Veteriner Biyolojik Ürün ve Hayvan Tanımlama Araçlarının Bedelleri ile Uygulama Ücretlerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2024/11)

14 Mayıs 2024 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 32546

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Bakanlıkça belirlenen veteriner biyolojik ürünler ve hayvanların tanımlanmasında kullanılan tanımlama araçlarının uygulanması sonucu hayvan sahipleri veya bakıcıları tarafından ödenmesi gereken ürün bedelleri ile uygulama ücretlerinin tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, uygulaması yapılan veteriner biyolojik ürünler ile hayvan tanımlama araçlarının ürün bedelleri ve uygulama ücretlerinin tahsili ile Bakanlık veri tabanlarına kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 7 nci ve 14 üncü maddeleri, 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun ile 14/9/2023 tarihli ve 7613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Kararın 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ATS: Aşı Takip Sistemini,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

ç) Genelge: Yürürlükte olan Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesini,

d) Hayvan tanımlama aracı: Hayvanların tanımlanmasında kullanılan plastik kulak küpesi, elektronik kulak küpesi, mikroçip, bolus veya bileklik gibi tanımlama araçlarını,

e) HBS: Hayvan Bilgi Sistemini,

f) İl müdürü: İl tarım ve orman müdürünü,

g) İl/İlçe müdürlüğü: İl/İlçe tarım ve orman müdürlüklerini,

ğ) TÜRKVET: Hayvan Kayıt Sistemini,

h) Uygulayıcı: Veteriner biyolojik ürünleri uygulayan veteriner hekimler ile veteriner sağlık teknikerleri/teknisyenlerini ya da tanımlama işini yapan kimliklendirici personeli,

ı) Ürün: Veteriner biyolojik ürünler ile hayvan tanımlama araçlarını,

i) VETBİS: Veteriner Bilgi Sistemini,

j) Veteriner biyolojik ürün: Hayvanlarda aktif veya pasif bağışıklık oluşturmak, bağışıklığın seviyesini ölçmek veya hastalık teşhisi için hazırlanmış aşı, serum gibi ürünler ile teşhis kitlerini,

k) Yetkilendirilmiş personel: İl müdürlüğü tarafından protokol ile veteriner biyolojik ürün veya tanımlama araçları uygulamak üzere yetkilendirilen veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni ya da tanımlama işini yapan kimliklendirici personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar, Uygulama ve Kayıt İşlemleri ile Mahsuplaşma ve Ödemeler

Genel esaslar

MADDE 5- (1) Hayvanlara uygulanacak veteriner biyolojik ürünler ve hayvanların tanımlanmasında kullanılan tanımlama araçları ile bunların uygulamasına ilişkin ücretlerinin belirlenmesinde 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

(2) Veteriner biyolojik ürünler ve hayvanların tanımlanmasında kullanılan tanımlama araçlarının ücreti ve uygulanması sonucu hayvan sahipleri veya bakıcıları tarafından ödenecek ücretler çiftçinin muvafakati alınarak Bakanlık tarafından yapılacak tarımsal destekleme hakedişlerinden mahsup edilebilir. Çiftçi muvafakatinin olmaması veya alınacak ücreti karşılayacak tarımsal destekleme hakedişinin bulunmaması halinde tahsilat ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde il müdürlükleri döner sermaye işletmeleri aracılığıyla sağlanır.

(3) Tarımsal destekleme hakedişlerinden mahsup edilen veya döner sermaye işletmeleri aracılığı ile tahsil edilen veteriner biyolojik ürünler ve hayvanların tanımlanmasında kullanılan tanımlama araçlarının ücreti ve uygulanmasına ilişkin alacaklar ilgililerine aktarılmak üzere il müdürlükleri döner sermaye işletmeleri hesabında tutulur ve bahsi geçen amaçlar için kullanılır.

Uygulama ve kayıt işlemleri

MADDE 6- (1) Sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların veteriner biyolojik ürün uygulamalarına ilişkin kayıtlar için, il/ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler ile veteriner sağlık teknikerleri/teknisyenleri ve/veya protokol ile aşı uygulamasının devir yapıldığı yetkilendirilmiş personel tarafından sadece Hayvan Bilgi Sistemi (HBS) çatısı altında yer alan Veteriner Bilgi Sistemi (VETBİS), diğer tür hayvanlarda uygulanacak biyolojik ürün kayıtları için ise Aşı Takip Sistemi (ATS) kullanılır.

(2) Hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolüne ilişkin hususları düzenleyen Genelge kapsamında programlı olarak nitelenen aşı gruplarında protokol ile devir yapılmadan özel talep doğrultusunda serbest veteriner hekimler tarafından yapılan aşı kayıtları ATS üzerinden yapılır.

(3) İl/ilçe müdürlüğü tarafından Genelgede yer alan hususlar kapsamında aşılama çalışmaları için devir ile yetki verilen serbest veteriner hekimler VETBİS kullanıcı ekranında yetkilendirilmiş personel olarak tanımlanır. Tanımlanmayan serbest veteriner hekimlerin yaptığı aşı kayıtları icmallere yansıtılmaz. Devri yapılan aşılara ilişkin çalışmalar başlamadan rol verme işlemleri ve stok transferleri gibi sistem gereklilikleri il/ilçe müdürlüğü tarafından tamamlanır.

(4) Yetkilendirilmiş personel tanımlama işleminden sonra VETBİS’te yer alan bölüme uygun olarak devri yapılan aşıların grupları ve isimleri, köy/mahalle, hayvan türü ile yetki verilen tarih aralığı il/ilçe müdürlüğü tarafından veri tabanına tanımlanır ve bu ölçütler kapsamında yapılan kayıtlar icmallere aktarılır.

(5) TÜRKVET’te bulunan Hayvanların Tanımlanması, Kayıt Güncelleme ve Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Belgesi (QR kodlu belge) uygulayıcılar tarafından çıktı olarak alınarak aşılama ya da tanımlama çalışması esnasında hazır olarak bulundurulur. Hayvanların kayıtlı olmaması sebebiyle QR kodlu belgenin oluşturulamadığı durumlarda sahada gerekli işlemler yapılarak tutanağa bağlanır ve kayıtlar tamamlandıktan sonra ilgili belgenin çıktısı alınarak doldurulur.

(6) Yeni doğan hayvanların tanımlama işlemleri yapılır ve QR kodlu belgede yer alan ilgili kısımlar doldurularak saha çalışmalarından sonra yeni doğan hayvanların hayvan kayıt sistemlerine kayıt işlemleri gerçekleştirilir.

(7) QR kodlu belgede hayvan kayıt sistemi kayıtlarında yer almayan hayvanlar ile karşılaşılması halinde belge üzerinde ilgili kısma hayvana ilişkin bilgiler doldurulur ve bu tip hayvan için tutanak düzenlenerek ilgili mevzuatı kapsamında idari işlemler yürütülür.

(8) Uygulama çalışmaları tamamlandıktan sonra QR kodlu belgede ilgili bölümler uygulayıcılar tarafından doldurulur ve hayvan sahibi tarafından imzalanır.

(9) VETBİS’te büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için aşılama kayıtları her bir işletme özelinde ayrı ayrı sisteme girilir. Mahsuplaşma kapsamında döner sermaye hesaplarına aktarılacak ödemelerde, hayvan sahiplerinden yapılacak kesintilerde ve uygulayıcılara yapılacak ödemelerde hatalı ve eksik kaydı önlemek amacı ile aşı kayıtlarının VETBİS’e girilmesinden önce, TÜRKVET’te hayvan bilgilerinin güncellemesi ve yeni doğan hayvanlara uygulanan küpe takma işlemlerinin kayıtları tamamlanmak zorundadır. Tanımlama ya da biyolojik ürün uygulaması ile ilgili kayıtlar tamamlanırken, QR kodlu belgede işaretlenen mahsuplaşma onayının durumu; doğum sayfası, düşen küpe takma sayfası, ithalat hayvan kayıt sayfası (TR ile başlayan küpe kayıtları) ve aşı ekle sayfalarında işaretlenir. Aşı ekle sayfasında, ari işletme ve ithal hayvanların millileştirilmesi için yapılacak testler hariç olmak üzere, aşılama amacı “hastalık” olarak seçilerek girilen tüberkülin uygulamaları icmallere yansıtılmaz.

(10) Göçer yetiştiricilerin hayvanlarına yapılacak veteriner biyolojik ürün ve tanımlama uygulamaları için tarımsal desteklemeler üzerinden mahsuplaşma yapılmaz. Dokuzuncu fıkraya istisna olarak göçer hayvan sevk kontrol noktalarında veteriner biyolojik ürün ve tanımlama uygulamalarının TÜRKVET ve VETBİS’te yer alan ekranlarda mahsuplaşma onayının durumu “hayır” olarak seçilir. QR kodlu belgede mahsuplaşma onayı için ayrılan bölümde “kabul etmiyorum” ibaresi seçilir ve bu uygulamalar sonucu hesaplanan ve döner sermaye işletmelerine ödenmesi gereken bedeller için hayvan sahipleri uygulayıcılar tarafından bilgilendirilir.

(11) QR kodlu belge için köy bazlı liste alındığında, yalnızca tipi hayvan işletmesi olan işletmelere ait hayvanlar listelenir. Diğer tiplerdeki işletmeler için yapılacak düzenlenme ile işletme numarası girilerek belge oluşturulur. Göçer yetiştiricilere ait hayvanlarda oluşturulacak belge için göçer hayvan sevk kontrol noktası işletmesi ve sahip işletme bölümlerinin doldurulması gereklidir.

(12) Sistem kaydı yapılan veteriner biyolojik ürün ve tanımlama araçlarına dair bilgiler ile mahsuplaşma onayı verilmesi halinde tarımsal desteklemelerden kesinti yapılacak tutar, mahsuplaşma onayı olmaması halinde ise ödeme yapılması gereken tutar veri tabanlarından yetiştiricilerin tanımlı mobil iletişim numaralarına kısa mesaj yolu ile otomatik olarak bildirilir.

(13) QR kodlu belgede yer alan belge numarası bölümüne sisteme yapılan biyolojik ürün kayıtlarından sonra otomatik olarak oluşturulan kod yazılır.

Kesinti icmallerinin düzenlenmesi

MADDE 7- (1) Tarımsal destekleme hakedişlerinden mahsuplaşmaya ilişkin muvafakati olan yetiştiricilerin hayvanlarına uygulaması yapılan ürünler ile bunların uygulama ücretleri için tarımsal destekleme ödemelerinden kesinti yapılabilmesi amacıyla örnekleri ekte yer alan; veteriner biyolojik ürün ücreti mahsuplaşma icmali (Ek-1), veteriner biyolojik ürün uygulama ücreti mahsuplaşma icmali (Ek-2), hayvanların tanımlama araçları ücreti mahsuplaşma icmali (Ek-3) ve hayvanların tanımlanması uygulama ücreti mahsuplaşma icmali (Ek-4) olmak üzere dört ayrı kesinti icmali sistemler üzerinden düzenlenir.

(2) Kesinti icmallerinde, veri tabanlarına kaydı yapılan ürünler ile bunların uygulama ücretlerine göre her bir hayvan sahibi bazında kesintisi yapılacak toplam bedeller hesaplanır.

(3) Birinci fıkradaki icmaller, VETBİS ve TÜRKVET’ten ilçe müdürlüğünde görevli personel tarafından Bakanlıkça belirlenecek ve kayıt sistemlerinden ilan edilecek tarihlerde hazırlanır. İcmaller düzenleyen, kontrol eden ve onaylayan kişilerce e-imza ile imzalanarak üst yazı ekinde il müdürlüğüne gönderilir.

(4) İlçe müdürlükleri tarafından üst yazı ekinde gönderilen ilçe kesinti icmalleri, Bakanlıkça belirlenecek ve kayıt sistemlerinden ilan edilecek tarihlerde il müdürlüğü tarafından kontrol edilerek birleştirilir. İcmaller düzenleyen, kontrol eden ve onaylayan kişilerce e-imza ile paraflanarak ve imzalanarak üst yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(5) İl kesinti icmalleri Genel Müdürlük bünyesinde birleştirilerek tarımsal desteklemelerden kesinti yapılması amacı ile Bakanlık ilgili birimine gönderilir.

(6) Bakanlık ilgili birimi tarafından icmallere göre yapılan kesintiler, muhteviyatı (ürün bedeli, uygulama ücreti ve benzeri) belirtilerek döner sermaye işletmelerinin hesaplarına aktarılır.

(7) Uygulama ücretleri ödemeleri için döner sermaye işletmeleri hesaplarına aktarılan tutarlar, ödeme bekleyen en eski icmale ait tutarın ödemesi için yeterli olduğunda ilgili uygulayıcılara ödeme yapılır.

Mahsuplaşma onayı vermeyenler

MADDE 8- (1) Hayvan tanımlama ya da biyolojik ürün ile bunların uygulanması çalışmalarında hayvan sahiplerince mahsuplaşma onayı verilmemesi halinde, kullanılan QR kodlu belgede mahsuplaşma ile ilgili alan uygun şekilde uygulayıcılar tarafından işaretlenir ve uygulama sonucunda hesaplanacak bedelin döner sermaye işletmesi üzerinden on gün içerisinde il/ilçe müdürlükleri döner sermaye işletmelerine ödeneceğine ve ödeme evrakının il/ilçe müdürlüğüne teslim edileceğine dair Ek-5’te örneği bulunan taahhüt metninin yer aldığı bölüm doldurularak hayvan sahibi tarafından imzalanır.

(2) Mahsuplaşma onayı vermeyen hayvan sahiplerinin ödeme işlemlerinin döner sermaye işletmelerince takip edilebilmesi için il/ilçe müdürlüklerince görevlendirilen personel veri tabanında yetkilendirilir.

(3) Mahsuplaşma onayı vermeyen hayvan sahiplerinin hayvanları için veri tabanlarına kaydı yapılan ürünlere ilişkin toplam bedel ödendiğinde veri tabanlarına ödeme işlemi yapıldığı bilgisi ikinci fıkra kapsamında yetkilendirilen kullanıcılar tarafından kaydedilir.

(4) Ödemesi yapılmayan ürün bedellerinin hayvan sahiplerinden tahsilatı ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde il müdürlükleri döner sermaye işletmeleri aracılığıyla sağlanır.

Ödeme icmallerinin düzenlenmesi

MADDE 9- (1) Mahsuplaşma onayı verenlerin tarımsal desteklerden kesintisi yapılan ya da mahsuplaşma onayı vermeyenlerin döner sermaye aracılığı ile ödediği uygulama ücretlerinin, uygulayıcılara aktarılabilmesi için il/ilçe müdürlüğünde görevli personel tarafından Bakanlıkça belirlenecek ve kayıt sistemlerinden ilan edilecek tarihlerde TÜRKVET ve VETBİS üzerinden uygulayıcı ödeme icmali (Ek-6) düzenlenir.

(2) Ödeme icmallerinde, veri tabanlarına kaydı yapılan ürünlere ilişkin uygulama ücretlerine göre her bir uygulayıcıya ödemesi yapılacak toplam bedel hesaplanır. İlgili icmaller, düzenleyen, kontrol eden ve onaylayan kişilerce e-imza ile imzalanarak üst yazı ekinde il müdürlüğüne gönderilir.

 (3) İlçe müdürlükleri tarafından üst yazı ekinde gönderilen ilçe ödeme icmalleri, Bakanlıkça belirlenecek ve kayıt sistemlerinden ilan edilecek tarihlerde il müdürlüğü tarafından kontrol edilerek birleştirilir, birleştirilen il icmali kontrol ve birleştirme işini yapan personel, ilgili şube müdürü ve il müdürü onayı ile gecikmeye mahal verilmeyecek şekilde il müdürlüğü döner sermaye saymanlıklarına gönderilir.

Ödemelerin aktarılması ve tahakkuk işlemleri

MADDE 10- (1) Tarımsal desteklemelerden kesintisi yapılan toplam bedeller, Genel Müdürlük tarafından Bakanlık ilgili birimine iletilen kesinti icmalleri doğrultusunda il müdürlüklerinin döner sermaye işletmeleri hesabına veteriner biyolojik ürün ücreti, hayvan tanımlama araçları ücreti, veteriner biyolojik ürün uygulama ücreti ve hayvan tanımlama araçları uygulama ücreti olmak üzere 4 ayrı kalem şeklinde aktarılır.

(2) Veteriner biyolojik ürün ve hayvan tanımlama araçları ücretlerinin tahakkuk işlemleri 969 sayılı Kanun hükümleri ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan düzenleyici işlemler kapsamında il müdürlüğü döner sermaye işletmeleri tarafından gerçekleştirilir.

(3) Uygulama ücreti adı altında, döner sermaye hesaplarına aktarılan ya da tarımsal destekleme ödemelerinden mahsuplaşmak istemeyen kişilerce döner sermaye işletmeleri üzerinden ödenen bedeller uygulayıcılara ödenmesi dışında başka amaçla kullanılamaz.

(4) Hayvan tanımlama araçlarının uygulamasının protokol ile üretici/yetiştirici birliklerine devrinin söz konusu olduğu durumlarda, tarımsal desteklemelerden kesintisi yapılan ya da döner sermaye işletmeleri üzerinden ödenen tanımlama araçlarının bedelleri ile bunların uygulama ücretlerinin toplamı il müdürlükleri döner sermaye işletmelerince üretici/yetiştirici birliklerinin banka hesaplarına aktarılır.

Diğer hayvan türlerine ilişkin icmaller

MADDE 11- (1) Sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların dışında kalan diğer türlere uygulanan veteriner biyolojik ürünlerin kayıtları VETBİS gereksinimleri tamamlanana kadar ATS üzerinden gerçekleştirilir.

(2) Bu tür hayvanlara yapılan ürün uygulamaları için ikinci bir düzenlemeye kadar tarımsal desteklerden kesinti yoluyla mahsuplaşma yapılmaz, yalnızca Ek-6’da yer alan formatta ödeme icmalleri oluşturulur. Bu icmaller sistem gereksinimleri tamamlanana kadar manuel olarak hazırlanır.

(3) Manuel olarak hazırlanacak icmallerde gerekli kontrollerin yapılabilmesi için kayıtlardan sonra sistem çıktıları alınarak muhafaza edilir.

(4) İcmal gönderme döneminde manuel olarak hazırlanan icmaller, sistemden alınan diğer icmaller ile birlikte düzenleyen, kontrol eden ve onaylayan kişilerce e-imza ile imzalanarak üst yazı ekinde il müdürlüğüne gönderilir.

(5) Birinci fıkrada belirtilen hayvanlara ilişkin veteriner biyolojik ürün uygulama kayıtlarının hangi tarihten itibaren VETBİS sistemi üzerinden kaydedileceği Bakanlıkça duyurulur.

Mahsuplaşma uygulamasından yararlanamayacak olanlar

MADDE 12- (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile kamu tüzel kişiliği bünyesinde bulunan hayvancılık işletmelerinde görev yapanlar, hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli olarak görev yapanlar ve kendi işletmesi için küpeleme yetki devri olanlar bu Tebliğ kapsamındaki mahsuplaşma ödemelerinden yararlandırılmaz.

(2) Tanımlama araçları, biyolojik ürünler ve uygulama ücreti ödemelerinin protokol kapsamında üçüncü kişiler tarafından ödeneceği yerlerde protokolün kapsamına dâhil olan uygulamalar için hayvan sahiplerinin tarımsal destekleme ödemeleri üzerinden kesinti yoluyla mahsuplaşma işlemi yapılmaz ve kayıt ekranlarında mahsuplaşma onayı “hayır” olarak seçilir. Bu şekilde yapılan protokollerde bahse konu ücretlerin tamamı üçüncü kişilerce döner sermaye işletmesi hesaplarına yatırılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, istenen bilgi ve belgeleri zamanında ibraz etmeyenler ve Bakanlıkça yerine getirilmesi istenen iş ve işlemleri yerine getirmeyenler söz konusu icmal dönemine ilişkin mahsuplaşma uygulamasından yararlandırılmaz.

Tarımsal desteklemelerden mahsuplaşmanın gerçekleşemediği durumlar

MADDE 13- (1) Hayvan sahiplerine ödenen tarımsal desteklemenin toplam bedelinin, uygulaması yapılan ürünlerin bedelleri ile bunların uygulama ücretlerini karşılamadığı durumlarda o icmal döneminde kesinti yapılmaz ve kesinti yapılacak tutar otomatik olarak bir sonraki döneme aktarılır.

(2) Mahsuplaşma onayı vermesine rağmen birinci fıkra kapsamında sonraki dönemlere aktarılarak yılsonuna kadar herhangi bir sebeple kesintisi yapılamayan toplam bedel ile ilgili hayvan sahiplerinin bilgileri, Genel Müdürlük tarafından talep edilmesi halinde ödemeden sorumlu Bakanlık birimince liste şeklinde gönderilir. Bu liste gerekli kontrollerden sonra tahsilatın döner sermaye işletmelerince yapılabilmesi için il müdürlüklerine gönderilir.

(3) Mahsuplaşmanın gerçekleşmemesi sebebiyle ödenmeyen ürünlerin bedelleri, nevi belirtilmek üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde il müdürlükleri döner sermaye işletmeleri aracılığıyla tahsil edilir. Uygulama ücretlerine ait ödenmeyen tutarlar ise il/ilçe müdürlüğü tarafından yazılı olarak tebliğ edildikten sonra hayvan sahipleri tarafından döner sermaye işletmelerine ödenir.

(4) Tahsil edilen ürünlerin bedelleri il müdürlüğü döner sermaye saymanlıklarına ait hesaplara aktarılır. Döner sermaye işletmeleri tarafından tahakkuk işlemleri tamamlanan ürünlerin bedellerinin ödenmesi 969 sayılı Kanun hükümleri kapsamında gerçekleştirilir.

(5) Üçüncü fıkrada belirtilen tebligata istinaden hayvan sahiplerince döner sermaye işletmelerine ödenen uygulama ücretleri döner sermaye işletmesi emanet hesaplarına aktarılır ve uygulayıcılara ödeme işlemleri gerçekleştirilir.

(6) Tahsilatı yapılan yetiştiricilerin bilgileri, tarımsal desteklemelerden kesinti yapılacaklar listesinden düşülebilmesi için tüm ilde kişilere ya da firmalara ait T.C. kimlik numarasından ya da vergi kimlik numarasından sadece 1 satır olacak şekilde Ek-7’de yer alan formata uygun olarak doldurularak, Bakanlık ilgili birimine iletilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluk ve arşivleme

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ kapsamında ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan, belgeyi ibraz eden, yetkileri kapsamında onaylayan ve verileri giren kişi ve kurumlar sorumludur. Ödemelere ve kesintilere esas belgeler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimler tarafından beş yıl süre ile saklanır.

Veri tabanlarına yapılan kayıtlarda düzeltme işlemleri ve süreleri

MADDE 15- (1) Uygulaması yapılan ürünlerin veri tabanlarına kayıt işlemlerinden sonra ilgili icmal alınana kadar geçen süre içerisinde düzeltme işlemleri Genelge hükümlerine göre yapılır.

(2) Mahsuplaşma onayı verenler için icmal alma tarihinden sonra, mahsuplaşma onayı vermeyenler için de tahsil edilemeyen bedelin sistemde “ödendi” olarak kaydedilmesinden sonra söz konusu kayıtlar için veri tabanları üzerinde değişiklik yapılamaz. 17 nci madde kapsamında veri tabanları üzerinde mevcut kayıtlarda yapılması zaruri olan düzenlemelere ilişkin bilgi ve belgeler Genel Müdürlüğe gönderilerek düzenleme yapılması talep edilir.

(3) Mahsuplaşma işlemlerinin aksamasına mahal vermemesi amacıyla, yılsonunda yapılan veteriner biyolojik ürün ve hayvan tanımlama araçlarının kayıtları, yılı bitmeden en son 31 Aralık gününe kadar veri tabanlarına kaydedilir.

Döner sermaye hesaplarına aktarılan kesintilerin tahakkuk işlemleri

MADDE 16- (1) Hayvanlara uygulanan ürünler ve bunlara ait uygulama ücretlerine ilişkin yapılacak tahakkuk ve muhasebe işlemleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenir.

Yetki, denetim ve haksız ödemelerin geri alınması

MADDE 17- (1) İlgili kişi ve birimler, yetki alanına giren kayıtların veri tabanlarına doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belge ve icmallerin doğruluğundan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile ödemelerden haksız yere yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan ilgililer hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(2) Haksız yere yapılan uygulama ücretleri ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) İkinci fıkraya göre geri alınan haksız uygulama ücreti miktarı, fazla kesintinin yapıldığı hayvan sahibi tespit edilerek ilgiliye il müdürlüğü döner sermaye saymanlığı tarafından aktarılır.

(4) İkinci fıkraya göre veteriner biyolojik ürün ve hayvan tanımlama araçları için fazla kesinti yapılarak il müdürlüğü döner sermaye saymanlığı banka hesaplarına yatırılan veteriner biyolojik ürün ücreti ile hayvan tanımlama araçları ücretinden, söz konusu materyallerin kullanılmadığı ve depolarda yer aldığı tespiti yapıldıktan sonra hayvan sahiplerine ilgili geri ödeme gerçekleştirilir.

(5) Veri tabanları üzerinde icmal düzenlenmesi esnasında yazılım hatalarından kaynaklı haksız ödemeler söz konusu olduğunda Genel Müdürlük tarafından yazılı talimat ile hatalı icmallere ilişkin ödemeler durdurularak geri ödeme sağlanır. Hatalı icmaller düzeltilerek gerekli işlemler yapılır.

(6) Ortaya çıkabilecek problemlerin çözümünde 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir.

(7) Bu maddede belirtilen belgelerin düzenlenmesinden, süreçlerin takibinden ve idari ile cezai işlemlerin yürütülmesinden il müdürü sorumludur.

Uyum süreci

MADDE 18- (1) Uygulama tarihi bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce olan tanımlama ya da biyolojik ürünlerin uygulamalarına ilişkin ücretler, kayıt tarihleri yürürlük tarihinden sonra olsa dahi otomatik ya da manuel oluşturulacak kesinti ya da ödeme icmaline dâhil edilmez.

(2) Yetki devri yapılması durumu da dâhil olmak üzere veteriner biyolojik ürün ve tanımlama araçları uygulamaları için elden para tahsil edilemez ve bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren hayvanların tanımlanması ve veteriner biyolojik ürün uygulama ücreti makbuzu düzenlenmez.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Tebliğ 15/4/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın