Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18 Kasım 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30244

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

MADDE 1 – 10/8/2012 tarihli ve 28380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“n) Taksitli satış:

1) Taşınmazlar, ihaleyi kazananın talep etmesi halinde satış bedelinin %25’i peşin, kalan %75’i taksitle olmak kaydıyla; 50.000.000 TL (elli milyon Türk Lirası) altındaki bedellerde 24 ay vade, 3’er aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ve yıllık kanuni faiz oranı uygulanmak şartıyla 50.000.000 TL (elli milyon Türk Lirası) üzerindeki bedellerde ise 60 ay vade, 3’er aylık dönemler halinde 20 eşit taksitle ve yıllık kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle taksitli satılabilir.

2) Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmez. Ancak taksit tutarlarını ve kanuni faizlerini karşılayacak miktarda kesin, süresiz ve ilk talepte ödemeli banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, taşınmaz, alıcısı adına devredilir.

3) Üst üste iki taksidin vadesinde ödenmemesi durumunda alıcıya, borcun ödeme tarihine kadar tahakkuk edecek faizi ile birlikte on beş gün içinde ödenmesi aksi takdirde sözleşmenin feshedileceği idarece bildirilir.

4) Tebligata rağmen borcun ödenmemesi halinde, taşınmaz Kurum mülkiyetinde ise sözleşme feshedilerek ihale ile yapılan satışlarda geçici teminat olarak belirlenmiş tutar ve satış bedelinin %10’u Kuruma irat kaydedilir ve satış bedeli olarak tahsil edilen tutarlardan mahsup edilerek kalanı faizsiz olarak alıcıya aynen iade edilir. Taşınmaz, teminat mektubu veya ipotek tesis edilerek alıcı adına tescil edilmiş ise teminat mektubu veya ipotek paraya çevrilerek kalan borç faizi ile birlikte tahsil edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ayrıca 5510 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesi kapsamında satın alınan taşınmazda bulunan mevcut kiracı, kira sözleşmesini devredebilir. Kira sözleşmesinin devri için devralan kiracının, en az orta büyüklükte işletme olması, işletmeye devam ederek yatırım ve istihdam sağlaması ve Kurumdan gerekli izni alması şarttır. Yeni kira bedeli, mevcut kira bedelinin her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle bulunan tutardan az olmamak üzere SPK lisanslı firma tarafından belirlenecek rayiç değere göre belirlenir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
10/8/2012 28380
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/4/2013 28630
Bu Yazıyı Paylaşın