tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Ruhsata Aykırı Yapıdan Dolayı, Birden Fazla Kabahat İşlenmiş Olsa da Cezaların Sadece En Ağır Olanı İdari Para Cezası Olarak Kesilebilir

T.C.
DANIŞTAY
Ondördüncü Dairesi
Esas No : 2015/2739
Karar No : 2015/8210
Tarih : 04.11.2015
ÖZET :
  • BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ
  • RUHSATSIZ YAPI YAPILMASI
  • İDARİ PARA CEZASI
  • BİRDEN FAZLA KABAHATİN İŞLENMESİ
  • İÇTİMA

İÇTİHAT METNİ

ÖZET :

Ruhsata aykırı yapıdan dolayı, birden fazla kabahatin işlenmesi nedeniyle bu kabahatlere ilişkin yapılan tanımlarda öngörülen idari para cezalarından en ağır olanının verileceği, ayrı ayrı idari para cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

İstemin Özeti : İzmir 5. İdare Mahkemesinin 25.12.2014 günlü, E:2013/1771, K:2014/1720 sayılı kararının, usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Hamza Mercimek’in Düşüncesi:Temyize konu İdare Mahkemesi kararının yıkıma ilişkin kısmının onanması, 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin 3. fıkrası uyarınca verilen para cezasına ilişkin kısmının ise bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Ondördüncü Dairesince, dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeyerek, işin gereği görüşüldü:

KARAR :

Dava; İzmir İli, Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesi, … ada, … sayılı parselde ruhsatsız yapı yapıldığından bahisle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca yıkımına ve verilen sürede ruhsata aykırılığın giderilmediğinden bahisle aynı Kanun’un 42/3. maddesi uyarınca 15.699,00 TL para cezası verilmesine ilişkin Buca Belediye Encümeninin 30.07.2013 günlü, 2013/1962 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; dava konusu işlemin yıkıma ilişkin kısmı yönünden; işleme konu imalatların ruhsat gerektirmesine rağmen ruhsatsız yapıldığından dolayı yıkıma yönelik kısımda hukuka aykırılık bulunmadığı, para cezasına ilişkin kısmı yönünden ise; yapı tatil zaptının düzenlenmesiyle 18.01.2013 tarihinde başlayan ruhsat alma veya yapıyı yıkma mükellefiyeti yerine getirilmeyen dava konusu 3. katın görüntü kirliliğine yol açtığının anlaşılması ve yapılan imalatların niteliği de göz önüne alındığında herhangi bir teknik projeye dayanılmaksızın yapılmış olması nedeniyle olası can ve mal emniyetini tehdit edebileceğinden davacıya 3194 sayılı Yasa’nın 42/3 maddesi uyarınca para cezası verilmesinde de herhangi bir isabetsizlik gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyize konu İdare Mahkemesi kararının, yıkıma ilişkin kısmında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmamaktadır.

Kararın; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 15.699,00.TL para cezası verilmesine yönelik davanın reddine ilişkin kısmına gelince;

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında;

“18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41’inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

30.03.2005 günlü, 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “İçtima” başlıklı 15. maddesinin 1. fıkrasında; “bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; İzmir İli, Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesi, … ada, … sayılı parselde kayıtlı olan taşınmaza yönelik olarak davalı idarece düzenlenen 18.01.2013 günlü yapı tatil zaptında; “zemin kat işyeri içerisine 10.70 x 20.40 ebatlarında demir profilden çekme kat + 2.30×21 m. ebadında ve 2.10×20 m ebadında demir profilden çekme kat + 1. kata idari bürolar ve tasarım odası yapılarak bölmeler yapılı konumda + 2. katta kat holü ve iki adet depo bölümü yapılı + 3. katta çekme katın tamamının üzerinin saç kaplama” yapıldığı hususunun tespit edilmesi üzerine, 3194 sayılı İmar Kanun’un 32. maddesi uyarınca söz konusu imalatların yıkımına ve aynı Kanun’un 42. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 15.699,00 TL para cezası verilmesine yönelik olarak dava konusu encümen kararının alındığı, bu kararın iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

3194 sayılı Kanun’un 42. maddesinin 3. fıkrası ile Kabahatler Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının birlikte değerlendirilmesi neticesinde; ruhsata aykırı olarak yapılan yapı nedeniyle birden fazla kabahat unsurunun ortaya çıkması halinde bu kabahatlere ilişkin olarak yapılan tanımlarda idari para cezasının öngörülmesi durumunda en ağır idari para cezası verileceği açıktır. Ancak dava konusu Encümen kararıyla 3194 sayılı Kanun’un 42. maddesinin 3. fıkrasında yer alan mükellefiyeti yerine getirmemesi nedeniyle davacıya 2.616,00 TL, söz konusu fiilin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması durumunda 5.233,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit ettiği için 7.850,00 TL olmak üzere toplamda 15.699,00 TL tutarında para cezası verildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 3194 sayılı Kanun’un 42. maddesinin 3. fıkrasında yer alan, 32. maddede belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen davacının söz konusu fiili nedeniyle koşulların mevcut olması halinde en ağır para cezası olan 7.850,00 TL para cezasıyla cezalandırılması gerekirken, anılan maddede belirtilen cezaların ayrı ayrı toplanmak suretiyle davacıya 15.699,00 TL tutarında para cezası verilmesine ilişkin encümen kararında hukuka uyarlık, İdare Mahkemesi kararının bu kısmında hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle, İzmir 5. İdare Mahkemesinin 25.12.2014 günlü, E:2013/1771, K:2014/1720 sayılı kararının, yıkıma ilişkin kısmının onanmasına, para cezasına ilişkin kısmının ise bozulmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 04.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Palmiye Yazılım