altinoz.com.tr

Çalınan Eşya Hükümlünün Evinde Arama Sonucu Ele Geçirilmişse Etkin Pişmanlıktan Yararlanamaz

T.C.
YARGITAY
Onyedinci Ceza Dairesi

Esas No : 2015/15103
Karar No : 2015/9447
Tarih : 17.11.2015
KAVRAM:
  • LEHE YASA KARŞILAŞTIRMASI
  • ETKİN PİŞMANLIK
  • BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

Diğer temyiz nedenleri yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- )Hükümlünün eylemine uyan 765 sayılı TCK’nın 493/1, 522/1. ( pek fahiş ) maddeleriyle, hükümden önce 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’nın aynı suça uyan 142/1-b; 116/2-4, 119/1-c. maddelerinin ayrı ayrı ve bir bütün olarak uygulanması sonucu, anılan Yasa’nın 7/2, 5252 sayılı Yasa’nın 9/3. maddeleri ışığında, 765 sayılı Yasa hükümleri uyarınca kurulan önceki hükmün hükümlü yararına olduğunun gözetilmesinde zorunluluk bulunması,

2- )Müştekinin işyerinden gerçekleştirilen hırsızlık suçuna ilişkin emniyete müracaatta bulunması üzerine, emniyetin yaptığı çalışmalar neticesinde çalınan eşyaların hükümlünün evinde olduğuna dair duyum alınarak, evde yapılan aramada çalınan eşyaların bir kısmının ele geçirildiğinin anlaşılması karşısında; uygulama olanağı bulunmayan 5237 sayılı TCK’nın 168. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümleri ile uygulama yapılması,

3- )5237 sayılı TCK’nın 119/1-c maddesinde düzenlenen birden fazla kişi tarafından işyeri dokunulmazlığını ihlal suçunun uzlaşmaya tabi olmadığı gözetilmeden, lehe yasa belirlenmesi sırasında sanık ile müştekinin uzlaştığı gerekçesiyle yerinde olmayan gerekçe ile bu suçtan ceza verilemeyeceği yönünde değerlendirme yapılması,

4- )Sanık hakkında kurulan mahkumiyet hükmünde TCK’nın 62. maddesi ile uygulama yapılırken, hesap hatası sonucu 11 ay 20 gün hapis cezasına hükmedilmesi gerekirken, 10 ay 20 gün olarak eksik ceza tayini,

SONUÇ :

Bozmayı gerektirmiş, hükümlü K. K. ve müdafiinin temyiz nedeni bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, infaz aşamasında hükümlü lehine uygulamaların kazanılmış hak oluşturmayacağının gözetilmesine, 17.11.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.