Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçların Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik

31 Ağustos 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29461

İçişleri Bakanlığından:

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINA GİREN SUÇLARIN FAİLLERİNİN YAKALANMASINA YARDIMCI OLANLARA VERİLECEK ÖDÜL HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasında etkinliği artırmak için, işlenişine iştirak etmemiş olmak koşuluyla 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere verilecek para ödülünün miktar, usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3713 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen ibarelerden;

  1. a) Ödül Komisyonu: İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının belirleyeceği üyelerden oluşan komisyonu,
  1. b) Yardımcı olan: 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanları veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödül Verilmesinde Esas Alınacak İlkeler

Ödül verilme şartları

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğe göre para ödülü verilebilmesi için;

  1. a) Aydınlatılmasına yardımcı olunan suçun, 3713 sayılı Kanun kapsamında bulunması,
  2. b) Verilen bilginin, suçun aydınlatılması veya failin belirlenmesine yardımcı olacak niteliği haiz olması,
  3. c) Ödüllendirilecek kişinin; suçun işlenişine iştirak etmemiş olması, geçici köy korucuları hariç kolluk, askeri personel veya terörle mücadele ile görevli kamu personeli olmaması,

gerekir.

(2) Ödüllendirme, Ödül Komisyonu tarafından tespit ve ilan edilen ve 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suç ve failler hakkında yapılır.

(3) Suçun aydınlatılmasına yönelik bilgilerin ödüllendirmede değerlendirilebilmesi için, daha önce terörle mücadelede görev alan istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personel tarafından temin edilmemiş olması gerekir.

(4) Ödüllendirme için, ödüllendirilecek kişinin talebi şarttır. Bu talepler, yardımcı olanın başvurusunu alan kurumlarca tutanağa bağlandıktan sonra il emniyet müdürlüklerine gönderilir.

(5) Ödüllendirilecek kişinin Türk vatandaşı olması şartı aranmaz.

Ödülün miktarı

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre verilecek ödülün miktarı; sağlanacak bilgi, aydınlatılacak suç veya ihbar edilecek fail dikkate alınarak Ödül Komisyonu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ancak bu miktar 200 bin Türk lirasını geçemez. Suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya aydınlatılacak suçun toplumda oluşturduğu infial ve etki de dikkate alınarak, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre verilecek ödülün miktarı, Ödül Komisyonunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile 20 katına kadar artırılabilir. Bu fıkradaki parasal sınır, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır ve bu hesaplamada bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(2) Bir şahıs, bu Yönetmelik kapsamında birden fazla suçun aydınlanmasına veya birden fazla failin yakalanmasına yardımcı olursa, ödül miktarı aydınlatılmasına yardımcı olduğu her suç ve fail için ayrı ayrıbelirlenebilir.

Ödeme zamanı ve şekli

MADDE 6 – (1) Ödeme zamanı ve şekli Ödül Komisyonu kararında gösterilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödül Komisyonu

Ödül Komisyonu

MADDE 7 – (1) Ödül Komisyonu, emniyet işlerinden sorumlu İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Emniyet Genel Müdürünün belirleyeceği üç üye, Jandarma Genel Komutanının belirleyeceği üç üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Ödül Komisyonu, İçişleri Bakanının onayıyla teşekkül eder. Üyelerin belirlenmesinde üst düzey yönetici olması ile terörle mücadele birimlerinde görev alması göz önünde bulundurulur.

(2) Ödül Komisyonu, başkanın belirleyeceği gün ve yerde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve alınan kararlar İçişleri Bakanının onayı ile yürürlüğe girer.

(3) Ödül Komisyonu il emniyet müdürlüklerinden gelen dosyalarla ilgili olarak, 3713 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca ödüllendirileceklere karar verir.

(4) Ödül Komisyonunun sekretarya görevi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ödenek

MADDE 8 – (1) Ödüllendirmeye ilişkin giderler İçişleri Bakanlığının bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Hak sahibine yapılacak ödemeler Ödül Komisyonu kararında belirtilen il valilikleri tarafından gerçekleştirilir.

Kimliklerin ve bilgilerin gizliliği

MADDE 9 – (1) 3713 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükmü saklı kalmak üzere, ödül verilen kişilerin kimlikleri hiçbir şekilde açıklanamaz.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve buna ilişkin iş ve işlemler ile bunların denetimleri vesilesiyle edinilen bilgiler gizlidir. Bu gizliliğe riayet etmeyenler hakkında genel hükümlere göre cezai işlem uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın