Amortismana Tabi Malzeme İçin Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı İş Kalemi Açılmasının Mevzuata Aykırılığı Yoktur

Kamu İhale Kurulu Kararı
Kamu İhale Kurumundan
Karar Sayısı
15.11.2017 – 2017/UH-II-3074
Toplantı No : 2017/057
Gündem No : 62
Karar Tarihi : 15.11.2017
Karar No : 2017/UH-II-3074
BAŞVURU SAHİBİ : İşlek Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.,
İHALEYİ YAPAN İDARE : Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı,
BAŞVURUYA KONU İHALE : 2017/371561 İhale Kayıt Numaralı “Adana Büyükşehir Belediyesi Bağlı Tüm Birimlerin Korunması ve Güvenliğinin Sağlanması İçin Güvenlik Personeli Çalıştırılması Hizmet Alım İşi” İhalesi
Yapılan incelemede, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyata dahil edileceği düzenlenen malzeme ve ekipman için, tamamına olmamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açıldığı, yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamaları gereğince, personel çalıştırılmasına dayalı söz konusu ihalede anılan malzeme ve ekipmanın sözleşme ve genel giderler içerisinde değerlendirilmesinin esas olduğu, idarece birim fiyat teklif cetvelinin 9, 10, 11, 12, 13 ve 14’üncü satırlarında el feneri, el tipi metal üst arama dedektörü, el telsizi, telsiz kulaklığı, dijital ekranlı el telsizi ve araç altı arama aynası gibi malzeme, donanım ve teçhizat için ayrı satır açıldığı görülmüş olsa da söz konusu durumun isteklilerden birini diğerine karşı avantajlı duruma getirmediği ve ihaleye katılımı kısıtlayıcı herhangi bir duruma sebebiyet vermediği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiaları uygun görülmemiştir.

KURUMCA YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME :

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2521 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR :

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İdari Şartname’nin 25.3.3’üncü maddesinde teklif fiyata dahil edilmesi istenen malzemelerden sadece bir kısmı için birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemi açıldığı, teklife dahil edilmesi istenen diğer malzemeler için ayrı bir iş kaleminin açılmadığı, dolayısıyla İdari Şartname’nin 25.3.3’üncü maddesinde belirtilen ve teklife dahil edilmesi öngörülen diğer malzeme/ekipmanlar için tekliflerin hangi iş kalemleri içinde verileceğinin belirsiz olduğu, bu durumun söz konusu ihaleye sağlıklı teklif verilmesine engel teşkil ettiği,

2) Birim fiyat teklif cetvelinin 2’nci kısmında 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 numaralı iş kalemlerinde yer alan el feneri, el dedektörü, telsiz, telsiz kulaklığı, dijital ekranlı el telsizi ve araç altı arama aynası gibi malzemelerin amortismana tabi malzemeler olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde bu iş kalemlerine yer verilmesinin Kamu İhale Genel Tebligi’nin 78.30’uncu maddesinin (ç) bendine aykırılık oluşturduğu ve bu durumun ihaleye sağlıklı teklif verilmesine engel teşkil ettiği,

3) İdari Şartname ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan düzenlemeler uyarınca ulusal bayram ve resmi tatil günlerinin tamamında tüm personelin çalıştırılacağının öngörüldüğü, ancak Teknik Şartname uyarınca personelin vardiyalı çalışacakları göz önüne alındığında tüm personelin ulusal bayram ve resmi tatillerde çalışmasının olanaksız olduğu, söz konusu bu düzenleme dolayısıyla teklif fiyat reel şartlara uygun olmayan şekilde yükseleceğinden ihaleye katılımda istenen yeterlik kriterlerinin de daha yüksek istenilmesine sebebiyet vereceği, bu durumun da 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesine aykırılık teşkil ettiği,

4) Sözleşme Tasarısı’nın 12’nci maddesinde yer alan ödemelerin 90 gün içerisinde yapılacağına ilişkin düzenlemenin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Hakediş Ödemeleri” başlıklı 42’nci maddesine aykırılık oluşturduğu, ödeme süresinin uzun tutulmasının ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olduğu ve 4734 sayılı Kanun’un Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesine uygun düşmediği,

5) Sözleşme Tasarısı’nın 20.3’üncü maddesinde yer alan işin kabulünün 90 işgünü içerisinde yapılacağına ilişkin düzenlemenin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin kabule ilişkin hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, kabul süresinin uzun tutulmasının ihaleye katılımı daralttığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci ve 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı “Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Bağlı Tüm Birimlerin Korunması ve Güvenliğinin Sağlanması için Güvenlik Personeli Çalıştırılması Hizmet Alım İşi”, miktarı ve türü “923 adet Güvenlik Personeli, 5 adet Şoför ve 2 adet Büro Personeli Çalıştırılması” olarak belirtilmiştir.

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, her türlü sigorta, resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, teklif fiyata dahil edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

A) Personele ödenecek brüt asgari ücretin üzerindeki ödemeler aşağıda belirtilmiştir.

1 adet Özel Güvenlik Amiri ( Lisans veya Önlisans ) için %60 fazlası teklif fiyata dahildir.

10 adet Özel Güvenlik Amiri (Enaz Lise veya Dengi) için %50 fazlası teklif fiyata dahildir.

11 adet Özel Güvenlik Sorumlusu için %50 fazlası teklif fiyata dahildir.

20 adet Hassas Bölge ve Başkanlık Konutları Özel Güvenlik Görevlileri için %40 fazlası teklif fiyata dahildir.

5 adet Şoför için %40 fazlası teklif fiyata dahildir.

42 adet Özel Güvenlik Şefi için %30 fazlası teklif fiyata dahildir.

839 adet Özel Güvenlik Görevlileri için %20 fazlası teklif fiyata dahildir.

2 adet Büro Elemanı için %20 fazlası teklif fiyata dahildir.

B) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışılacak Olan Personel Sayıları aşağıda belirtilmiştir.

1 adet Özel Güvenlik Amiri (Lisans veya Önlisans) için 29,5 gün Ulusal Bayram ve Genel Tatil İşçilik ücreti teklif fiyata dahildir.

10 adet Özel Güvenlik Amiri (Enaz Lise veya Dengi) için 295 gün Ulusal Bayram ve Genel Tatil İşçilik ücreti teklif fiyata dahildir.

11 adet Özel Güvenlik Sorumlusu için 324,5 gün Ulusal Bayram ve Genel Tatil İşçilik ücreti teklif fiyata dahildir.

20 adet Hassas Bölge ve Başkanlık Konutları Özel Güvenlik Görevlileri için 590 gün Ulusal Bayram ve Genel Tatil İşçilik ücreti teklif fiyata dahildir.

5 adet Şoför için 147,5 gün Ulusal Bayram ve Genel Tatil İşçilik ücreti teklif fiyata dahildir.

42 adet Özel Güvenlik Şefi için 1239 gün Ulusal Bayram ve Genel Tatil İşçilik ücreti teklif fiyata dahildir.

839 adet Özel Güvenlik Görevlileri için 24.750,5 gün Ulusal Bayram ve Genel Tatil İşçilik ücreti teklif fiyata dahildir.

2 adet Büro Elemanı için 59 gün Ulusal Bayram ve Genel Tatil İşçilik ücreti teklif fiyata dahildir.

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

Dosya kapsamında tüm çalışanlar için aylık olmak üzere, her ayda 26 gün üzerinden brüt 13,00 TL/Gün yemek gideri nakden ödenecek ve bordroda gösterilecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Teknik şartnamenin 7.1. maddesinde adet ve özellikleri belirtilen üniformayı tamamlayıcı malzemeler, donanım ve teçhizatlar yüklenici tarafından verilecek olup, teklif fiyata dahildir. (912 adet yağmurluk, 912 adet bere, 912 adet cop, 912 adet düdük ve düdük bağı, 912 adet paslanmaz kelepçe ve deri kılıf, 150 adet el feneri, 100 adet el tipi metal üst arama detektör, 200 adet el telsizi, 100 adet telsiz kulaklığı, 1 adet dijital ekranlı el telsizi, 20 adet araç altı arama aynası ). İstekliler, bu malzeme giderlerini teklif edilecek fiyata dahil edecektir.

Güvenlik amirleri, Özel Güvenlik Sorumlusu, Şef ve özel güvenlik görevlilerinin, Şoför ve Büro personellerinin görevleri süresince görev alanlarında giyecekleri giyim malzemeleri teknik şartnamenin 5.10 (Yazlık Kıyafet ve Kışlık Kıyafet) maddesinde belirtilmiştir. Personeller için teknik şartnamede belirtilen nitelikte üniforma ve kıyafetleri temin edecek ve bu malzeme giderleri teklif edilecek fiyata dahil edecektir.

25.3.4. Diğer giderler:

ÖZEL GÜVENLİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI: İstekliler 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun hükmü uyarınca görevlendireceği özel güvenlik personellerinin Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yaptıracak olup, Özel Güvenlik mali sorumluluk Sigortası Bedelleri teklif fiyata dahil edilecektir.

Teknik şartnamenin 7.3. maddesinde de belirtilmiş silahlı atış eğitim gideri yükleniciye ait olup, teklif edilen fiyata dahildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranları tüm personeller için %2’dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale konusu işe ilişkin 08.09.2017 tarihli Zeyilname ile değişik standart form birim fiyat teklif cetvelinin aşağıdaki şekilde düzenlendiği görülmüştür.

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Özel Güvenlik Amiri (Lisans veya Önlisans) (Brüt Asgari Ücretin %60 fazlası) (Brüt asgari ücretin %60 fazlası)

Ay

1

21

2

Özel Güvenlik Amiri (Enaz Lise veya Dengi) (Brüt Asgari Ücretin %50 fazlası) (Brüt asgari ücretin %50 fazlası)

Ay

10

21

3

Özel Güvenlik Sorumlusu (Brüt Asgari Ücretin %50 fazlası) (Brüt asgari ücretin %50 fazlası)

Ay

11

21

4

Hassas Bölge ve Başkanlık Konutları Özel Güvenlik Görevlileri (Brüt Asgari Ücretin %40 fazlası) (Brüt asgari ücretin %40 fazlası)

Ay

20

21

5

Şoför (Brüt Asgari Ücretin %40 fazlası) (Brüt asgari ücretin %40 fazlası)

Ay

5

21

6

Özel Güvenlik Şefi (Brüt Asgari Ücretin %30 fazlası) (Brüt asgari ücretin %30 fazlası)

Ay

42

21

7

Özel Güvenlik Görevlileri (Brüt Asgari Ücretin %20 fazlası) (Brüt asgari ücretin %20 fazlası)

Ay

839

21

8

Büro Elemanı (Brüt Asgari Ücretin %20 fazlası) (Brüt asgari ücretin %20 fazlası)

Ay

2

21

I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Özel Güvenlik Amiri (Lisans veya Önlisans) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti (Brüt Asgari Ücretin %60 fazlası) (1 Personel * 29,5 Gün)

gün

29,5

2

Özel Güvenlik Amiri (Enaz Lise veya Dengi) Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti (Brüt Asgari Ücretin %50 fazlası) (10 Personel * 29,5 Gün)

gün

295

3

Özel Güvenlik Sorumlusu Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti (Brüt Asgari Ücretin %50 fazlası) (11 Personel * 29,5 Gün)

gün

324,5

4

Hassas Bölge ve Başkanlık Konutları Özel Güvenlik Görevlileri Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti (Brüt Asgari Ücretin %40 fazlası) (20 Personel * 29,5 Gün)

gün

590

5

Şoför Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti (Brüt Asgari Ücretin %40 fazlası) (5 Personel * 29,5 Gün)

gün

147,5

6

Özel Güvenlik Şefi Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti (Brüt Asgari Ücretin %30 fazlası) (42 Personel * 29,5 Gün)

gün

1.239

7

Özel Güvenlik Görevlileri Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti (Brüt Asgari Ücretin %20 fazlası) (839 Personel * 29,5 Gün)

gün

24.750,5

8

Büro Elemanı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti (Brüt Asgari Ücretin %20 fazlası) (2 Personel * 29,5 Gün)

gün

59

9

El feneri

adet

150

10

El tipi metal üst arama dedektörü

adet

100

11

El telsizi

adet

200

12

Telsiz kulaklığı

adet

100

13

Dijital ekranlı el telsizi

adet

1

14

Araç altı arama aynası

adet

20

II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)7

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “… 78.5.1.Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemleri bulunması halinde, bu kalemlerin kapsamındaki işler dahil, ihale konusu işin yerine getirilmesi için çalıştırılacak asgari personel sayısının ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, işçi sayısı yerine, yaptırılacak işi oluşturan iş kalemi veya kalemleri üzerinden teklif alınabilir.’’ hükmüne yer verilmiştir. Bu çerçevede, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet atımlarında, idarece birim fiyat teklif cetveli hazırlanırken işçi sayısı üzerinden teklif alınması uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri bulunup bulunmadığı belirlenecektir. Buna göre, işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunması halinde, idare bu iş kalemi/kalemleri için teklife esas alınacak birimi, “işçi sayısı” yerine, o iş kalemini/kalemlerini oluşturan unsurları dikkate almak suretiyle kendisi belirleyerek birim fiyat teklif cetvelinde ait olduğu iş kaleminin/kalemlerinin “birim” sütununa yazacaktır.

78.22. Brüt asgari ücret veya üzerinde ücret ödenmesi öngörülen personelin varsa nakdi yol ve yemek bedeli dahil aylık (78.12 nci maddeye göre gün üzerinden teklif alınan hallerde günlük) ücreti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalara ilişkin ücretler ile engelli işçi ücreti gibi ayrı ayrı hesaplanması gereken her bir işçilik maliyeti için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması, malzeme giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca, ayni teklif verileceği belirtilen yemek ve yol giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi esastır. Ancak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, bu iş kalemi/kalemleri kapsamındaki işlerde çalıştırılmak üzere ihale dokümanında asgari sayısı belirtilen personele ilişkin maliyetlere işçilik kaleminde değil, ait olduğu iş kalemi içerisinde yer verilecek ve istekliler de tekliflerini buna göre sunacaklardır.

Bununla birlikte, söz konusu personelin fazla çalışma yapması ve/veya ulusal bayram ve/veya genel tatil günlerinde çalıştırılması öngörülüyor ise, 78.8. maddesine göre çalışılacak gün ve personel sayısı ile toplam fazla çalışma saati belirlenirken, bu personel de dikkate alınmak suretiyle maliyet hesaplaması yapılarak ulusal bayram ve genel tatil günleri iş kalemi ile fazla çalışma iş kalemine dahil edilecektir.

Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle birim fiyat teklif cetvelinde malzeme için tek bir satır açılması halinde “birim” sütununda “ay” veya “gün” ibaresine yer verilecek, her bir malzeme için ayrı satır açılması halinde ise “birim” sütununa malzemenin türüne göre adet, kg, lt, m, kutu, paket vb. yazılacak ve “miktar” sütununda işin toplam süresi boyunca kullanılması öngörülen malzeme miktarı (toplam adet, kg, lt, m, kutu, paket vb.) belirtilerek teklif alınacaktır.

78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur: …

ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir. ” açıklaması yer almaktadır.

Yukarıdaki Tebliğ açıklamalarından personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, idarece birim fiyat teklif cetveli hazırlanırken işçi sayısı üzerinden teklif alınması uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri bulunup bulunmadığının belirleneceği, buna göre, işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunması halinde, idarenin bu iş kalemi/kalemleri için teklife esas alınacak birimi, “işçi sayısı” yerine, o iş kalemini/kalemlerini oluşturan unsurları dikkate almak suretiyle kendisi belirleyerek birim fiyat teklif cetvelinde ait olduğu iş kaleminin/kalemlerinin “birim” sütununa yazılacağı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde amortisman ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edileceği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyata dahil edileceği düzenlenen malzeme ve ekipman için, tamamına olmamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açıldığı, yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamaları gereğince, personel çalıştırılmasına dayalı söz konusu ihalede anılan malzeme ve ekipmanın sözleşme ve genel giderler içerisinde değerlendirilmesinin esas olduğu, idarece birim fiyat teklif cetvelinin 9, 10, 11, 12, 13 ve 14’üncü satırlarında el feneri, el tipi metal üst arama dedektörü, el telsizi, telsiz kulaklığı, dijital ekranlı el telsizi ve araç altı arama aynası gibi malzeme, donanım ve teçhizat için ayrı satır açıldığı görülmüş olsa da söz konusu durumun isteklilerden birini diğerine karşı avantajlı duruma getirmediği ve ihaleye katılımı kısıtlayıcı herhangi bir duruma sebebiyet vermediği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiaları uygun görülmemiştir.

2) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Yukarıda da aktarılan İdari Şartname ile birim fiyat teklif cetveli düzenlemelerinin yanında Teknik Şartname’nin “Görevlilerin Çalışma Yerleri ve Görevli Sayıları İle İlgili Hususlar” başlıklı 11’inci maddesinde “11.1.1- Görevlilerin çalışma yerleri ve görevli sayıları İdarece belirlenecek olup, yüklenici işe başlamadan kendisine verilecek, görevlilerin çalışma yerleri ve görevli sayılarını gösteren, çalışma düzeni tablosuna uygun şekilde hizmeti yerine getirecektir.

11.1.2- Mesai saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki iş kanununda ön görülen mesai saatleri dikkate alınacaktır. Mevzuat gereği öngörülen fiili çalışma süresi ise (istirahat ve izinler) nöbetleşe uygulanacaktır.

11.1.3- İdare, çalışanların görev yerlerini ve görevli sayılarını, lüzumu halinde değiştirme hakkına sahiptir.

11.1.4- Elemanların nerede ve nasıl çalışacakları idare tarafından belirlenecek, çalışma yerleri ve vardiyaları idarece onaylanacaktır. Görev noktalarının çalışma saatleri İdarece belirlenecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemeler uyarınca, 21 ay olarak öngörülen ihale konusu iş süresince toplam 29,5 gün olarak hesaplanan ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde, idarece ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak her nitelikte tüm personelin, 4857 İş Kanunu ile ilgili mevzuat gereği öngörülen fiili çalışma süresi dikkate alınarak hazırlanması gereken ve istirahat ve izinlerde nöbet sisteminin esas alındığı iş programına uygun bir şekilde vardiyalı olarak çalıştırılacağı dikkate alındığında, başvuru sahibinin tüm personelin ulusal bayram ve resmi tatillerin tamamında çalışmasının olanaksız olduğuna ilişkin iddiasının uygun olmadığı, 4857 sayılı İş Kanunu’nda ulusal bayram ve genel tatil günlerinin tamamında veya bir kısmında işçilerin çalıştırılmasını yasaklayıcı bir hüküm bulunmadığı, bunun yanında idarece ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde, her nitelikte tüm personelin iş programına uygun olarak nöbetleşe çalıştırılmasının öngörülmesinin, ihale konusu işin gerekleri ile idarenin ihtiyaçları ile ilgili bir husus olduğu göz önüne alındığında, tekliflerin reel şartlara uygun olmayan şekilde yükseleceği ve bu durumun ihaleye katılımda istenen yeterlik kriterlerinin daha yüksek istenilmesine sebebiyet vereceği iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 7’nci maddesinde, bu Kanun’a göre düzenlenecek olan sözleşmelerde belirtilmesi zorunlu hususlar hükme bağlanmış olup, ödeme yeri ve şartlarının sözleşmede yer almasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Hakediş ödemelerine ilişkin olarak ihale dokümanının parçası olan Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42’nci maddesinde “a) Sözleşme bedelinin iş süresince dönemler itibariyle ödenmesi:

Sözleşme konusu hizmetin yüklenici tarafından belli bir süre boyunca devamlı olarak verilmesi (4 üncü maddede tanımlanan sürekli nitelikte bir iş olması) veya işin bölümlere ayrılabilir olması durumunda sözleşmede belirtilen aralıklarla, kesin ödeme mahiyetinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş ödemeleri yapılır. Yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri, sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra, sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir.

İdarenin isteği halinde yüklenici, kesin hesapları kontrol teşkilatının denetimi altında olmak üzere işe paralel olarak yürütmek zorundadır. Bu halde, geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde, bitmiş iş kısımları için bu kesinleştirilmiş miktarlar dikkate alınır.

Hakediş raporlarının düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

1-Toplam Bedel Üzerinden Götürü Bedel Sözleşmelerde;

Yüklenicinin yapacağı iş götürü olarak bölümler halinde teslim alınacaksa hakediş raporları, ilgili bölümlerin tamamlanmasından sonra sözleşmesinde yazılı esaslara göre düzenlenir.

Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için, yüklenici veya işbaşında bulunan vekili tarafından imzalanmış olması gereklidir.

Yüklenici veya vekili, bildirilen günde, hakedişe esas hesaplamaların yapılmasında hazır bulunmazsa kontrol teşkilatı hesaplamaları tek başına yaparak hakediş raporunu düzenler ve yüklenicinin bu husustaki itirazları kabul edilmez.

Hakediş raporu düzenlendikten sonra bir hafta içinde yüklenici raporu imzalamazsa kontrol teşkilatı, hakediş raporunu idareye gönderir ve rapor yüklenici tarafından imzalanıncaya kadar idarede hiçbir işlem yapılmaksızın bekletilir. Yüklenici hakediş raporlarını zamanında imzalamazsa, ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı hiçbir şikayet ve istekte bulunamaz.

Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hakediş raporu, tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile, yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir.

Yüklenicinin geçici hakedişleri, itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de Hakediş Raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun “İdareye verilen ……..tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla” cümlesini yazarak ya da bu anlama gelecek bir itiraz şerhi ile imzalaması gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır.

Her hakediş tutarına, eğer sözleşmede öngörülmüşse eklenecek miktar dahil edilir. Bulunan miktardan, bir önceki hakediş tutarı çıkarılarak bulunan miktara, ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi (KDV) eklenir. Bu miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır.

b) Sözleşme Bedelinin Bir Defada Ödenmesi

Yüklenicinin yapacağı iş bir defada teslim alınacaksa hakediş raporu sözleşmesinde yazılı esaslara göre iş bitiminde bir defada düzenlenir. Bu hakediş raporlarının imzalanma, düzeltme ve ödemeleri de yukarıda 1 numaralı bentte yazılı hükümlere göre yapılır.

İşin mahiyeti ne olursa osun, yüklenici süresinde hakediş başvurusunda bulunmadığı taktirde idare, en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde “12.1. Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) Adana Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir:

Adana Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Adana Büyükşehir Belediyesince onaylanan Ayrıntılı Harcama Programı ile nakit durumu doğrultusunda 90 gün içerisinde ödemeler yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nde, hakediş raporunun yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda tahakkuka bağlanacağı, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanacağı ve bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılacağı düzenlenmiştir. Bu durumda, hakedişlerin tahakkuka bağlanmasına ilişkin olarak otuz günlük kısıtlamanın, sözleşmede kayıt bulunmaması şartına bağlandığı, bu itibarla, hakedişin tahakkuka bağlanmasına ilişkin olarak Genel Şartname’de belirtilen süre dışında bir süre öngörülmesinin idarenin yetki ve sorumluluğunda olduğu anlaşılmıştır. Ancak tahakkuk tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde ödeme yapılması hususunda, farklı bir süre belirlemek açısından, idareye herhangi bir takdir yetkisi verilmediği anlaşılmaktadır.

İhale dokümanının bir parçasını oluşturan Sözleşme Tasarısı’nda; ödemelerin, Adana Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Adana Büyükşehir Belediyesince onaylanan Ayrıntılı Harcama Programı ile nakit durumu doğrultusunda 90 gün içerisinde yapılacağı düzenlenmiştir.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; idarece yükleniciye yapılacak ödemelere ilişkin Sözleşme Tasarısı’nın 12’nci maddesinde yer verilen düzenlemede, 90 gün içinde yüklenici firmaya ödeme yapılacağının belirtildiği, öte yandan Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nde tahakkukun tamamlanmasından itibaren ödeme yapılmasına ilişkin 30 günlük azami süre tanındığı, belirtilen süreye ilişkin idarelere farklı bir düzenleme yapma hakkı tanınmadığı, sonuç olarak ihale dokümanında öngörülen ödeme süresinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Hizmetin kabulü” başlıklı 44’üncü maddesinde “a) Belli bir çalışma sonrasında tamamlanarak ortaya çıkarılan hizmetlerde:

Sözleşme konusu iş tamamlandığında, yüklenici, işin teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılmasını isteyen bir dilekçe ile idareye başvurur. Yapılan işler, idarece verilecek talimat üzerine kontrol teşkilatınca ön incelemeden geçirilir. Bu inceleme sonucunda kontrol teşkilatı işlerin durumunu inceleyerek mevcut haliyle sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak tamamlandığını veya tamamlanmamış olsa bile teslim alınması istenen işte, işin fonksiyonelliğine önemli ölçüde zarar verecek bir durumun olmadığını ve idarenin ihtiyacını karşılama açısından bu haliyle kabul edilebilir olduğunu tespit ederse, işin tamamlanmış veya listelenen eksiklikleri ile tamamlanmış sayılabileceğini idareye bildirir. Bu durumda idare en az üç (3) kişiden oluşan bir kabul komisyonu kurar ve kabul aşamasına geçilir.

Ancak, kontrol teşkilatı tarafından işte önemli ve işin fonksiyonelliğini engellediği için idarenin ihtiyacını karşılama açısından kabul edilemez eksiklik veya kusurların bulunduğu tespit edilirse, bu durum idareye bildirilir ve kabul aşamasına geçilmez. İdare bu bildirim üzerine işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanması için yükleniciye nedenleri açıkça belirtilen on gün süreli bir ihtarda bulunarak işlerin tamamlanmasını ister. Bu ihtardan sonra yüklenici işi süresi içinde kabul edilebilir hale getiremez ise sözleşme feshedilir. Bu tamamlama süresi, işin sözleşmesinde belirtilen sürenin aşılmasına neden olursa, yüklenici aşan sürede cezalı olarak çalışır.

Verilen bu sürede işin yapılması ve teslim için ikinci başvurunun yapılmasını müteakip, kontrol teşkilatı tekrar bir inceleme yapar ve kusur ve eksiklikleri giderilmiş haliyle işin sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak tamamlandığını veya tamamlanmamış olsa bile teslim alınması istenen işte, işin fonksiyonelliğine önemli ölçüde zarar verecek bir durumun olmadığını ve idarenin ihtiyacını karşılama açısından bu haliyle kabul edilebilir olduğunu, tespit ettiği eksiklikleri de gösteren bir liste ile idareye bildirir. Yüklenici veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.

Yüklenicinin yaptığı işin süresinde tamamlandığı kontrol teşkilatı tarafından tespit edilmiş, ancak kabul komisyonunun işyerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir nedenle gecikmiş ise kabul tutanağında işin gerçek bitiş tarihi belirtilir ve bu tarih, işin kabul tarihi olur.

Kabul komisyonu tarafından, yüklenici veya vekili ile birlikte, yapılacak muayene ve incelemeden sonra işin durumu uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı düzenlenir ve bunu yüklenici veya vekili de imzalar. Kabul komisyonu işin kabulüne ilişkin kusur ve eksikliklerin varlığını tespit ederse, gördüğü kusur ve eksikliklerin dökümünü gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi belirler.

Kabul işlemleri sırasında sözleşmeye göre gerekli görülen teknik deneyler, istek halinde yüklenici tarafından yapılır veya yaptırılır.

Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse, bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliğin durumuna göre sözleşmesinde gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranı tutarında ceza uygulanır ve kabul tarihi eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme, sözleşmede belirtilen süreyi geçtiği takdirde idare, bu eksiklikleri üçüncü taraflara yaptırabilir. Bu işlerin bedeli yüklenicinin varsa alacaklarından veya teminatından kesilir. Bu takdirde eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir.

Kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, işin kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih olup bunu kabul komisyonu tespit ederek tutanağa geçirir.

Garanti dönemi olan işler için bu kabul ön kabul olarak tespit edilir ve garanti dönemi sonunda kabul yapılır.

Kabul işleminin tamamlanması sonucunda yapılmış işleri ayrıntılı olarak (gerekli durumlarda iş kalemlerini gösteren bir liste halinde) gösteren bir kabul belgesi düzenlenir.

b- Sürekli Nitelikteki İşlerde:

Kontrol teşkilatının Genel Şartname gereğince tuttuğu kayıtlar ile yükleniciye yapılan ödemelere ilişkin belge ve kayıtlar idarece (a) fıkrasında öngörüldüğü şekilde kurulan kabul komisyonu tarafından esas alınır. Kabul komisyonu, yüklenicinin yapılan iş nedeniyle idareye karşı herhangi bir yükümlülüğünün kalmadığına karar verirse, üç nüshalı bir kabul belgesi düzenler ve bir nüshasını yükleniciye verir. Eğer yüklenicinin idareye karşı olan yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediği tespit edilirse, buna ilişkin sözleşmesinde belirtilen ceza ve kesintiler uygulanır ve kabul belgesi bundan sonra verilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Sözleşme Tasarısı’nın “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır.

20.2. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere Adana Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur. Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır.

20.3. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, “Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği” ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 90 iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan Hizmet İşleri Genel Şartnamesi düzenlemesinde sözleşme konusu işin kabulüne ilişkin sınırlayıcı bir süre öngörülmediği dikkate alındığında, Sözleşme Tasarısı’nın 20.3’üncü maddesinde işin kabul işlemlerinin işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 90 iş günü içinde yapılacağına ilişkin düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığı, bunun yanında söz konusu düzenlemenin teklif verilmesine ve dolayısıyla ihaleye katılıma engel bir niteliğinin de bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası uygun görülmemiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

[mks_separator style=”solid” height=”2″]

Kaynak: Palmiye Yazılım


Bu Yazıyı Paylaşın