altinoz.com.tr

Bir İşçinin Aynı İşyerinde Çalışan Bir Başka İşçiye Telefon Mesajı ile Hakaret Etmesi İşveren Açısından Haklı Nedenle Fesih Sebebidir

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No : 2018/2785
Karar No : 2018/21795
Tarih : 28.11.2018

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesinin red kararına karşı davacı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.

… Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi davacı avukatının istinaf başvurusunun kabulü ile; … 12. İş Mahkemesi’nin 24/02/2017 tarih 2016/464 Esas, 2017/77 Karar sayılı Kararının KALDIRILMASINA, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar vermiştir.

… Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi’nin kararı süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının 25/02/2015 tarihinde davalı şirkete bağlı olarak çalışmaya başladığını, satış danışmanı olarak çalışmakta iken 09/08/2016 tarihinde iş akdinin haklı bir neden olmaksızın feshedildiğini, davacının aynı işyerinde 1,5 yıl süreyle iş ahlak ve adabına uygun olarak çalıştığını, fesih bildiriminde fesih gerekçesi olarak davacının davalı şirket çalışanı olan …’in cep telefonuna whatsapp uygulaması üzerinden ağır derecede hakaret, küfür ve tehdit içerikli mesaj göndermesinin gösterildiği, davalı şirkette çalışan …’in müvekkilinden sonra davalı şirkette çalışmaya başladığını, müvekkiline karşı husumeti olup, asıl olarak kendisinin uzun süredir davacıyı taciz ve tehdit ettiğini, hakaretlerde bulunduğunu, fesih öncesi 9 ay öncesinde de 21/09/2015 tarihinde “seni burada barındırmam” şeklinde mesaj gönderdiğini ve fiili olarak da işyerinde müvekkiline tacizlerde bulunmaya, alay edip gülmeye, soyunma odalarında bilerek dirseği ile vurup çarpmaya benzer tacizlerde bulunduğunu, davacının her zaman sabırlı davrandığını ve işine bu durumu yansıtmadığını, davacının iş saatleri dışında ve kesinlikle işle ilgili olmayarak mesaj attığını, davacının işinde başarılı olduğunu, diğer çalışanla aralarındaki hususu işine yansıtmadığını iddia ederek, feshin geçersizliğinin tespitini, müvekkilin işe iadesini ve yasal sonuçlarına hükmedilmesini istemiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının iş akdinin haklı ve geçerli nedenle davacının diğer işyeri personeli …’e yönelik mesajları nedeniyle feshedildiğini, davacının savunmasında mesajın kendisi tarafından gönderildiğini ikrar ettiğini, davacı tarafından şirket yetkililerine davacının dava dilekçesinde belirtilen şekilde… tarafından tehdit, taciz ve hakaretlere uğradığına ilişkin herhangi bir bildirimi olmadığını, davacının iş akdinin 4857 sayılı İş Kanununun 25/2-d maddesi gereğince haklı ve geçerli nedenle feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan delillere dayanılarak, dosya kapsamından ve tanık beyanlarından davacı ve diğer işyeri çalışanı… arasında işyerinde sürekli anlaşmazlık yaşandığının anlaşıldığı ve karşılıklı olarak birbirlerine yönelik söz atma, söz dokundurma gibi eylemlerde bulunulduğu, davacı tarafından işyeri çalışanı …’e yönelik ağır hakaret ve tehdit içeren mesajın gönderildiğinin işyerine yansıtılması sonucu davacının iş akdine son verildiği, davacı tarafından gönderilen mesajın her ne kadar iş saatleri dışında gönderilmesine rağmen çalışma barışını ve düzenini etkileyecek nitelikte ve sataşma niteliğinde olduğu, davalı işveren tarafından davacının iş akdinin geçerli ve haklı nedenle feshedildiği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

İstinaf Başvurusu:

İlk derece mahkemesinin kararına karşı, davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:

Bölge adliye mahkemesince, davacı ile davalı işveren çalışanı olan… arasında meydana gelen tartışmanın tüm tanık beyanları dikkate alındığında, hangisi tarafından başlatıldığının tespit edilemediği, dinlenen tanık beyanlarına göre dava dışı işçi …’in de davacıya sataşmasının hakaret ve tehdit içeren sözlerinin bulunduğu, bu olaylar sonrasında davacı işçinin iş akdinin işveren tarafından feshedilmekle birlikte olayın diğer tarafı olan diğer çalışan… hakkında herhangi bir işten çıkarma durumunun bulunmadığı, bu durumda davalı işverenliğin eşit davranma yükümlülüğünü ihlal ettiği, bu nedenle davacı işçiye yönelik işveren tarafından yapılan feshin haklı veya geçerli nedenlere dayanmadığı, ilk derece mahkemesi karar ve gerekçesinin bu yönden kanuna uygun bulunmadığı gerekçesiyle, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının HMK 353/1-b-2 maddesi uyarınca kaldırılarak davanın kabulüne, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir.

Temyiz Başvurusu:

Bölge Adliye Mahkemesinin kararını davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

İşveren feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığı taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-d maddesi uyarınca, işçinin işverene veya ailesine karşı şeref ve namusuna dokunacak sözler söylemesi veya davranışlarda bulunması ya da işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması veya işçinin işverene, aile üyelerinden birine veya işverenin diğer bir işçisine sataşması haklı fesih nedeni olarak sayılmıştır. Maddede işçinin işverenin diğer bir işçisine sataşmasının haklı neden olacağı açıkça belirtilmiştir. Sataşma niteliğindeki davranışlar tehdit ve hakaret içeren sözler söyleme, etkili eylem (darp)de bulunma gibi davranışlar olarak ortaya çıkar. Sataşma niteliğinde olmadığı sürece, diğer işçilerle devamlı ve gereksiz tartışmaya girişmek, iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek geçerli fesih nedenidir.

Somut uyuşmazlıkta dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerden; iş akdinin feshine sebep olan olay, davacının davalının bir diğer işçisi …’e telefon mesajı ile hakaret etmesi olup, bu durumun 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II-d maddesine göre işveren açısından haklı fesih sebebi olduğu sabittir. Esasen davacı da fesih konusu eylemi işverene sunduğu yazılı savunmasında ikrar ederek attığı mesajın arkasında olduğunu beyan etmiştir. Davacının sarf ettiği sözler sataşma niteliğinde olduğundan işverence yapılan fesih haklı nedene dayanmaktadır. Davacının işe iade talebinin reddi yerine, yazılı gerekçelerle kabulü hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 ve 6100 sayılı HMK.’un 373. Maddeleri uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

SONUÇ :

Yukarıda açıklanan gerekçeler ile;

Bölge Adliye Mahkemesi’nin temyiz edilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, Davanın REDDİNE, Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 35,90 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 29,20 TL harcın mahsubu ile kalan 6,70 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye irad kaydına, Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 22,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine, Davalı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre belirlenen 2.180,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, Taraflarca yatırılan gider avansının varsa kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde ve isteği halinde ilgilisine iadesine, Yatırdığı temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin ilgili Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 28.11.2018 tarihinde kesin olarak, oybirliği ile karar verildi.