altinoz.com.tr

Sözleşme Gereği Ödenen Kıyafet ve Kuaförlük Harcamaları İndirim Konusu Yapılabilir

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü)
TARİH : 23.10.2018
SAYI : 62030549-125[8-2018/114]-E.940835
KONU : Sözleşme gereği ödenen şarkıcı ve diğer görevlilerin kıyafet ve kuaförlük harcamalarının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.
…………………….

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin sahne organizasyon işi ile iştigal ettiği, konserlerde sahne alacak şarkıcı ve diğer görevliler için kıyafet ve kuaförlük harcamalarının sözleşme gereği şirketiniz tarafından karşılandığı belirtilerek, şirketiniz tarafından karşılanan bu giderlerin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safî kurum kazancının tespitinde de, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir.

Diğer taraftan,193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

1- İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir.

2- İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41’inci maddeleri hükümlerine uyulur.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu Kanunun 40 ıncı maddesinde safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup, maddenin (1) numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bir masrafın genel gider altında gider yazılabilmesi için; harcamanın yapılmış olması, harcama ile iş arasında açık ve güçlü bir illiyet bağı bulunması, giderin keyfi olmaması, yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ve maliyete dahil edilecek giderlerden olmaması ile harcamanın işin önemi ölçüsünde yapılmış olması gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketiniz tarafından organize edilen konserlerde sahne alan sanatçı ve diğer görevlilerin kıyafet ve kuaförlük harcamalarına ilişkin yapılan masrafın şirketiniz tarafından karşılanması halinde, şirketiniz tarafından karşılanan kıyafet ve kuaförlük harcamalarının işinizin mahiyeti ve genişliği ile mütenasip olması şartıyla, bu harcamalarınızın ticari kazancınızın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler kapsamında değerlendirilmesi ve ticari kazancınızın tespitinde Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Ancak yapılan sözleşmede, böyle bir hüküm bulunmaması veya sözleşmede hüküm bulunmakla beraber yapılan harcamanın işle ilgisinin olmaması halinde ise söz konusu yapılan harcamaların gider olarak indirilemeyeceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.