Tefhim Edilen ve Duruşma Tutanağına Geçirilen Hüküm Sonucu İle Gerekçeli Karar Arasındaki Aykırılık Diğer Yönler İncelenmeden Tek Başına Bozma Sebebidir

T.C.
YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2015/26258
Karar No : 2016/1482
Tarih : 01.02.2016
KAVRAM:
  • BOŞANMA DAVASI
  • TEFHİM EDİLEN VE DURUŞMA TUTANAĞINA GEÇİRİLEN HÜKÜM SONUCU İLE GEREKÇELİ KARAR ARASINDAKİ AYKIRILIK DİĞER YÖNLER İNCELENMEDEN TEK BAŞINA BOZMA SEBEBİ OLACAĞI
  • HÜKMÜN BOZULMASI

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkemece, duruşmada tefhim edilen kısa kararda çocukla davalı baba arasında kişisel ilişki düzenlenmediği halde, gerekçeli kararın hüküm fıkrasında kişisel ilişki kurulmak suretiyle kısa kararla gerekçeli karar arasında çelişki yaratılmıştır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 294/3. maddesi uyarınca, hükmün tefhimi, her halde hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olur. Gerekçeli karar, tefhim edilen hüküm sonucuna aykırı olamaz. (HMK m. 298/2) Buna göre, tefhim edilen hüküm sonucu yanlış da olsa, gerekçeli kararın, tefhim edilen hüküm sonucuna uygun düzenlenmesi gerekmektedir. Yanlışlık ancak temyiz/kanun yoluna başvurulması ve kararın bozulması halinde düzeltilebilir. Tefhim edilen ve duruşma tutanağına geçirilen hüküm sonucu ile gerekçeli karar arasındaki aykırılık diğer yönler incelenmeden tek başına bozma sebebi olur. O halde mahkemece yapılacak iş, 10.04.1992 tarihli 7/4 sayılı içtihadı birleştirme kararı gözetilerek yeniden karar oluşturmaktan ibarettir.

SONUÇ :

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer bölümlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile, karar verildi.01.02.2016

Bu Yazıyı Paylaşın