altinoz.com.tr

Mal Bildiriminde Bulunmayan Memura Disiplin Cezası Verilemez

 

T.C.
DANIŞTAY
Onikinci Dairesi
Esas No : 2010/4144
Karar No : 2014/320
Tarih : 02.05.2014
ÖZET:
  • MAHKEME KARARININ HUKUKA AYKIRI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEREK TEMYİZEN İNCELENİP BOZULMASI İSTEMİ
  • MAL VARLIĞINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLDUĞUNDA MAL BİLDİRİMİNİN BİR AY İÇİNDE VERİLMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU KURALA BAĞLANMIŞTIR

İÇTİHAT METNİ

ÖZET :

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-j maddesinde düzenlenen cezanın konuluş amacı göz önünde bulundurulduğunda, davacının satın aldığı aracın tescilini yaptırmış olması, aracın taşıt kredisi ile alınmış olması, haksız ve geliri ile mütenasip olmayan mal edindiğine ve edindiği malı gizleme maksadı taşıdığına yönelik iddia ve tespitin bulunmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacının suç işleme kastıyla hareket etmediği sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

İstemin Özeti : Samsun 1. İdare Mahkemesince verilen 17/12/2009 tarihli ve E:2009/437; K: 2009/1325 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerekliği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Emine Demirdağ’ın Düşüncesi: Kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

KARAR :

Dava; icra müdür yardımcısı olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-j maddesi uyarınca “1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün, 26/01/2009 gün ve 6 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacının malvarlığındaki değişikliği mevzuatta belirtilen yasal süresi içerisinde bildirmediği açık olduğundan dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nun “bildirimlerin konusu” başlıklı 5. maddesinde,” Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz mallan ite görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derece Devlet memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş kalından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder.” hükmü yer almış. 6/d maddesinde ise; mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda mal bildiriminin bir ay içinde verilmesinin zorunlu olduğu kurala bağlanmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-j maddesinde, “belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak” kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren haller arasında sayılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, icra müdür yardımcısı olarak görev yaparken, hakkında yapılan soruşturma sonucu, 21/07/2007 günü alman 2005 model Renault marka 26.750 TL aracın, 2007 yılı Eylül ayı maaşının 1.214.13-TL olduğu halde, aracın edinim tarihindeki kasko değeri ile çekilen kredilerin miktarının kendi maaşının 5 katını aştığı ve mal varlığında oluşan değişikliklerden sonra her seferinde 1 ay içerisinde mal bildiriminde bulunulması gerektiği halde bildirmediği anlaşıldığından davacının bu eyleminin Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-j maddesine uyduğu, yaptırımının da kademe ilerlemesinin 1 ila 3 yıl arası durdurulması olduğu önerisiyle Adalet Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü’ne bildirildiği ve Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulu’nun 25/12/2008 gün ve 244 sayılı Vakıfbank Zeytinburnu Şubesinden çekilen kredi yönünden suç tarihinin 30/07/2005, yine aldığı araç bakımından suç tarihinin 22/08/2005 olduğu, bu tarihlerden itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 127/2. maddesinde yer alıp disiplin cezası verme bakımından belirlenen 2 yıllık zaman aşımının dolduğu, ancak Ziraat Bankası Bakırköy Şubesinden 17/05/2007 gününde 50.000-TL 60 ay vadeli konut kredisi kullanmasına rağmen, bu durumu 3628 sayılı Kanun’a göre süresi içinde bildirmemesi nedeniyle eyleminin sabit olduğu. 657 sayılı Yasa’nın 125/D-j maddesi uyarınca bir yıl süre ile kademe ilerlemesi durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile dosyada mevcut bilgi ve belgelerin birlikte irdelenmesinden; devlet memurlarının mal bildiriminde bulunması zorunluluğu rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamında getirilmiş olup, bu suretle mal bildiriminde bulunması gereken kişilerin haksız mal edinmelerinin, gerçeğe aykırı bildirimde bulunmalarının önüne geçilmesi ve bu kişilerin denetlenmesi amaçlanmıştır. Bundan hareketle devlet memurlarının kendileri, eşleri ve velayeti altındaki çocuklarının, mal varlıklarında önemli bir değişiklik olarak nitelendirilecek ve parayla ifade edilebilen taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını edinmeleri durumunda bu varlıkların edinim değerinin, net aylık tutarının 5 (beş) katını aşması durumunda ek mal bildiriminde bulunması yasal bir zorunluluk olarak yer almıştır.

Öte yandan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-j maddesinde düzenlenen cezanın konuluş amacı göz önünde bulundurulduğunda, davacının satın aldığı aracın tescilini yaptırmış olması, aracın taşıt kredisi ile alınmış olması, haksız ve geliri ile mütenasip olmayan mal edindiğine ve edindiği malı gizleme maksadı taşıdığına yönelik iddia ve tespitin bulunmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacının suç işleme kastıyla hareket etmediği sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Kaldı ki, ….. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 10.05.2012 günlü E:2012/498, K:2012/498 sayılı kararında; 5.10.2011 tarihli bilirkişi raporuna atıfta bulunularak; 3628 sayılı Yasa’nın 4. maddesi kapsamında eşi ile davacının maaşı toplandığında eyleminin haksız mal edinme kapsamında sayılmayacağından beraatine karar verilmiştir.

SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 02.05.2014 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Kaynak: Palmiye Yazılım