tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Tarım Satış Kooperatifi Ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşme Değişikliklerine İntibak Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ

12 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29946

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tarım satış kooperatifi ve tarım satış kooperatifleri birliği örnek anasözleşme değişikliklerine intibak usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ, örnek anasözleşme değişikliklerine intibak işlemlerini ve bu süreçte yapılması gereken işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası ile 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Birlik: Tarım satış kooperatifleri birliğini,

c) Genel Müdürlük: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünü,

ç) Kanun: 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunu,

d) Kooperatif: Tarım satış kooperatifini,

e) Örnek Anasözleşme: Kanunun 7 nci maddesi uyarınca birliklerin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından hazırlanan, Bakanlık Makamı Onayı ile yürürlüğe konulan ve Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.gtb.gov.tr, koop.gtb.gov.tr) yayımlanan; kooperatifler için Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesini, birlikler için Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesini,

f) Örnek Anasözleşme Değişiklikleri: Kanunun 7 nci maddesi uyarınca birliklerin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından hazırlanan, Bakanlık Makamı Onayı ile yürürlüğe konulan ve Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.gtb.gov.tr, koop.gtb.gov.tr) yayımlanan; kooperatifler için Tarım Satış Kooperatifi Örnek AnasözleşmesindekiDeğişiklikler ile birlikler için Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesindeki Değişiklikleri,

g) Yönetim kurulu: Birlikler için birlik yönetim kurulunu, kooperatifler için kooperatif yönetim kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Örnek Anasözleşmelerdeki Değişikliklerin Tebliğ Edilmesi ve İntibak İşlemleri

Örnek anasözleşmelerde yapılan değişikliklerin tebliğ edilmesi ve intibak zorunluluğu

MADDE 4 – (1) Örnek anasözleşmelerdeki değişiklikler, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte kooperatif ve birliklere tebliğ edilmiş sayılır.

(2) Kanunun 7 nci maddesi uyarınca,  bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren en çok altı ay içinde örnek anasözleşmelerdeki değişikliklere intibak işlemlerini gerçekleştirmeyen kooperatif ve birlikler dağılmış sayılır.

İntibak işlemlerine ilişkin usuller

MADDE 5 – (1) Kooperatif ve birliklerin, örnek anasözleşmelerdeki değişikliklere intibak işlemleri, yönetim kurulu kararıyla yapılır. Bu konuda ayrıca genel kurul kararı aranmaz.

(2) Kooperatif ve birliklerin yönetim kurulu üyeleri tarafından, Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.gtb.gov.tr, koop.gtb.gov.tr) yayımlanan örnek anasözleşme değişiklik  metinlerinin bulunduğu her sayfa imzalanır ve yönetim kurulu kararı ekinde notere onaylatılır.

(3) İntibak işlemi, noter onaylı yönetim kurulu kararı ile ekinde yer alan noter onaylı değişiklik metninin bir örneğinin Genel Müdürlüğe ve ilgili Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilmesiyle tamamlanır.

(4) Anasözleşmelerdeki değişikliklere intibak işlemi, intibak işleminin tamamlanmasını takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında, gündemde olmasa bile ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülerek ortakların bilgisine sunulur.

İntibak işlemlerinde sorumluluk

MADDE 6 – (1) Kooperatifler ve birliklerin örnek anasözleşmelerdeki değişikliklere intibak işlemlerinin, Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesinden yönetim kurulu sorumludur.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.