Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu ile İlgili 2016/27 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

03 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29907

Başbakanlıktan:

Konu : Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu

GENELGE

2016/27

Ticaretin kolaylaştırılması; arz zinciri üzerinde, uluslararası ticaret altyapısının geliştirilerek rekabet gücünün artırılması yönünde birçok tedbirin alınmasını gerektirmekte ve bu yönüyle özel sektörün yanında ticaretle ilgili birçok kamu kurum ve kuruluşunu ilgilendiren bir süreci ifade etmektedir. Bu bağlamda, uluslararası düzeyde ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemelerin takip edilerek ekonomi ve ticaret politikamız çerçevesinde bunlara uyum sağlanması, hedeflerimize ulaşılması bakımından önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda; küresel düzeyde yapılan en önemli çalışmalardan biri olan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması, 7 Aralık 2013 tarihinde DTÖ IX’uncu Bakanlar Konferansı’nda kabul edilmiş; 27 Kasım 2014 tarihinde DTÖ Genel Kurulu’nda DTÖ’yü kuran Marakeş Anlaşmasının bir parçası haline gelmiştir. 15 Ocak 2016 tarihli ve 6662 sayılı Kanunla Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ile Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuş; söz konusu Protokol ve eki Anlaşma, 29 Şubat 2016 tarihli ve 2016/8570 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.

Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın 23’üncü maddesi; üyelere, iç koordinasyonu sağlamak ve Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla, ulusal düzeyde bir ticaretin kolaylaştırılması kurulu kurma yükümlülüğü getirmektedir.

Bu kapsamda, Anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik stratejilerin ve eylem planlarının oluşumuna katkıda bulunmak, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini geliştirerek etkinliği sağlamak amacıyla; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı Müsteşarları eş başkanlığında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Ekonomi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Türkiye Bankalar Birliği ve Gümrük Müşavirleri Dernekleri temsilcilerinin katılımlarıyla “Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu” kurulmuştur.

Kurulda; temsil edilmek üzere bakanlıklar en az müsteşar yardımcısı, kuram ve kuruluşlar en az başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyesi; Gümrük Müşavirleri Dernekleri ise tümünü temsilen bir yönetim kurulu başkanı düzeyinde daimi temas noktası tespit edeceklerdir.

Kurul, yılda en az iki kez olmak üzere ve ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanacaktır. Kurulun çalışmalarına destek olmak üzere bir Teknik Komite kurulması uygun bulunmuştur. Kurul ve Komitenin çalışma usul ve esasları, Kurulun ilk toplantısında belirlenecektir.

Toplantılara gerekli görüldüğünde; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, düşünce kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcileri de davet edilebilecektir. Kurulun sekretarya hizmetleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.

Kurul ve Komite çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesi ve eşgüdümün sağlanması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken her türlü destek ve yardımın sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Binali YILDIRIM

Başbakan

Bu Yazıyı Paylaşın