Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2016/5)

19 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29688 (Mükerrer)

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER
Ek-1     Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı
Ek-2     Püskürtme Tipi Poliüretan Isı Yalıtım Uygulama Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
Ek-3     Süt ve Süt Ürünleri İşleme Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
Ek-4     Peynir Üretim Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
Ek-5     Meyve- Sebze Püre ve Konsantresi Üretim Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
Ek-6     Peynir Üretim Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
Ek-7     Mısır İşleme Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
Ek-8    EKSİZ REGA Nişasta Bazlı Şeker Rafineri Operatörü
Ek-9     Su Ürünleri İşleme Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
Bu Yazıyı Paylaşın