Alkollü Sürücünün Aracına Binen Yolcu Ortak Kusurludur

T.C.
YARGITAY
Onyedinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2015/17143
Karar No : 2018/9341
Tarih : 22.10.2018

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasındaki, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR :

Davacı vekili, davalının trafik sigortacısı olduğu aracın yaptığı kazada, araçta yolcu olarak bulunan davacının maluliyete uğrayacak biçimde yaralandığını ve davalının zarardan sorumlu olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL. tazminatın temerrüt tarihinden işleyecek ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiş; 08.05.2015 tarihli ıslah dilekçesiyle, taleplerini 61.064,88 TL’ye yükseltmiştir.

Davalı vekili, davadan önce yapılan başvuru üzerine 70.092,50 TL. tazminatı ödediklerini ve poliçeden doğan sorumluluklarının son bulduğunu, kabul anlamına gelmemek kaydıyla poliçe limitiyle sınırlı biçimde ve sigortalı araç sürücüsünün kusuru oranında zarardan sorumlu olduklarını, SGK tarafından yapılmış ödemelerin tazminattan düşülmesi gerektiğini, ticari faiz isteminin yersiz olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davanın kabulü ile 61.064,88 TL. tazminatın temerrüt tarihi olan 04.01.2013’ten işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; hatır taşıması nedeniyle tazminattan indirim yapılmasına ilişkin savunmanın yargılama boyunca ileri sürülmediği gözetildiğinde, ileri sürülmeyen bu sebeple tazminattan indirim yapılmayışından bir usulsüzlük bulunmamasına göre; davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle iş göremezlik tazminatı istemine ilişkindir.

Olay tarihi itibariyle yürürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun “tazminat miktarının tayini” başlıklı 43. maddesinde (6098 sayılı TBK 51. md); hakimin, tazminatın türü ve kapsamının derecesini, durum ve mevkiinin gereğine ve hatanın ağırlığına göre belirleyeceği belirtilmiş; “Tazminatın tenkisi” başlıklı 44. maddesinde (6098 sayılı TBK 52. md)ise; zarar gören taraf, zarara razı olduğu veya kendisinin eylemi zararın doğmasına ya da zararın artmasına yardım ettiği ve zararı yapan kişinin durum ve mevkiini ağırlaştırdığı takdirde hakimin, zarar ve ziyan tutarını indirebileceği veya zarar ve ziyanı hüküm altına almaktan vazgeçebileceği açıklanmıştır.

Somut olayda; davacı …’in, davalıya sigortalı araç sürücüsü… ‘in sevk ve idaresindeki araçta yolcu olduğu, sürücünün kaza anında 1,13 promil alkollü olduğunun doktor raporuyla saptandığı; ceza dosyasında, araç sürücüsünün alkollü olduğu için yola çıkmak istemediğini söylediği halde, ısrar edilmesi üzerine bir arkadaşlarının düğününe gitmek amacıyla yola çıktıkları yönünde beyanda bulunduğu; davacının ve araçtaki diğer tanıkların da aynı yönde beyanda bulunduğu; davacı …’in alkollü sürücünün aracına bilerek binmekle müterafik kusurlu olduğu anlaşılmaktadır.

Buna göre mahkemece; BK’nun 44. maddesi (TBK 52. md) uyarınca maddi tazminattan makul oranda (Dairemiz ‘in yerleşik uygulamalarına göre bu oran % 20) hakkaniyete uygun indirim gerekip gerekmediğinin irdelenip tartışılması, ondan sonra varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ :

Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA; peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 22/10/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın