tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Avukatın Müvekkilinden Sigortaya Ödenmek Üzere Aldığı Bedeli Zimmetine Geçirmesi Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal Suçunu Oluşturur

T.C.
YARGITAY
Yirmiüçüncü Ceza Dairesi

Esas No : 2015/3445
Karar No : 2015/5976
Tarih : 03.11.2015

İÇTİHAT METNİ

DAVA ve KARAR :

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

O yer Cumhuriyet savcısı 02/12/2010 havale tarihli dilekçesiyle vaki temyiz isteminden vazgeçtiğini belirtmiş olması nedeniyle sanığın temyiz istemiyle sınırlı olarak yapılan incelemede;

Sanığın Ankara Barosuna kayıtlı avukat olduğu, suç tarihinden önce katılanın babasının karıştığı ve tam kusurlu bulunduğu ancak vefat etmesi nedeniyle mirasçılarına karşı sigorta tarafından Tosya Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan 7.000 TL’lik alacak davasında katılanın sanığı vekil tayin ettiği, karar tarihinden önce sanığın katılan ile görüşerek 7000 TL alacak ve 3.000 TL vekalet ücreti olarak toplamda 10.000 TL para vermesi halinde karşı tarafla anlaşıp ödeme yaparak davayı sonuçlandıracağını söylemesi üzerine katılanın sanığa 10.000 TL para gönderdiği, ancak bir süre sonra katılanın kendisi ve diğer mirasçılar aleyhine yapılan icra takibinde davanın kabulüne karar verilerek 7.000 TL alacağın faizi ile birlikte ödeneceğine karar verildiğini öğrendiği, bu suretle sanığın sigorta şirketine ödenmek üzere katılandan aldığı parayı uhdesine geçirerek atılı hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediği iddia edilen somut olayda;

Tüm dosya kapsamından sanığın katılandan aldığı 7.000 TL’yi sigorta şirketine ödemeyerek uhdesine geçirip atılı suçu işlediği anlaşıldığından mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

SONUÇ :

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 03.11.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.