altinoz.com.tr

Belediye Encümeni Kararına Askı Süresi İçerisinde Yapılan İtiraza Cevap Verilmezse Süresi İçerisinde Dava Açılabilir

T.C.

DANIŞTAY

İdari Dava Daireleri Genel Kurulu

Esas No : 2015/4067
Karar No : 2017/841
Tarih : 27.02.2017
TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi gereği görüşüldü:

KARAR :

Dava, İzmir İli, Konak İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, … ada, … no.lu davacılara ait parseli de kapsayan alanda hazırlanan 837/2 Sayılı parselasyon işlemine yapılan itirazın reddine dair İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 12/04/2012 günlü, 01.273 Sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 12/09/2012 günlü, E:2012/1197, K:2012/1524 Sayılı kararıyla; askı süresi içerisinde parselasyon planına karşı itirazda bulunan davacılar tarafından, son ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde cevap verilmemesi sebebi ile oluşan 26/12/2011 tarihli zımni ret kararı üzerine, ikinci 60 günlük süre içerisinde, en geç 24/02/2012 tarihinde dava açılması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 13/06/2012 tarihinde açılan davada süre aşımı bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Anılan karar, karar düzeltme aşamasında Danıştay Altıncı Dairesinin 09/02/2015 günlü, E:2013/7676, K:2015/567 Sayılı kararıyla; ilgilinin askı süresi içerisinde yapmış olduğu itirazın yanıtlanmayarak reddi üzerine süresi içerisinde dava açabileceği gibi, zımni ret işlemi yerine idarece sonradan tesis edilecek ve idarenin gerçek iradesini ortaya koyan işleme karşı da dava açma süresi içerisinde dava açabilmesinin mümkün olduğu, uyuşmazlığa konu olayda, taşınmaz ile ilgili olarak parselasyon işlemine askı tarihleri içinde itiraz eden davacının; davalı idare tarafından itirazın reddine dair işlemin kendisine bildirilmesi üzerine, dava açma süresi içerisinde görülen davayı açtığı anlaşıldığından, davanın süre aşımı sebebiyle reddine karar verilmesinde isabet hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de; İdare Mahkemesince bozma kararına uyulmayarak davanın süre aşımı yönünden reddi yolundaki ilk kararında ısrar edilmiştir.

Davacılar, İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 07/07/2015 günlü, E:2015/1032, K:2015/1021 Sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

SONUÇ :

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; İzmir 1. İdare Mahkemesince verilen kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacıların temyiz istemlerinin reddine, İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 07/07/2015 günlü, E:2015/1032, K:2015/1021 Sayılı ısrar kararının onanmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 ( onbeş ) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.02.2017 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY :

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. maddesinde; “Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanun’un 11. maddesinde; “İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; davacılara ait parseli de kapsayan alanda Konak Belediye Encümeni’nin 04/11/2010 günlü, 1794 Sayılı kararı ile kabul edilerek, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 21/07/2011 günlü, 01.393 Sayılı kararıyla onanan parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin 27/09/2011 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkartıldığı, davacı tarafından askı süresi içerisinde yapılan başvurunun, 12/04/2012 günlü, 01.273 Sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni kararıyla reddedildiği, bu kararın 07/05/2012 tarihinde davacıya tebliği üzerine 13/06/2012 tarihinde bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, itirazın reddine dair işlemin davacıya tebliğinden itibaren 60 günlük dava açma süresi içerisinde açılan davada süre aşımı bulunmadığından, İdare Mahkemesince uyuşmazlığın esasının incelenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenle, davacının temyiz isteminin kabulüyle ısrar kararının bozulması gerektiği oyuyla, çoğunluk kararma katılmıyoruz.