Suçtan Zarar Görme İhtimali Bulunanlara Gerekçeli Kararın Tebliği Sağlanmalıdır

T.C. YARGITAY Sekizinci Ceza Dairesi
Esas No : 2016/598
Karar No : 2016/10465
Tarih : 16.11.2016
KAVRAM:
  • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU
  • TEVDİİ KARARI GEREĞİNİN TAM OLARAK YERİNE GETİRİLMEDİĞİ
  • SUÇTAN ZARAR GÖRME İHTİMALİ BULUNANLARA GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİNİN SAĞLANARAK İLGİLİ EVRAĞIN DOSYAYA EKLENMESİ GEREĞİ

İÇTİHAT METNİ

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Dairemizin 09.07.2014 günlü tevdii ilamı ile “resmi belgede sahtecilik suçundan zarar görme ihtimalleri bulunan, duruşmadan da haberdar edilmeyen kimlik bilgilerine göre sahte kimlik düzenlenen ve kimlik bilgilerinin kullanıldığı anlaşılan kişilere yokluklarında verilen hükmün tebliğ edildiğine ilişkin herhangi bir belgeye rastlanmadığından, varsa dosyasına konulması, aksi halde gıyabi hükmün CMK.nun 34/2. madde ve fıkrasında belirtilen başvurabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekli de belirtilmek suretiyle yöntemine uygun olarak yukarıda yazılı taraflara tebliği sağlanarak,” denilmek suretiyle dosya mahalline iade edilmiş, tevdii kararı gereği tam olarak yerine getirilmediği halde eksikliğin giderildiğinden bahisle temyiz incelemesi yapılmak üzere dosya Dairemize tekrar gönderilmiş ise de; gerekçeli hükmün tebliğ edilmesi istenen ve resmi belgede sahtecilik suçundan zarar görme ihtimalleri bulunanlar …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …. adlarına 20.02.2012 tarihli gerekçeli hükmün tebliğ edildiğine ilişkin herhangi bir belgeye rastlanmadığından, varsa dosyasına konulması, aksi halde gıyabi hükmün CMK.nun 34/2. madde ve fıkrasında belirtilen başvurabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekli de belirtilmek suretiyle yöntemine uygun olarak yukarıda yazılı taraflara tebliği sağlanarak tebellüğ belgeleri ve temyiz edilmesi halinde dilekçeleri de eklenip ek tebliğname düzenlendikten sonra iadesi temyiz edilmeme halinde ise Cumhuriyet Savcısı, şikayetçi … vekili, sanıklar ve bir kısım sanıklar müdafilerinin temyizine hasren inceleme yapılmak üzere Dairemize gönderilmesi kaydıyla dosyanın mahalline iadesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 16.11.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın