altinoz.com.tr

Atama Yapılırken Sağlık Durumu Göz Önünde Tutulmalıdır

T.C.
DANIŞTAY
Beşinci Dairesi

Esas No : 2014/4985
Karar No : 2015/10686
Tarih : 21.12.2015

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

İsteğin Özeti: Trabzon İli, Çarşıbaşı İlçesi, PTT Merkez Müdürü olarak görev yapan davacının, Giresun İli Espiye PTT Merkez Müdürlüğü’ne rotasyon kapsamında atanmasına ilişkin ‘nün 28/08/2013 gün ve 9637 sayılı işleminin; davacının görev yaptığı yerde yedi yılını doldurduğundan bahisle rotasyon kapsamında atandığı ileri sürülmekte ise de, davacının gerek sağlık durumu gerekse de eşinin Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde hemşire olarak görev yaptığı; davacının sağlık durumu ve eş durumu özrü gözetilerek tedavisini sürdürdüğü en yakın yere atanması gerekirken, aksi yönde Giresun Espiye PTT Merkez Müdürlüğü’ne naklen atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda Trabzon İdare Mahkemesi’nce verilen 27/02/2014 günlü, E:2013/1283; K:2014/294 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti: Cevap verilmemiştir.

Düşüncesi: Kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Trabzon İdare Mahkemesi’nce verilen 27/02/2014 günlü, E:2013/1283, K:2014/294 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına; temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 21.12.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Eş durumu nedeniyle yer değiştirmeler” başlıklı 14. maddesinde; eş durumuna dayanarak personelin yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; aile nüfus kayıt örneği ile eşinin 217 sayılı KHK’ye tabi bir kurumda çalıştığını belgelemesi gerektiği belirtilmiş, eşi başka kurumda çalışanların yer değiştirme isteğinin kabul edilebilmesinin, eşinin çalıştığı kurum itibarıyla kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir yere atanmasına imkan bulunmadığının belirlenmesine bağlı olduğu kurala bağlanmıştır.

Aynı Yönetmeliğin “Sağlık durumu nedeniyle yer değiştirmeler” başlıklı 15. maddesinde; kendisinin, eşinin, çocuklarının veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin personelin görev yaptığı yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağını tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirenlerin, tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya yakınındaki bir yere yer değiştirme suretiyle atanabilecekleri hususu düzenlenmiştir.

Davacı, Trabzon ili, Çarşıbaşı ilçesinde PTT Merkez Müdürü olarak görev yapmakta, eşi Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde hemşire olarak çalışmaktadır.

Bulunduğu yerde görev süresini dolduran davacının aynı il içerisinde bir merkeze nakline olanak bulunmadığından, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18. maddesi uyarınca tercihte bulunduğu illerden ilk sırada yer alan Giresun iline ataması yapılmış bulunmaktadır.

Davacı eş durumu nedeniyle aile bütünlüğünün bozulduğunu ileri sürmekte ve sağlık durumunun da Giresun ili Espiye ilçesinde görev yapmasına engel teşkil ettiğini iddia etmekte ise de; esasen eşi ile aynı yerde görev yapmayan davacının, eşinin görev yerine yakın olan Giresun ili, Espiye ilçesine yapılan atamasında Yönetmeliğin yukarıda değinilen 14. maddesinde kurala bağlanan eş durumu özrüne bağlı olarak yapılan atamaya aykırılık mevcut değildir.

Öte yandan, davacı tarafından dosyaya sunulan Sağlık Raporunun ve 20.12.2013 tarihli bir rapor olması ve işlem tarihinden (28.8.2013) sonraki bir tarihi taşıması ve Yönetmeliğin yukarıda değinilen 15. maddesinde sözü edilen Sağlık Kurulu Raporu niteliğini taşımaması, tek doktor tarafından verilen bir rapor olması, ayrıca bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye düşürdüğüne ilişkin bir ibare içermemesi nedeniyle dikkate alınmamasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Davalı idarenin temyiz talebinin kabulü ile Mahkemece verilen iptal kararının bozulması gerektiği görüşüyle karara karşıyız.