tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Damperli Kamyon İle Şehir İçi Yük Taşımacılığı Faaliyeti Basit Usulde Vergilendirilebilir

T.C.
DÜZCE VALİLİĞİ
(Defterdarlık Gelir Müdürlüğü)
TARİH : 04.11.2020
SAYI : 13334133-120-E.17170
KONU : Damperli kamyon ile şehir içi yük

taşımacılığı faaliyetinin basit usulde

vergilendirilmesi hk.

…………………….

İlgi : 09/01/2020 tarihli ve 1789 kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, satın almış olduğunuz damperli kamyon ile şehir içi yük taşımacılığı (kum, çakıl, maloz, harfiyat vb.) yapacağınızı belirterek, söz konusu faaliyetiniz nedeniyle basit usulden faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır.

Yine aynı Kanunun 51 inci maddesinde basit usulün hududu gösterilmiş olup, maddenin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde, şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticilerinin (Yapısı itibariyle sürücüsünden başka ondört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç) basit usulden faydalanamayacakları hükme bağlanmıştır.

Buna göre, aynı il sınırları içerisinde damperli kamyonla yapacağınız şehir içi nakliyecilik faaliyetiniz nedeniyle, Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 nci maddelerinde yer alan genel ve özel şartları topluca taşımak kaydıyla basit usulde vergilendirilmeniz mümkün bulunmaktadır. Ancak söz konusu kamyonla şehirler arası faaliyette bulunmanız halinde ise gerçek usulde vergilendirileceğiniz tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.