altinoz.com.tr

Yüksek Seçim Kurulunun 07/03/2019 Tarihli ve 1422 Sayılı Kararı ve Eki SEÇSİS-SSPS Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge

09 Mart 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30709

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 1422

-KARAR-

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacaktır

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, il ve ilçe seçim kurullarından Yüksek Seçim Kuruluna elektronik ortamda gönderilen sandık ölçekli seçim sonuçlarını talepleri halinde siyasi parti genel merkezlerinin izleyebilme ve bu hizmetten yararlanabilme usul ve esaslarının belirlenmesi gerekmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 9. maddesinde;

“İlçe seçim kurullarından Yüksek Seçim Kuruluna elektronik ortamda gönderilen sandık ölçekli seçim sonuçlarını, talepleri halinde seçime katılan siyasi parti genel merkezlerinin de eş zamanlı olarak izleyebilmeleri ve aynı formatta bilgisayar ortamında saklayabilmeleri için gerekli her türlü tedbir, Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınır. Siyasi parti genel merkezleri bu suretle elde ettikleri seçim sonuçlarını, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen süre bitimine kadar kendi teşkilatlarına veya üçüncü şahıslara gönderemez ve kamuoyuna açıklayamaz.

Yüksek Seçim Kurulu, siyasi parti genel merkezlerinin kullanımına açılacak veri tabanları ile ilgili her türlü güvenlik tedbirlerini de alır.”

hükümleri yer almaktadır.

Bu madde kapsamında, seçim günü, oy verme süresi sonunda, Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, çevrim-içi ulaşan sandık ölçekli sonuçların, siyasi parti genel merkezlerinden eş zamanlı izlenebilmesine ve saklanabilmesine olanak sağlayan Sandık Sonuçlan Paylaşım Sistemi (SSPS) oluşturulmuştur.

Oluşturulan bu sistemin kullanımına yönelik hazırlanan Sandık Sonuçlan Paylaşım Sistemi Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge’nin (SEÇSİS – SSPS) yürürlüğe konulması Kurulumuzca uygun bulunmuştur.

SONUÇ:

1- 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sağlıklı ve düzenli yürütülüp sonuçlandırılması ve yurt genelinde uygulamada birliğin sağlanması amacı ile SEÇSİS- SSPS Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge’nin kabulüne ve Genelge’nin bu kararın eki sayılmasına,

2- Kararın ve eki Genelge’nin seçime katılma yeterliğine sahip siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,

3- Kararın ve eki Genelge’nin Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

07/03/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Tamamı için tıklayınız.