Eşantiyon Ürünler İlan ve Reklam Vergisine Tabidir

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)
TARİH : 09.11.2017
SAYI : 76464994-175.02[BLD-2017-1] – 182004
KONU : Eşantiyon Ürünler ve İlan ve Reklam Vergisi Hk.
…………………….

İlgi : 04.04.2017 tarih ve E.205/17381 sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmalar tarafından dağıtılan eşantiyon ürünlerin (çakmak, kalem, defter vb.) üzerindeki reklamların 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre ilan ve reklam vergisine tabi olup olmayacağı hususunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek, konuyla ilgili olarak Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesinde, “Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.” ve 13 üncü maddesinde, “İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişilerdir.

İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.” hükümleri yer almaktadır.

Aynı Kanunun 15 inci maddesinin 5 inci bendinde, ilan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için ilan ve reklam vergisi alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, anılan Kanunun “İstisna ve Muaflıklar” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendinde, işletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarifnamelerden ilan ve reklam vergisi alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, firmaların ilan ve reklam amacıyla dağıttığı eşantiyon ürünlerin (çakmak, kalem, defter vb) üzerindeki reklamların, anılan Kanunun 15 inci maddesinin 5 inci bendinde belirtilen broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya “benzerlerinin” kapsamında değerlendirilerek bu ürünlerden ilan ve reklam vergisi alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bu Yazıyı Paylaşın