altinoz.com.tr

Araçta Türkçe Menülü Yol Bilgisayarı Olmaması Araçtan Beklenen Faydayı Azaltıcı Bir Durumdur

T.C.
YARGITAY
Onüçüncü Hukuk Dairesi

Esas No : 2013/21305
Karar No : 2014/1268
Tarih : 20.01.2014
KAVRAM:
  • AYIPLI MAL DAVASI
  • SEÇİMLİK HAK
  • MALDAN BEKLENEN FAYDANIN AZALMASI
  • ARACIN AYIPLI OLMASI

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasındaki davanın yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

Davacı, davalı L… A.Ş’den 30.12.2008 tarihinde davaya konu Volkswagen passat marka araç satın aldığını, aracı satın aldığı sırada araçta donanım olarak bulunan yol bilgisayarının türkçe içerikte olmadığı konusunda kendisinin bilgilendirilmediğini ve uyarılmadığını, aracı kullanmaya başladıktan sonra bu durumu farkederek yasal sürede ihbarda bulunduğunu, aracın yol bilgisayarındaki bu ayıp nedeniyle; aracın yol bilgisayarına türkçe menünün ücretsiz yüklenmesine veya türkçe tanımlı yol bilgisayarıyla mevcut yol bilgisayarını değiştirilmesine, bunun mümkün olmaması halinde türkçe yol bilgisayarı menülü araçla değiştirilmesine veya otomobildeki bu ayıp oranında aracın bedelinde indirim yapılmasına karar verilmesini istemiştir.

Davalılar davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece araçtaki yol bilgisayarının türkçe menülü olmaması sebebiyle ayıplı olduğu kabul edilerek, bu ayıp sebebiyle meydana gelen değer kaybına dair tespit edilen 2.000 TL’nin davalılardan tahsiline karar verilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.

1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı tarafların tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- )Dava, davacıya satılan davaya konu araçta donanım olarak yer alan yol bilgisayarının türkçe menülü olmaması sebebiyle kullanılamadığı ve bu sebeble ayıplı olduğu iddiasına dayalı 4077 Sayılı Kanunun 4. maddesindeki seçimlik hakların kullanılması istemine ilişkindir. Türkiye’de satılan davaya konu araçta mevcut yol bilgisayarının türkçe menü içermediğine dair hususun aracın satışı sırasında davacı tarafından bilinerek aracın satın alındığı davalılar tarafından ispat edilemediği dosya kapsamı itibariyle sabit olup, bu itibarla davacının aracı türkçe menülü bilgisayar olduğu zannıyla davalı taraftan satın aldığı ve bu durumun davacının araçtan beklediği faydayı azalttığının kabulü gerekir.

Bu hususun 4077 Sayılı yasa anlamında ayıp olarak kabul edildiği gözetildiğinde 4. maddede tüketiciye tanınan seçimlik haklar davacı tarafından talep edilebilecektir. Davacı dava dilekçesinde öncelikli talebi olarak davaya konu aracın yol bilgisayarına türkçe menünün ücretsiz yüklenmesini, bunun mümkün olmaması halinde türkçe tanımlı yol bilgisayarıyla mevcut yol bilgisayarını değiştirilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece davacının bu taleplerinin teknik olarak karşılanmasının mümkün olup olmadığı noktasında gerekli inceleme yapılmak üzere bilirkişi raporu alınmış ise de, karara esas alınan 6.2.2013 tarihli ek bilirkişi raporunda bu hususlarda bir değerlendirmenin yapılmadığı anlaşılmaktadır. Dava konusu araca daha konforlu bir kullanım imkanı sağlamak üzere konulan bu donanımın aracın kullanımıyla direkt bağlantılı olması ve davacının kullanıma yönelik bu talebinin öncelikli bir talep olduğu gözetilerek bu yönde bir araştırma yapılarak sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ :

Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalıların tüm temyiz itirazlarının reddine, ( 2 ) numaralı bentte açıklanan sebeplerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 112,32 TL kalan harcın davalılardan ayrı ayrı alınmasına, 20.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.