Bir Hakkın Korunması İçin Öncelikli Olarak Hak Talep Eden Kişinin Dürüstlük Kurallarına Uygun Davranmış ve İyiniyetli Olması Gerekir

T.C.
YARGITAY
Onbirinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2015/15751
Karar No : 2017/3441
Tarih : 06.06.2017
KAVRAM:
  • SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDAKİ TEMİNATLARIN ÖDENMEMESİNDEN DOĞAN MADDİ MANEVİ ZARARIN TAHSİLİ
  • HUKUKUN KÖTÜNİYETLİ HAK ARAMALARI KORUMAMASI

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasında görülen davada Bodrum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/09/2015 tarih ve 2013/246-2015/305 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR :

Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında 11/6/2009 tarihli, 1 yıl süreli Kredi Destek Sigortası, 12/3/2009 tarihli, 20 ay süreli Kredi Hayat Sigortasına bağlı Kredi Destek Sigortası sözleşmesi yapıldığını, anılan sözleşmeler kapsamında müvekkilinin işsiz kalması halinde 6 ay süreyle aylık 1.142,85 TL işsizlik teminatı ve kredi kartının son hesap özeti borcunun devam eden taksitlerle birlikte ödenmesi gerektiğini, müvekkilinin 19/11/2009 tarihinde işten çıkarıldığını ve sigorta poliçeleri kapsamında teminatlardan yararlanmak için davalı şirkete başvurduğunda şirketin ödeme yapmadığını, müvekkilinin davalının bu borcu ödememesi sebebiyle hem icra takibine maruz kaldığını, hem de aleyhine dava açılması sonucu avukat tutmak ve kendini savunmak zorunda kalarak maddi ve manevi zarara uğradığını ileri sürerek, 13.656,30 TL’nin ticari faiziyle davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının kredi kartı ekstreleri incelendiğinde aynı gün içerisinde çıkarıldığını belirttiği iş yeri ile … Turizm ve Gıda adlı iş yerinden bir çok kez yüklü miktarlarda alışveriş kaydının görüldüğünü, bunun üzerine sigortalıdan açıklama ve varsa fatura talep edildiğini, davacının 10/10/2009 tarihinde kesilmiş, 19.000,00 TL’lik bir fatura gönderdiğini, fatura açıklaması olarak tekel yazılı olduğunu, faturanın şüpheli olması sebebiyle ilgili iş yerinin araştırıldığını ve iş yerinde bu tutarda satış yapılabilecek bir malzemenin olmadığı gibi, tekel açıklaması ile satılabilecek bir ürünün de bulunmadığının, davacının … Şirketi’nin gizli ortağı olduğunun tespit edildiğini, sigortalının işsizlik teminatlarından yararlanmak amacıyla birçok sigorta şirketinden aynı zamanlarda sigorta yaptırdığını ve çok kısa zaman sonra işsiz kaldığını beyan ettiğini, sigortalının işsizlik iddiasının muvazaalı olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, toplanılan deliller ve tüm dosya kapsamınına göre, her ne kadar davalı sigorta şirketi tarafından davacının işsiz kalması halinde bazı masraf kalemleri teminat altına alınmış ise de, gerek davacının aynı tarihlere dair 4 ayrı sigorta şirketi ile yapmış olduğu sözleşmeler ve her biri hakkında aynı hukuki sebebe dayalı olarak açmış olduğu 4 ayrı dava, gerekse de asgari ücretle çalıştığı iddia olunan davacının geçmiş dönemlerin aksine makul görülemeyecek derecede aynı tarihlerde aynı şirketten yapmış olduğu on binleri bulan harcamaları nazara alındığında davacının istem dışı işsiz kaldığı hususunu ispatlayamadığı, bir hakkın korunması için öncelikli olarak hak talep eden kişinin dürüstlük kurallarına uygun davranmış ve iyiniyetli olması gerektiği, hukukun kötüniyetli hak aramaları korumayacağı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ :

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı,davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 06.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Bu Yazıyı Paylaşın