altinoz.com.tr

Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1.ç)

14 Mayıs 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31127

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MADDE 1 – 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nin 5 inci maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(7) Bir ihraççı tarafından ihraç edilmiş TMK’ların herhangi bir anda tedavülde bulunan kısmının nominal değeri, ihraççının, Kurulun sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ilişkin düzenlemelerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %10’unu aşamaz. İFK tarafından ihraç edilmiş TMK’lar için bu limit uygulanmaz.”

“(9) Derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı olarak, notlandırma ölçeğine göre yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu alan bankalar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanmış olan finansal kuruluşlar ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin, yedinci fıkra çerçevesinde hesaplanacak tedavül limitleri yüzde yüz oranında artırılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Zorunlu teminat fazlası ikame varlıklardan oluşur ve 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sınırlamada dikkate alınmaz. Teminat fazlası teminat defterine kaydedilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İTMK ihraçlarında, bu madde çerçevesinde yapılacak stres testi senaryolarının tümünde 17 nci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ihraççı tarafından belirlenen teminat fazlası oranı sağlanmalıdır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) İFK’lar tarafından yapılacak ihraçlarda birinci fıkrada yer alan oranların yüzde ellisi esas alınır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2021” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/1/2014 28889
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 5/9/2014 29110
2- 20/10/2015 29508
3- 11/11/2018 30592