TS EN 303-2 Kazanlar-Bölüm 2: Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar-Püskürtmeli Yakıt Brülörlü Kazanlar İçin Özel Şartlar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2017/10)

24 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30280

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN 303–2: 1998/A1 (Nisan 2006) standardının tadilinin uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu Standard EN 303-1/A1’e uygun olarak düşük sıcaklıklı kazanlara uygulanır ve düşük sıcaklıklı kazanların sıvı yakıtları için ısıtmayla ilgili gerekleri ve sıvı yakıt yakan düşük sıcaklıklı kazanlar için gerekli ilave süre deneyini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine istinaden hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS EN 303-2 “Kazanlar- Bölüm 2: Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar-Püskürtmeli Yakıt Brülörlü Kazanlar İçin Özel Şartlar” standardı ile ilgili Tebliğ Bakanlıkça 10/6/2001 tarihli ve 24428 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak mecburi uygulamaya konulmuştur. Söz konusu standardın 1 inci maddesi, 2 nci maddesi, 3.2.2, 3.2.3, 4.1, 4.2 maddeleri değişmiş, Ek D ilave edilmiş, Çizelge D.1 ilave edilerek Nisan 2006 tarihinde EN 303-2: 1998/A1:2006 standardı esas alınarak tadil edilmiştir. TSE Teknik Kurulunun 25/6/2014 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiş olan tadil metni imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS EN 303-2: 1998/A1 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) Bu TS EN 303-2: 1998/A1 Kazanlar- Bölüm 2: Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar-Püskürtmeli Yakıt Brülörlü Kazanlar İçin Özel Şartlar Standardı ile İlgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS EN 303-2: 1998/A1 Kazanlar- Bölüm 2: Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar-Püskürtmeli Yakıt Brülörlü Kazanlar İçin Özel Şartlar Standardı ile İlgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS EN 303-2: 1998/A1 (Nisan 2006) standard tadili, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın