Özelleştirme Nedeniyle Geçici Personel Çalıştıran Kamu Kurumlarına Duyuru

TC.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) bendi ile bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan geçici personel olarak tanımlanmış olup özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de geçici personel olarak yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilmekte, bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, öğrenim durumlarına göre çalışma şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamındaki geçici personel hakkında “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar” ve “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”a göre belirlenmekte, geçici personele yönelik işlemler Devlet Personel Başkanlığınca yürütülmektedir. Bu kapsamdaki sigortalılar hakkında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanmaktadır.

Söz konusu uygulamaya ilk defa 20/10/2004 tarihli ve 25619 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile başlanılmış olup özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalıp 657 sayılı Kanunun (4/C) bendi kapsamında isdihdam edilen personel bir mali yılda on ayı geçmeyecek şekilde isdihdam edilmiş, 4/2/2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu süre onbir aya, 28/12/2012 tarihli ve 28511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı onbir ay yirmisekiz güne çıkarılmış, 31/12/2014 tarihli ve 29222 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere süre sınırı kaldırılarak geçici personel ile imzalanan hizmet sözleşmeleri tip sözleşme örneğinde değişiklik oluncaya kadar her mali yıl yenilenmiş sayılmıştır.

Buna göre, 1/1/2015 tarihinden itibaren kamu kurumlarına özelleştirme uygulamaları kapsamında geçici personel olarak isdihdam edilen personel hakkında sözleşme yenilenmediği sürece aynı şekilde yapılmaya devam edileceğinden her mali yılda kamu kurumlarının Kurumumuza işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi vermelerine gerek bulunmamaktadır.

Özelleştirme nedeniyle geçici personel çalıştıran kamu kurumlarına önemle duyurulur.

Bu Yazıyı Paylaşın