Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik

23 Şubat 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30341

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının iyileştirilmesi, bitkisel üretimde verimliliğin artırılması, insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, organik, mineral ve mikrobiyal kaynaklı gübrelerin kullanımını yaygınlaştırmak, tanımlamak, bunlara ait analiz metotlarını belirlemek ve bu ürünlerin ithali, ihracı, üretimi, piyasaya arzı ile kayıt altına alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik ve eklerinde yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7 de belirtilen şartları karşılayan ürünler ile 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik eki Ek-1’de yer alan ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Ağır metal: Bakır (Cu), Kadmiyum (Cd), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Çinko (Zn), Civa (Hg), Kalay (Sn) ve Krom (Cr) metallerini,
 2. b) Analiz raporu: Bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak üretilen veya ithal edilen ürünlerin belgelendirme aşamasında gerekli analiz ve deneylerini yapabilecek kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait laboratuvarlarca düzenlenen belgeyi,
 3. c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Bitki besin maddesi (BBM): Bitkilerin beslenmesi için gerekli olan azot, fosfor ve potasyum gibi birincil, kalsiyum, magnezyum, kükürt ve sodyum gibi ikincil, demir, çinko, bakır, mangan, bor, molibden ve kobalt gibi üçüncül bitki besin maddeleri olarak da adlandırılan iz veya mikro elementleri,

 1. d) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,
 2. e) Deneme raporları: Kabul edilen deneme planları ile ürünün verimliliği üzerine yapılmış araştırma sonuçlarını,
 3. f) Enzim: Hücre metabolizmasında yürüyen, biyokimyasal tepkimeleri katalizleyen, çoğunlukla protein yapıda olan biyomolekülleri,
 4. g) GKGM: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

ğ) İl müdürlüğü: İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerini,

 1. h) Mikrobiyal gübre: Bitki gelişimi için gerekli maddelerin sağlanmasında, bitki besin maddelerinin yarayışlılığının artırılmasında ve/veya toprağın düzeltilmesinde rol oynayan canlı mikroorganizmaları içeren ürünleri,

ı) Organik azot: Kimyasal yöntemlerle üretilen organik azot dışında, bitkisel veya hayvansal menşeli ürünlerde organik yapıya kovalent (organik) bağlarla bağlı olan azotu,

 1. i) Organik gübre: Bitki besin maddelerini bünyesinde organik bileşikler halinde bulunduran, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini düzelterek, bitki besin maddelerinin yarayışlılığını artırmak suretiyle alımını kolaylaştıran bitkisel ve/veya hayvansal kökenli atık ve/veya artıklardan elde edilen ürünleri,
 2. j) Organomineral gübre: Organik muhtevanın ve/veya organik gübre(ler)nin bir veya birden fazla birincil, ikincil veya mikro bitki besin maddeleri ile karışımı veya reaksiyonu ile elde edilmiş ürünleri,
 3. k) Organik karbon: Organik maddenin karbon cinsinden ifadesini,
 4. l) Organik madde: Organik gübrelerin kuru yakılması sonucu kaybolan, organomineral gübrelerin de organik karbon içeriğinin hesaplanması ile bulunan muhtevayı,
 5. m) Referans kuruluş: Analiz kuruluşları tarafından yapılan piyasa ve şikayet analizlerine itiraz edilmesi halinde hakem olarak görev yapacak test ve deney kuruluşlarını,
 6. n) Üretim prosesi: Üretimde kullanılan maddeleri ve üretim yöntemini gösteren üretim akışını,
 7. o) Veteriner Giriş Belgesi: 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımı yapılan ve aynı Yönetmeliğin Ek–2’sinde örneği verilen belgeyi,

ö) Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü: Merkezi Yetkili Makam tarafından yetkilendirilmiş olan canlı hayvan, hayvansal ürünler ve hayvan hastalığı bulaştırma riski olan sap, saman gibi bitkisel ürünlerin ülkeye girişlerinde veteriner kontrollerinin yürütüldüğü gümrüklü saha içindeki doğrudan merkeze bağlı birimi,

 1. p) Yetkili Komisyon: Bu Yönetmelik çerçevesinde görev alacak heyeti,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Ağır metal sınır değerleri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan ürünlerdeki ağır metal sınır değerleri, insan ve çevre sağlığını korumak amacı ile ppm(mg/kg) cinsinden aşağıdaki değerleri geçemez.

Kadmiyum Cd 3
Bakır Cu 450
Nikel Ni 120
Kurşun Pb 150
Çinko Zn 1100
Civa Hg 5
Krom Cr 350
Kalay Sn 10

(2) Kalay sadece hayvansal orijinli organik gübrelerin üretiminde kullanılan hammaddelerde ve mamul ürünlerde aranır.

(3) Fosfor kaynaklarının kadmiyum içermesi ve fosforlu gübrelerde kadmiyum sınır değerinin bulunmaması nedeniyle herhangi bir fosfor kaynağı eklenerek yapılan organomineral gübrelerde kadmiyum ağır metal olarak değerlendirilmez ve bu tür gübrelerin ağır metal analizlerinde kadmiyuma bakılmaz.

(4) Ürünlere, iz element olarak çinko ve bakır eklenmişse bu değerler bitki besin maddesi olarak beyan edilirler. Ağır metal olarak değerlendirilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetkili Komisyonun Oluşumu, Görevi ve Karar Alma Şekli ile

Üretim, İthalat İzni ve İhracat Ön İzni

Yetkili komisyonun oluşumu, görev ve karar alma şekli

MADDE 6 – (1) Yetkili Komisyon; Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanı, Daire Başkanlığında görevli konu uzmanları ile üniversitelerin toprak bilimi ve bitki besleme bölümünden ve Biyoloji/Kimya alanları uzmanlarından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Sağlık Bakanlığından, Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nden birer, ayrıca ihtiyaç duyulması halinde davet edilecek diğer kurum ve kuruluşların uzmanlarından oluşur. Sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Yetkili Komisyon, Daire Başkanı başkanlığında en az beş üye ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Yetkili Komisyon; Bu Yönetmelik kapsamında yurt içinde üretim yapacak firmaların üretim izinlerini, mikrobiyal gübreler ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Ek-1’inde yer alan ürünlerin, ilk ithalatı ile piyasaya arzını ve gerekli görülmesi halinde bu Yönetmelik eklerinde yer alan diğer ürünlerin ithalini ve piyasaya arzını değerlendirmek üzere toplanır.

(3) Yetkili Komisyon, ayda bir defa her ayın ikinci yarısında toplanır. Yetkili Komisyonda değerlendirilmesi öngörülen ürünlere ait müracaatlar her ayın 15’ine kadar BÜGEM’e yapılır.

Üretim izni

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik ekleri ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Ek-1’inde yer alan ürünleri üretecek gerçek ve tüzel kişiler, üretim izni almak için aşağıdaki belgelerle birlikte BÜGEM’e müracaat eder.

 1. a) Ek-10’da yer alan Üretim İzni Müracaat Formu,
 2. b) Ürüne ait üretim prosesi, (Ürün mikrobiyal gübre ve içeriği bir veya birden fazla mikroorganizmadan oluşuyorsa, cins ve tür isimlerinin ayrı ayrı belirtildiği üretim prosesi),
 3. c) Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca düzenlenen kapasite raporunun firma tarafından onaylı sureti, Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca kapasite raporunun düzenlenememesi halinde Ek-8’de yer alan, firmanın faaliyet göstereceği ilin il müdürlüğünce düzenlenen, üretim tesisinin makine, teçhizat ve personel durumunu ortaya koyan “Kapasite Uygunluk Raporu”,

ç) Yetkili idareden alınmış ve faaliyet alanında bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen ürünlerden en az birinin yazılı olduğu, aşağıda maddeler halinde belirtilen belgelerden birini,

1) Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı,

2) İşyeri Açma ve Çalışma Belgesi,

3) Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) tarafından düzenlenen yazı veya belge,

4) Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalar için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen iznin aslı veya firma tarafından onaylı sureti.

 1. d) Ağır metal değerlerini de içeren analiz raporu veya sertifikasının bir sureti,
 2. e) İl müdürlüğünce yerinde yapılacak inceleme sonucunda, Ek-9’da yer alan forma uygun şekilde düzenlenecek olan üretim tesisine ait “Üretim Yeri Uygunluk Raporu”,
 3. f) Mikrobiyal gübreler için EK-21’de belirtilen deneme raporu,
 4. g) Mikrobiyal gübreler için ürünün en iyi çalıştığı toprak pH’sı, toprak sıcaklığı, toprak tipi, depolama şartları ve süresine dair bilgi ya da belge,

ğ) Hayvansal menşeli organik gübre ve toprak zenginleştirici içeren ürünlere üretim izni talebinde bulunan firmalar için 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamında GKGM’nden veya il müdürlüklerinden adı geçen mevzuat kapsamında alınan belge.

(2) Üretim iznine müracaat eden firmaların üretim tesisleri, gerekli görüldüğünde yerinde incelenir.

(3) Üretim izni; firmanın üretim yeri adresinin belediye, sanayi sitesi, OSB vb. yönetimlerce kendi iradesi dışında değişmesi veya unvanının değişmesi durumunda, Yetkili Komisyon kararına gerek kalmadan BÜGEM tarafından yeniden düzenlenir.

(4) Kamu kuruluşları, araştırmaları sonucu elde ettikleri ürünleri piyasaya arz ederken, bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen üretim izninden muaftır.

İthalat izni

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik eklerinde yer alan ve 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamına giren ancak Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonundan (GTİP) dolayı bu kapsamda ithalatı yapılamayan hayvansal menşeli ürünlere ithalat izni düzenlenebilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte BÜGEM’e müracaat edilmesi gerekmektedir.

 1. a) Ek-11’de yer alan İthalat İzni Müracaat Formu,
 2. b) Proforma fatura ve/veya ticari fatura,
 3. c) Ağır metal değerlerini de içeren analiz raporu ve/veya analiz sertifikasının firma tarafından onaylı sureti ile gerekmesi durumunda Türkçe tercümesi,

ç) Üretim prosesinin aslı veya firma tarafından onaylı sureti ile Türkçe tercümesi, ürün mikrobiyal gübre ve içeriği bir veya birden fazla mikroorganizmadan oluşuyorsa, cins ve tür isimlerinin ayrı ayrı belirtildiği üretim prosesi.

(2) Öncesinde Bakanlıkça tescil belgesi düzenlenmemiş mikrobiyal gübrelere öncelikle numune ithal izni düzenlenir. Numune veya ürün ithalat izinleri sırasında BÜGEM’e yukarıda belirtilen belgelere ek olarak aşağıdaki belgeler de sunulur.

 1. a) Yurt dışında yapılmış olan ve verime etkisini gösteren deneme raporu,
 2. b) Mikrobiyal gübreler için ürünün en iyi çalıştığı toprak pH’sı, toprak sıcaklığı, toprak tipi, depolama şartları ve süresine dair bilgi ya da belge,
 3. c) Yurt içinde yapılacak denemeler için denemeyi yapacak resmi araştırma kuruluşları veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınmış numune miktarını ve firma ile yapılan anlaşmayı gösterir yazı,

ç) Denemeyi yapacak kurum/kuruluşun, deneme için ön gördüğü miktar ile GKGM ve TSE tarafından gerekli analizler için öngörülen miktarlara ait resmi yazılar,

 1. d) Numunenin, deneme yapacak kurum/kuruluşa teslim edildiğine dair yazı.

(3) Yetkili Komisyon tarafından incelenen numune ithalat izni müracaatının uygun bulunması durumunda, numune ithalat izni düzenlenir. Düzenlenen numune ithalat ön izin yazısı, ithalatçı firmaya, GKGM’ye ve TSE’ye gönderilir. GKGM tarafından bitki sağlığı kontrolü, TSE tarafından bu Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolü amacıyla numune alınır. GKGM tarafından yapılan analiz sonuçları, TSE’ye gönderilir. TSE her iki analiz sonucunun uygun olması durumunda ithal malı uygunluk belgesi düzenler. Teslim edilen numunenin artması durumunda artan kısım ithalatçı firmaya verilmez.

(4) Yurt içi denemelerin, Ek-21’de belirtilen mikrobiyal gübre deneme formatına uygun olarak tamamlanmasıyla birlikte firma, yurt içi deneme raporunu ithalat ve/veya tescil belgesi evraklarına ekleyerek ilk ithalat ve/veya tescil belgesi için başvurur.

(5) Mikrobiyal gübrelere ait numune ithal müracaatı veya ithalat müracaatları Yetkili Komisyon tarafından değerlendirilerek uygun görülmesi halinde BÜGEM tarafından ithalat izin belgesi düzenlenir. Düzenlenen ithalat izin belgesi; ithalatçı firmaya, GKGM’ye ve TSE’ye gönderilir. GKGM tarafından bitki sağlığı, TSE tarafından da bu Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolü için numune alınır. GKGM tarafından yapılan analiz sonuçları TSE’ye gönderilir. Her iki analiz sonucunun uygun olması durumunda TSE tarafından ithal malı uygunluk belgesi düzenlenir. Ürün mikrobiyal gübre tescil belgesine sahip ise ürünün millileşmesi için analiz sonuçları beklenmez. Analiz sonuçları tamamlanıncaya kadar ürün firma tarafından piyasaya arz edilemez.

(6) BÜGEM, bu Yönetmelik ve eklerinde mikrobiyal gübreler hariç yer alan diğer ürünler için düzenlenen ithalat izin belgesini, ithalatçı firmaya ve bu Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolü amacıyla TSE’ye gönderir. TSE gerekli analizleri yapmak amacıyla numune alır. Analiz sonuçlarının uygun olması durumunda TSE tarafından ithal malı uygunluk belgesi düzenlenir. TSE analiz sonucunun bir örneğini ithalatı yapacak olan firmaya gönderir. Ürün tescilli bir ürün ise ürünün millileşmesi için analiz sonuçları beklenmez. Analiz sonuçları tamamlanıncaya kadar ürün firma tarafından piyasaya arz edilemez.

(7) İthal edilecek ürünün TSE tarafından yapılan analizlerin sonucuna göre uygun bulunmaması durumunda, ithalatçı firma on beş işgünü içerisinde analiz sonucuna itiraz edebilir. TSE, firma tarafından önerilen uzmanla birlikte analizleri müştereken yenilemekle mükelleftir. Yapılan bu analizler nihai olup sonucuna itiraz edilemez.

(8) Mikrobiyal gübrelerin ithalatı sırasında, GKGM tarafından yaptırılan bitki sağlığına dair analizlerin olumsuz çıkması halinde ithalatçı firma, 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliğine göre bir hafta içinde itiraz edebilir ve bu Yönetmeliğin hükümlerine göre işlem tesis edilir.

İhracat ön izni

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik eklerinde yer alan hayvansal menşeli ürünlere ihracat ön izni, Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamında GKGM tarafından verilir.

(2) Hayvansal menşeli ürünler dışında kalan diğer ürünlere ihracat ön izni, BÜGEM tarafından verilir. Bu kapsamdaki ürünlere ihracat ön izni düzenlenebilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilir.

 1. a) Ek-12’de yer alan İhracat Ön İzni Müracaat Formu,
 2. b) Sipariş mektubu veya faturanın firma tarafından onaylanmış sureti ve Türkçe tercümesi,
 3. c) İhraç edilecek ürün bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen tescil belgesine sahip değilse ürüne ait analiz raporunun aslı veya firma tarafından onaylı sureti, tescil belgesine sahip ise tescil belgesinin fotokopisi,

(3) Hayvansal menşeli ürünler dışında kalan diğer ürünlere ihracat ön izni düzenlenebilmesi için lisans ve tescil belgesi şartı aranmaz. Ürünün, bu Yönetmelik şartlarına uygun üretilip üretilmediğine bakılmaksızın, karşı ülkenin ürünü kabul etmesi üzerine de ihracat ön izni düzenlenir.

(4) Talep edenin isteği doğrultusunda bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmadan ihraç edilen ürünlerin geri gelmesi durumunda, ürünlerin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu aranmadan ve TSE analizi aranmaksızın, piyasaya arz etmemek koşuluyla ithalat izni düzenlenir. Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ihraç edilen ürünlerin geri gelmesi durumunda, ürünlere bu Yönetmelik hükümlerine göre ithalat izni düzenlenir.

Tek pencere sistemi

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik ekinde yer alan ürünlere ilişkin düzenlenen ithalat ve ihracat ön izinleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi kapsamında yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisans Belgesi, Tescil Belgesi ve Piyasaya Arz

Lisans belgesi

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreterek veya ithal ederek piyasaya arz eden/edecek olan firmalar faaliyetlerini belgelemek amacıyla lisans belgesi almakla mükelleftirler. Lisans belgesi almak için aşağıdaki belgelerle birlikte BÜGEM’e müracaat edilir.

 1. a) Ek-13’de yer alan lisans belgesi müracaat formu,
 2. b) Vergi numarası beyanı,
 3. c) Fason üretimlerde, lisans belgesi talep eden firma merkezinin bulunduğu il müdürlüğünce onaylı fason üretim sözleşmesinin firma tarafından onaylı fotokopisi,

ç) Firmayı temsile yetkili kişilerin imza sirküleri.

(2) Lisans belgesi; süresinin tam bitiminde, bitimine sekiz ay kala ve bitiminden altı ay sonrasına kadar yenilemesi yapılır. Yenilenmemesi durumunda lisans belgesi iptal olur. İptalden sonra yapılan başvuruda, eski lisans numarası veya yeni lisans numarası ile lisans belgesi düzenlenir.

(3) Süresi geçmiş olduğu halde lisans belgesini yenilemeyen veya kendi talebi ile lisans belgesinin iptalini isteyen firmaların tescilleri de iptal edilir.

(4) İsim, adres ve faaliyet alanı değişen veya son bulanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin yayımlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde lisans belgesinin yeniden düzenlenmesi için değişikliğin işlendiği diğer evraklarla birlikte Bakanlığa başvurur. Piyasa gözetim ve denetim sonucunda veya firma müracaatında lisans belgesinin zamanında yenilenmediği tespit edilmesi halinde lisans belgesi iptal olur ve bu durum firmaya bir yazı ile bildirilir. Firmanın, bu bildirimden sonra lisans belgesi yenilemesine otuz gün içerisinde başvurmaması halinde adına düzenlenmiş tescil belgeleri de iptal edilir.

(5) Herhangi bir nedenle faaliyeti son bulan veya faaliyet alanını değiştirenler, lisans ve tescil belgelerinin asıllarını Bakanlığa iade etmekle yükümlüdürler.

(6) Lisans belgeleri devredilemez, ticari amaçla kullanılamaz ve satılamaz.

(7) Kamu kurum ve kuruluşları, lisans belgesi alınması kapsamında bu madde hükümlerine tabi değildir. Ancak müracaatı üzerine lisans belgesi düzenlenir.

Tescil belgesi

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreterek veya ithal ederek piyasaya arz eden firmalar, her bir ürün için ürünü piyasaya arz etmeden önce tescil belgesi almakla mükelleftirler. Firma, tescil belgesi almak için aşağıdaki belgelerle birlikte BÜGEM’e müracaat eder.

 1. a) Ek-15’de yer alan tescil belgesi müracaat formu,
 2. b) Ağır metalleri de içerecek şekilde düzenlenmiş analiz raporunun bir sureti,
 3. c) İthal ürünler için TSE tarafından yapılan analiz sonucunun bir sureti,

ç) Ürüne ait üretim prosesi. Ürün mikrobiyal gübre ve içeriği bir veya birden fazla mikroorganizmadan oluşuyorsa, cins ve tür isimlerinin ayrı ayrı belirtildiği üretim prosesi,

 1. d) Ek-16’da yer alan bilgileri içeren iki adet etiket örneği,
 2. e) Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Ek-1’de yer alan ürünlere tescil belgesi düzenlenebilmesi için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş sertifika,
 3. f) Mikrobiyal gübrelerin ilk tescil müracaatında resmi araştırma kuruluşları veya ilgili üniversiteler tarafından yapılan Ek-21’de verilen formata uygun olarak düzenlenmiş yurt içi deneme raporu. Mikrobiyal gübre tescil belgesi yenileme müracaatlarında daha öncesinden resmi araştırma kuruluşları veya ilgili üniversiteler tarafından yapılan yurt içi denemesi varsa, yeni bir deneme raporu talep edilmez,
 4. g) İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamında yer alan hayvansal menşeli organik gübre ve toprak zenginleştirici içeren ürünlere tescil belgesi düzenlenmesi için, GKGM’den veya il müdürlüklerinden adı geçen mevzuat kapsamında alınan belge, ithal edilen hayvansal menşeli ürünler için ise Veteriner Giriş Belgesinin bir örneği.

(2) Tescil belgelerinin; süresinin tam bitiminde, bitimine sekiz ay kala ve bitiminden altı ay sonrasına kadar yenilemesi yapılır. Herhangi bir nedenle faaliyeti son bulan veya faaliyet alanını değiştirenler tescil belgelerinin asıllarını Bakanlığa iade etmekle yükümlüdürler.

(3) Tescil belgelerinin yenilenmesi için, yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte BÜGEM’e müracaat edilir.

(4) Tescil belgeleri devredilemez, ticari amaçla kullanılamaz ve satılamaz.

(5) Tescil belgesi iptal edilen ürünün satışına son kullanım tarihine kadar izin verilir.

(6) İthal edildikten sonra hammadde olarak üretimde kullanılacak ürünlerde tescil belgesi şartı aranmaz.

Piyasaya arz

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik eklerinde yer alan ürünler ambalajlı ve tescil belgeli olarak piyasaya arz edilir.

(2) Ürünlerin ambalajları açıldığında eski haline dönüşemeyecek şekilde ambalajlanmış olarak piyasaya arz edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünler, Ek-18’de verilen toleranslar da dikkate alınarak 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği esaslarına göre denetlenir.

Numune alma ve analiz metotları

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin analizleri, Ek-19’da belirlenen metotlara göre yapılır ve analiz metodu analiz raporunda belirtilir.

(2) Ürünü temsil eden numunelerin alınması ve alınacak numune sayısının belirlenmesi, Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde verilen numune alma metotları dikkate alınarak yapılır.

Etiketleme ve işaretleme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin ambalaj veya etiketleri, Ek-16’da örneği ve açıklamaları verilen etiket ve işaretlemelere uygun olarak yapılır.

Verilerin bildirilmesi

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreterek veya ithal ederek piyasaya arz eden kişi ve kuruluşlar, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dâhilinde tedarik, satış ve stok miktarlarını içeren bilgileri, Gübre Takip Sistemi üzerinden veri sağlanıncaya kadar Bakanlığa gönderirler.

Organik tarım kapsamında değerlendirilen ürünlerin belgelendirilmesi

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer almayan ancak, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Ek-1’de yer alan ürünler, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik gereklerini de yerine getirmek kaydıyla, Yetkili Komisyon tarafından değerlendirilerek bu Yönetmelik esaslarına göre belgelendirilir.

İthalatı yasak olan ürünler

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan evsel atıklardan elde edilen kompost, ithal edilerek piyasaya arz edilemez.

Yetki devri

MADDE 20 – (1) BÜGEM, bu Yönetmelikteki görevlerinden bazılarını kısmen veya tamamen il müdürlüklerine devredebilir.

Özel hüküm

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik Ek-20’de yer alan ürünlerin ithalat izni, lisans ve tescil belgesi iş ve işlemleri için Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen tescil belgeleri, geçerlilik süresi bitimine kadar düzenlendiği tarihte geçerli olan mer’i mevzuat hükümlerine tabidir.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın