Kanundaki Nedenlerden Hiçbirisine Uymayan Karar Düzeltme İsteminin Reddi Gerekir

T.C. YARGITAY Ondördüncü Hukuk Dairesi
Esas No : 2014/12451
Karar No : 2014/12467
Tarih : 06.11.2014

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasındaki önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 09.06.2014 gün ve 2014/4008 Esas, 2014/7541 Karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR :

Mahkemece verilen karar, Dairemizce yasal ve hukuki dayanakları gösterilmek suretiyle bozulmuş olup, karar düzeltme istemi HUMKnın 440. maddesindeki nedenlerden hiçbirisine dayanmamaktadır. Bu nedenle yerinde olmayan istemin reddi gerekmiştir.

SONUÇ :

Yukarıda açıklanan gerekçelerle, HUMKnın 440. maddesinde gösterilen nedenlerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin REDDİNE, aynı yasanın 442/son ve 4421 sayılı Kanunun 2 ve 4/b-1 maddeleri delaletiyle takdiren 226,00 TL para cezasının düzeltme isteyenden tahsiline red harcı peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 06.11.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın