altinoz.com.tr

İhale Bedeli Masrafları Karşılamak Zorundadır

T.C.
YARGITAY
Onikinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2016/31989
Karar No : 2017/648
Tarih : 19.01.2017
KAVRAM:
  • İHALENİN FESHİ İSTEMİ
  • İHALE BEDELİNİN MASRAFLARI KARŞILAMAMASI
  • SATIŞ İLANI
  • ELEKTRONİK ORTAMDA SATIŞ İLANI YAPILMASI

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlunun sair şikayetlerinin yanı sıra ihale bedelinin, menkullerin muhammen bedelinin %50’sini ve satış masraflarının toplamını karşılamadığını ileri sürerek ihalenin feshini talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK.nun 106-144. maddelerinde paraya çevirme ile ilgili hükümler yer almış, aynı Kanun’un satış kararı tarihi itibariyle uygulanması gereken 115. maddesinde; “Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin, malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir” hükmüne yer verilmiştir. Bu durumda satış bedelinin tüm icra masraflarını değil, paraya çevirme ve paylaştırma giderlerini geçmesi gerektiğinin hüküm altına alındığı görülmekle, satış talebinden ihale tarihine kadarki paraya çevirme ve paylaştırma giderlerinin hesaplamada dikkate alınması gerekmektedir. Bu durumda, satış talebi ile ihale tarihi arasındaki paraya çevirme giderlerine dahil olduğu kabul edilerek, artırma bedelinin hesaplanmasında dikkate alınması zorunludur. Öte yandan tellaliye harcı, satış talebi ile ihale tarihi arasındaki paraya çevirme ve paylaştırma giderlerinden olmadığından buna yönelik gider hesaplamada dikkate alınmaz.

Somut olayda, muhammen bedeli 259.902 TL olan menkuller birinci ihalede 130.000 TL’ye, ihale edilmiştir. Bu hali ile ihale bedelinin, menkullerin muhammen bedelinin %50’sini ve 443,17 TL olan gazete ilan masrafı toplamını dahi karşılamadığı görülmektedir. Kaldı ki, paraya çevirme giderlerine, yediemin ücretinin ve tebligat giderlerinin de ilavesi gerekir.

Öte yandan İİK’nun 114/2 maddesinde satış ilanının elektronik ortamda da yapılacağı düzenlenmiştir.Yasanın bu hükmü emredici nitelikte olup, mahkemece resen gözetilmesi gerekir.

Dosya kapsamında satışın elektronik ortamda ilan ediliğine dair bir bilgi ve belge bulunmamaktadır.

O halde mahkemece, yukarıda belirtilen gerekçelerle şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :

Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.