SGK Genelgesi 2016/22 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Prim ve İPC Borçlarına İlişkin Kapsamın Genişletilmesi

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
İşverenler Daire Başkanlığı

Sayı : 47757447-20699-E. 5265648

Konu : 6736 sayılı Kanun kapsamında prim ve İPC borçlarına ilişkin kapsamın genişletilmesi

Tarih: 04/10/2016

GENELGE

2016-22

Bilindiği üzere, 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, anılan Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci fıkrası uyarınca Kurumumuza verilen yetkiye istinaden 22/8/2016 tarihli ve 2016-18 sayılı Kurum Genelgesiyle düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun yasalaşması öncesinde hem 1/8/2016 tarihli ve 4214587 sayılı Genel Yazı ile hem de 1/8/2016 tarihinde taşra teşkilatının her birine ayrı ayrı tebliğ edilmemiş idari para cezalarının tebliğ edilmesi ve bu bağlamda kesinleşme sürecinin tamamlanması özellikle yapılandırma kapsamına giren borçlara ilişkin işlemlerin süratle tasfiye edilmesi yönünde talimat verilmiş olmasına rağmen, ünitelerimizdeki iş yoğunluğu nedeniyle henüz tebliğ edilemeyen/tebliğ edilmeyi bekleyen çok sayıda tebligatın bulunduğu, Kurumumuz ve diğer Kuramların denetim ve kontrol elemanlarınca düzenlenen bazı raporların henüz değerlendirilemediği, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alman belgeler uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasında bazı gecikmelerin olduğu, bu nedenlerle işverenlerin bu tür borçlarını yapılandıramadığı ve mağduriyetler yaşandığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla 6736 sayılı Kanun uyarınca 31/10/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin/işyerlerinin 2016/Haziran ve önceki aylara ait olup Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan;

— Kurumumuz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının raporlarından,

— Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi/belgelerden,

— Mahkeme kararlarından,

kaynaklanan prim borçlarının en geç 31/12/2016 tarihine kadar tahakkuk etmiş; idari para cezalarının ise 31/12/2016 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması şartıyla yapılandırma kapsamında değerlendirilecektir.

Bu itibarla, anılan genelgede yer verilen, kapsama giren prim ve idari para cezası borçlarına ilişkin bilcümle işlemlerin yukarıda belirtilen hüküm dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek işlem yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, bahse konu Genelgenin “5.1 (a)” bölümünün birinci paragrafında geçen “19/8/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil)” ibaresi; “19/8/2016 tarihine kadar (bu tarih hariç)” şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bu Yazıyı Paylaşın