altinoz.com.tr

Uzun Yıllar Haber Alınamaması Kişinin Öldüğü Anlamına Gelmez

T.C.
YARGITAY
Sekizinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2018/9579
Karar No : 2018/12418
Tarih : 10.05.2018

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasında görülen ve yakanda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR :

Davacılar H. Ş, Mu. Ş., Gü. Ş. ve O. Ş. vekilleri Avukat İ. Ö. tarafından açılan davada, 1944 doğumlu Cemile Şen’in 40-50 yıl kadar önce ortadan kaybolduğu ve tüm aramalara rağmen kendisinden haber alınamadığı belirtilerek gaipliğine karar verilmesinin istenildiği, yapılan yargılama sonucunda davanı kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.

4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 32. maddesinde; “Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, haklan bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca gaiplik kararının verilebilmesi için, kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin, ancak ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa gaipliğine karar verilebilecektir. Mahkemece, gaipliğine karar verilmesi istenilen C. Ş.’den 40-50 yıldır haber alınamadığı tespiti yapılmış ise de bu kişinin ölümü hakkında kuvvetli olasılığın varlığı kanıtlanmamıştır.

Mahkemece Türk Medenî Kanununun 32. maddesinde öngörülen “ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa” koşulunu dikkate alınmaksızın adı geçenin gaipliğine ilişkin hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ :

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C. Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, HUMK’nun 440/III-1, 2, 3 ve 4. bentleri gereğince ilama karşı karar düzeltme yolu kapalı bulunduğuna, 10.05.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.