Kalp Pili Nedeniyle Emniyet Kemerini Uygun Takmayan Kişiye Ceza Uygulanamaz

T.C.
YARGITAY
YEDİNCİ CEZA DAİRESİ
 
Esas : 2021/19753
Karar : 2021/15365
Tarih : 23.11.2021

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı davranmak eyleminden dolayı kabahatli … hakkında anılan Kanunun 78/1-A maddesi uyarınca 132,00 Türk lirası idarî para cezası uygulanmasına dair İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün 03/06/2020 tarihli ve MA … sayılı idarî para cezası karar tutanağına karşı yapılan başvurunun reddine ilişkin KARŞIYAKA 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 08/09/2020 tarihli ve 2020/1331 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı’ndan verilen 01/03/2021 tarihli kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 31.03.2021 tarihli ve KYB. 2021-34506 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkür ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, kabahatlinin olay anında emniyet kemerinin takılı olduğu, sağlık sorunları bulunması ve emniyet kemerinin kalp pilinin üzerine gelmesi nedeniyle koltuk altından kemeri taktığı şeklinde itirazda bulunması üzerine, Mahkemece, “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Tescil plakasına göre tutanak düzenlenmesi başlıklı 116. maddesinde yer alan “Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları belirlenmiş bulunan, karayolları ağırlık kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin ikazına rağmen tartı sistemine girmeden seyrine devam eden ve sürücüsü tespit edilemeyen araçlara tescil plakalarına göre ceza veya suç tutanağı düzenlenir…MA seri … numaralı trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildiği, tutanaktaki araç bilgileri ile kayıtlardaki araç bilgilerinin birbirini doğruladığı, görevli memurların hükümlü hakkında gerçeği yansıtmayan bir durum hakkında tutanak tutmasını gerektirecek bir husumetin dosyaya yansımadığı ve trafik görevlileri tarafından düzenlenen ceza tutanağının aksi ispat olununcaya kadar geçerli olduğu, uygulanan cezada usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı” gerekçesiyle reddine karar verilmiş ise de;

Somut olayda, kabahatlinin dosyaya sunduğu 16/06/2019 tarihli epikriz raporu tespitleri karşısında, kabahatliye kalp pili implantasyonu uygulandığı, gün aşırı pansuman uygulanması önerisinde bulunulduğu, kabahatlinin sağlık sorunları nedeniyle normal şekilde emniyet kemeri takma imkanının bulunmadığı, göğüs ve koltuk altı hizasından emniyet kemeri takmasının sağlığına zarar verebileceği gözetilmeden, başvurunun kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Muteriz tarafından başvuru dilekçesi ekinde sunulan epikriz raporunun 16/06/2020 tarihli olduğu anlaşılarak yapılan incelemede;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriğindeki hususlar yerinde görüldüğünden KARŞIYAKA 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 08/09/2020 tarihli ve 2020/1331 değişik iş sayılı kararının CMK’nun 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, İzmir Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin 03/06/2020 tarihli ve MA … sayılı idari para cezası karar tutanağı ile uygulanan idari yaptırım kararlarının kaldırılmasına, 23.11.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın