altinoz.com.tr

İhtiyati Haciz Taleplerinde Tam Bir İspatın Aranması Gerekmez

T.C.
YARGITAY
Onbirinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2014/16753
Karar No : 2014/17970
Tarih : 19.11.2014

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Çan Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 25/07/2014 tarih ve 2014/85-2014/83 D.İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi alacaklı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR :

İhtiyati haciz isteyen vekili, müvekkili banka tarafından kredi müşterisi Ö… Turizm Gıda İnş. Tarım Taş. Tekel Mad. San. ve Tic. A.Ş’ye kullandırılan kredilerin geri dönüşünün gerçekleşmemesi nedeniyle borçluya ait hesapların 02.07.2014 tarihi itibariyle kat edildiğini ve alacağın muaccel hale geldiğini, hesabın kat edildiğinin karşı taraf asıl borçlu ve kefillere ihtar edilmesine rağmen borcun ödenmediğini ileri sürerek, borçluların taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczini talep etmiştir.

Mahkemece, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, borcun kat edilmesi hususunda noter aracılığıyla borçlular ve kefillere ihtar gönderilmiş olduğu, İİK’nın 68-b/2. maddesinde krediyi kullanan tarafın alınan hesap özetine bir ay içerisinde itiraz etme hakkının bulunduğu, söz konusu talepte ise 68-b/2. maddesinde krediyi kullanan lehine getirilen bir aylık süre henüz dolmadığından borcun usulüne uygun olarak kat edilmiş olduğundan bahsedilemeyeceği ve bu nedenle borcun muaccel olmadığı gerekçesiyle, ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiştir.

Kararı, ihtiyati haciz isteyen vekili temyiz etmiştir.

Talep, ihtiyati haciz kararı verilmesine ilişkindir. Mahkemece yukarıda belirtilen nedenlerle istemin reddine karar verilmiştir. İİK’nın ihtiyati haciz koşullarını düzenleyen 257. maddesinde, vadesi gelmiş ve rehinle temin edilmemiş bir para borcunun alacaklısının borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebileceği düzenlenmiştir.

Somut olayda, istem dilekçesine ekli belgelerden de anlaşılacağı üzere, alacaklı banka ile karşı taraf arasında imzalanmış bulunan kredi sözleşmesi çerçevesinde tahakkuk eden alacak tutarları için borçlulara hesap kat ihtarı gönderilmiştir. İhtiyati haciz taleplerinde tam bir ispatın aranmasının gerekmediği, yaklaşık ispatın yeterli olduğu da dikkate alındığında, hesap kat ihtarında belirtilen ve ödenmediği ileri sürülen alacak tutarı için alacaklı bankanın ihtiyati haciz talebinde bulunmasında yasaya aykırı bir yön bulunmadığı gibi, taraflar arasındaki genel kredi sözleşmesinin 10. maddesinde bankanın cari hesabın veya hesapların kesilmesi konusunda yapacağı ihbar, hangi hesap veya hesaplar ve krediler için yapılmış ise, o hesap veya hesapları muaccel kılacağı düzenlenmiş olup alacağın muaccel olması için mahkemenin kabulünün aksine ayrıca İİK.68-b/2. maddesindeki bir aylık süre aranmaz. Bu itibarla mahkemece taraflar arasındaki genel kredi sözleşmesinin anılan maddesi uyarınca hesap kat ihtarının borçlulara tebliği ile alacağın muaccel hale geleceği göz önünde bulundurularak ihtiyati haciz talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ :

Yukarıda açıklanan nedenlerle, ihtiyati haciz isteyen vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın anılan taraf yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 19.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.