altinoz.com.tr

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16 Mayıs 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30776

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

MADDE 1 – 25/3/2018 tarihli ve 30371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 23/A maddesi ile 9/11/2015 tarihli ve 2015/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin 23/4/2008 tarihli ve 2008/C111/01” ibaresi “Avrupa Birliği Konseyi’nin 22/5/2017 tarihli ve 2017/C189/03” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Meslekî Yeterlilik Kurumunun yetki ve sorumluluğundaki mesleki yeterlilikler için Kurum,”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/3/2018

30371