tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Adli Para Cezasına Esas Tam Gün Sayısı Asgari Hadden Uzaklaşılarak Belirlenemez

T.C.
YARGITAY
Onbeşinci Ceza Dairesi

Esas No : 2014/4819
Karar No : 2016/7674
Tarih : 13.10.2016

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Sanığın dolandırıcılık suçundan mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR :

Mağdurun aranarak kendisini savcı olarak tanıtan bir şahsın mağdura bankada bulunan toplu parasının internet üzerinden terör örgütüne gönderileceğini, konuyu soruşturduklarını, kişileri takip ettiklerini, bu işi yapan kişilerin yakalanması için mağdurdan yardım etmesini istediği, hesaptaki tüm paralarını çekerek bildirilen hesaplara yatırmasını istedikleri, mağdurunda talebi kabul ederek…Şubesine giderek buradaki hesabından … adına 1.300 TL ve 28.140 TL, … adına 12.800 TL para havalesi yaptığı, telefondan gelen talimat üzerine…Bankası Şubesine giderek oradan da… isimli şahıs adına da 33.892 TL havale gönderdiği, ayrıca… Bankası Şubesine giderek … adına 15.866 TL para havalesi yaptığı, sanığın söz konusu 15866 TL’yi çekerken yakalandığı olayda,

Tefrik edilen soruşturma dosyasının incelenerek birleştirme yönünde değerlendirme yapılması dosya kapsamı gözetilerek suç vasfını değiştirmeyeceğinden tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafiinin temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Hapis cezası alt sınırdan tayin edildiği halde adli para cezası belirlenirken yeterli ve yasal gerekçe gösterilmeksizin, aynı gerekçeyle tam gün sayısının asgari hadden uzaklaşılması suretiyle belirlenerek sanığa fazla ceza tayini,

SONUÇ :

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK’nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA; fakat, bu aykırılığın yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanun’un 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasından adli para cezasının uygulanmasına ilişkin olarak sırasıyla ?20 gün?, ”10 gün”, ”8 gün” ve ?160 TL? adli para cezası terimlerinin tamamen çıkartılarak yerine, sırasıyla ?5 gün?, ”2gün”, ”1 gün” ve ?20 TL? adli para cezası ibarelerinin eklenmesi suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 13.10.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.