altinoz.com.tr

Ölmüş Kişiye Boşanma Davası Açılamaz

T.C.
YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2011/12020
Karar No : 2011/12786
Tarih : 20.07.2011

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

Davacı K. D. vekili tarafından davalı M. D.’a karşı açılan davada tarafların boşanmalarına karar verilmesinin talep edildiği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği, hükmün temyiz edilmeksizin 8.7.2005 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.

Söz konusu kararın, davalıya 27.5.2005 tarihinde ilanen tebliğ edildiği, ancak davalının 22.10.2003 tarihinde dava açılmadan önce, 30.3.2002 tarihinde öldüğü, dolayısıyla boşanmanın gerçekleşmediği, evliliğin ölümle sona erdiği görülmüştür.

Diğer yandan, Türk Medeni Kanununun 28/1. maddesi gereğince, gerçek kişilerin kişiliği ve bununla birlikte hak ehliyetinin ölümle sona erdiği, dolayısıyla ölmüş kişinin taraf ehliyetinin bulunmadığı bu sebeple, H.U.M.K.nun 38. maddesi uyarınca dava tarihinden önce ölmüş olan davalıya karşı dava açılamayacağı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, mahkemece yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ :

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının H.U.M.K.nun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulüyle hükümün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 20.7.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.