tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

İlk Haksız Hareketin Kimden Geldiği Tespit Edilemezse, Sanık Lehine Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması Gerekir

T.C.
YARGITAY
Üçüncü Ceza Dairesi

Esas No : 2016/15127
Karar No : 2017/6812
Tarih : 22.05.2017

İÇTİHAT METNİ

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü;

1) Sanık …’nın temyiz isteminin reddine dair ek karara yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanığın yokluğunda verilip savunmasının alındığı oturumda bildirdiği son adresinde babası …imzasına 25/03/2016 tarihinde tebliğ edilen hükme karşı 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 310. maddesinde gösterilen bir haftalık yasal süre geçtikten sonra sanığın 04.05.2015 tarihli dilekçe ile yaptığı temyiz isteğinin reddine ilişkin 07/05/2015 tarihli ek kararda usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından, sanığın temyiz itirazlarının reddi ile redde ilişkin ek kararın isteme uygun olarak ONANMASINA,

2) Sanık … hakkındaki hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak;

a) Sanığın mağduru silahtan sayılan sopa ile yüzünde sabit ize, hayati tehlike geçirmesine ve orta (2) dereceli kemik kırığına neden olacak şekilde yaraladığı olayda, TCK’nin 87/1-c, 87/1-d, 87/3. maddeleri kapsamında birden fazla nitelikli halin aynı olayda gerçekleşmesi nedeniyle TCK’nin 86/1. maddesine göre temel hapis cezasının, makul bir şekilde alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi suretiyle alt sınıra yakın ceza belirlenmesi,

b) Olay günü sanık ile mağdur arasında yaşanan tartışmada, kavgayı kimin başlattığının anlaşılamadığının kabul edilmesi de dikkate alınarak CGK’nun 22.10.2002 tarih 2002/4-238 esas ve 2002/367 karar sayılı kararında belirtildiği üzere, ilk haksız hareketin hangi taraftan geldiğinin araştırılması, bu hususun tespit edilememesi durumunda da sanık lehine TCK’nin 29. maddesindeki haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

c) Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas 2015/85 karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesindeki bazı ibarelerin iptal edilmesi nedeniyle hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, CMUK’un 326/son maddesine göre sanığın kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla, hükmün bu sebeplerden 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 1412 sayılı CMUK’un 325. maddesi gereğince bozmanın süresinde temyiz isteminde bulunmayan sanık …’ya da sirayet etmesine, 22.05.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.