Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18 Kasım 2023 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 32373

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1- 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yapılacak değişikliklerde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yeni kurulacak ya da ortak olunacak sermaye şirketlerine ilişkin işlemlerde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın