Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)

27 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29992(Mükerrer)

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER

Ek-1    Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2    Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Saha Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3    Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi Kumanda Operatörü (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4    Uluslararası Ticaret Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

Bu Yazıyı Paylaşın