altinoz.com.tr

Tasarruf Amacıyla Daire Alan Kişi Tüketici Sayılamaz

T.C.
YARGITAY
Onüçüncü Hukuk Dairesi

Esas No : 2015/5232
Karar No : 2015/8680
Tarih : 18.03.2015

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

Davacı, dava dışı G. Ö.’ ın 19.03.2007 tarihinde yapılan sözleşme ile davalıdan bir bağımsız bölüm satın aldığını, taşınmazın 19.07.2008 tarihinde teslimi gerekirken 31.10.2008 tarihinde teslim edildiğini, dava dışı G. Ö.’ dan 29.07.2012 tarihli protokol ile bağımsız bölümü devraldığını, dairenin geç teslimi nedeniyle zarara uğranıldığını ileri sürerek şimdilik 1.275.00.TL’ nın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, görevli mahkemenin Kars Asliye Hukuk Mahkemesi olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Her ne kadar mahkemece, tasarruf ve geleceğini garanti altına almak amacıyla 6 bağımsız bölüm satın alan davacının tüketici kapsamına giremeyeği gerekçesi ile taraflar arasında 6502 sayılı Yasa kapsamında kalan bir ilişkinin mevcut olmadığı ve davanın Tüketici Mahkemesinde bakılıp görülmesi mümkün olmadığı ve uyuşmazlığın çözümünün genel mahkemelerin görevi içerisinde kaldığı doğru olarak belirtilmesine rağmen Sarıkamış İlçesi’ nde tek Asliye Hukuk Mahkemesi’ nin bulunması nedeniyle Tüketici Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi olarak bakılan bu davada ara kararla genel mahkeme sıfatıyla davanın bakılmasına karar verilerek, işin esasına girilip, taraf delilleri de toplandıktan sonra hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken esastan görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ :

Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 18.03.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.