altinoz.com.tr

AB’den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Birlik Programlarına Katılımın Yönetimi ile İlgili 2019/20 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

04 Ekim 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30908

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: AB’den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Birlik Programlarına Katılımın Yönetimi

GENELGE

2019/20

I. GİRİŞ

1. Amaç ve Kapsam

Bu Genelgenin amacı; Avrupa Birliği (AB)’nden Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA) kapsamında sağlanan fonların AB ile akdedilen anlaşmalarla uyumlu olarak etkin, idari ve mali yönetim ilkeleri çerçevesinde kullanılmasını sağlayacak kamu idarelerini belirlemek ve bu kurumlar arasındaki ilişkileri düzenlemektir.

Bu Genelge, Katılım Öncesi Yardım Aracının yönetimine ilişkin sorumlulukları bulunan kurumlar arasındaki işlemlerde işbirliği ve koordinasyon sağlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

2. Yasal Dayanak

2014-2020 döneminde AB’den ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Katılım Öncesi Yardım Aracını (IPA II) Tesis Eden 11 Mart 2014 tarihli (AB) 231/2014 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü ile 231/2014 sayılı Tüzüğün Uygulanmasına İlişkin Özel Kurallar Hakkında 2 Mayıs 2014 tarihli (AB) 447/2014 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü esasları çerçevesinde kullandırılacaktır.

Katılım Öncesi Yardım Aracının amacı, aday ülkelerin AB tam üyelik hedefi doğrultusunda; AB değerleri, standartları, politikaları ve uygulamalarına uyum sağlamak amacı ile siyasi, kurumsal, hukuki, idari, sosyal ve ekonomik reformlarını desteklemek ve aday ülkeleri üyelik sonrası kullandırılacak olan Avrupa yapısal ve yatırım fonlarının kullanımına yönelik olarak hazırlamaktır. 2007-2013 döneminde AB’den sağlanan Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki fonların yönetimi bakımından 2011/15 sayılı ve “Katılım Öncesi AB’den Sağlanacak Fonların Yönetimi” konulu Genelge ile tesis edilen yapı ve komiteler, anılan dönemde başlayan proje ve program faaliyetleri tamamlanıncaya kadar görevlerini ifa ederler.

AB ile ülkemiz arasındaki mali işbirliğinin yukarıda belirtilen AB tüzüklerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında 11 Şubat 2015 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşma” (IPA II Çerçeve Anlaşması) imzalanmıştır. Söz konusu Anlaşmanın onaylanması 4/4/2015 tarihli ve 6647 sayılı Kanunla uygun bulunmuş ve 28/4/2015 tarihli ve 29340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Anlaşmanın

Tamamı için tıklayınız.