Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19 Ekim 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30215

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan “Tesis” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tesis: Lisans konusu faaliyetin gerçekleştiği ana ve yardımcı üniteler ile idarî bölümler bütününden oluşan yapıyı veya denizyolu veya demiryolu araçlarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yurt dışından LPG temin edeceklerin, LPG Dağıtıcı Lisansına sahip veya Petrol Piyasası Kanununa göre Kurumdan Rafinerici lisansı almış olması gereklidir. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamındaki işleme lisansı sahipleri de piyasa faaliyetine konu etmemek ve münhasıran petrokimya üretiminde kullanmak kaydıyla LPG ithal edebilir. Dağıtıcılar LPG’yi rafinerilerden veya ithalat yoluyla yurt dışından temin ederler. LPG ithalatı, Kurumun belirleyeceği teknik düzenlemelere uygunluğu ihtisas gümrüklerindeki laboratuvarlarda belirlendikten sonra ihtisas gümrüklerinden yapılır. Lisans sahibi olmayanlar LPG ticareti yapamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, Ek-1’de yer alan “Lisans Başvuru Dilekçesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

“Lisans almak isteyen kişiler; lisans başvurusuna ilişkin Kurul Kararıyla belirlenen bilgi ve belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) LPG Dağıtıcı Lisansı için; başvuru sahibi tüzel kişinin, LPG tesislerinin kurulmasında ve işletilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca istenen imar, toplum ve çevre, iş sağlığı, güvenlik, teknik düzenlemeler ve benzeri konularda bir sakınca bulunmadığını gösterir, tesisin kuruluş ve işletilmesine yönelik ruhsat, izin ve belgeleri tamamlaması gerekir.

Dağıtıcı lisansı başvuru sahiplerinin teknik düzenlemelere uygun depolama, dolum tesisi ve LPG tüplerine sahip olması zorunludur. Faaliyetlerin icrasında fiziki varlıkların temini açısından taahhüt üzerinden işlem yapılamaz.

Ayrıca dağıtıcı lisansı başvuru sahipleri elektronik ve yazılı tebligata esas iletişim bilgilerini içeren beyanı Kuruma sunar ve lisans süresince güncel tutar.”

“c) LPG Taşıma Lisansı için; en az bir taşıma aracının veya boru hattının mülkiyetine veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip olunması gereklidir.

d) LPG Depolama Lisansı için; başvuru sahibi, teknik düzenlemelere uygun depolama tesislerinin kendisine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip olduğuna ilişkin belgeleri Kuruma ibraz eder. LPG antrepo işleticileri de depolama lisansı almak zorundadırlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuru sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum evrak sistemine giriş tarihini izleyen on beş iş günü içerisinde tamamlanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans başvurularına ilişkin talepler, başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve ilgiliye sonucu tebliğ edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans tadilleri, başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve ilgiliye sonucu tebliğ edilir. LPG Dağıtıcı Lisanslarında taşıma bilgilerine ilişkin tadil başvuruları ile LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı,  LPG Tüpü İmalatı, LPG Taşıma Lisanslarına ilişkin tadil başvuruları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer tüm tadiller Kurulca sonuçlandırılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Süre uzatım talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken altı ay, en geç iki ay önce, lisans sahibinin başvurması suretiyle yapılabilir. Bu süre içinde süre uzatım talebinde bulunulmazsa, lisans süresinin dolmasıyla lisans sona erer.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra altıncı fıkra olarak eklenmiştir.

“Lisans sahipleri, lisanslarında tadil gerektiren hususları, bu hususların vuku bulma tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde, gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma bildirir ve lisanslarında tadil talep ederler. Bu süre LPG otogaz bayilik lisansına kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi halinde üç ay olarak uygulanır. Dağıtıcı ve depolama lisansları hariç, diğer lisans sahiplerinin unvan tadili işlemi ile sınırlı olmak kaydıyla lisans tadil gerektiren hususun vuku bulma tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde lisans tadil talebinde bulunan lisans sahipleri, istenen bilgi ve belgeleri Kuruma eksiksiz ibraz etmek şartıyla söz konusu tadil yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.”

“Lisans sahipleri, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi dahil olmak üzere, tebligata esas iletişim bilgilerini güncel ve aktif tutmakla yükümlüdürler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (f) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) LPG taşıma faaliyetini teknik düzenlemelere, ilgili ve diğer mevzuata uygun yapmak, LPG taşımasında kullanacağı karayolu taşıma araçlarını (tüp taşıma araçları hariç) lisanslarına işlenmeksizin Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında Kuruma bildirmek,

c) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereği Ulusal Petrol Stok Mükellefiyeti kapsamında stok yükümlülüğünü yerine getirmek,”

“f) Başka dağıtıcıların bayilerine satış ve ikmal yapmamak, dolum anlaşması yaptığı dağıtıcılara ait LPG tüpleri hariç olmak üzere, diğer dağıtıcıların marka ve amblemini taşıyan dolu LPG tüplerini tesislerinde, ikmal araçlarında bulundurmamak ve bu tüpler ile bayilerine ikmal yapmamak,”

“k) Kapanan otogaz bayilerini kapanma gerekçeleri ile birlikte bir ay içerisinde Kuruma bildirmek”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Karayolu ile LPG taşıma faaliyetini 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yürüten ve durumuna uygun yetki belgesine sahip olan kişilerin taşıma faaliyetleri lisansa tabi değildir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yurt içi pazar payının hesabında dağıtıcıların, bir önceki on iki aylık dönemde tüplü LPG, otogaz, dökme LPG satışları ayrı; rafinerici dahil, LPG otogaz bayilik lisansları hariç, birbirleri arasındaki toptan alım ve satımları ayrı dikkate alınır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve Üçüncü Bölüm başlığı “Sigorta” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dağıtıcı lisans sahipleri ithal ettikleri LPG için hesapladıkları gelir payını, Ulusal Petrol Stoku Komisyonunca belirlenen usul ve esaslara göre ithalatın gerçekleştiği ayı takip eden ayın sonuna kadar rafinericilere öder.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın