Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Yerinde Muayene Giderlerine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

06 Temmuz 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30470

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ölçü ve ölçü aletlerinin bulundukları yerlerde yapılacak muayeneleri için alınacak yerinde muayene gideri ücretleri ile bu ücretlerin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin il müdürlükleri tarafından yerinde yapılan muayeneleri için alınacak yerinde muayene gideri ücretleri ile bu ücretlerin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 19 uncu ve 24 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Harcama yetkilisi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürünü,

c) İl müdürlüğü: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerini,

ç) Kanun: 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununu,

d) Muhasebe birimi: Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerini,

e) Muhasebe yetkilisi: Defterdarlık Muhasebe Müdürünü,

f) Taşıma ücretleri: Muayenede kullanılacak olan araç, gereç ve etalonların nakli için katlanılan hizmet alımı giderleri ile Bakanlığa ait muayene taşıtlarının yakıt, bakım, onarım ve sigortalama giderlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yerinde Muayene Gideri Ücretlerine İlişkin İşlemler

Ücretlerin tespiti

MADDE 5 – (1) Kanun kapsamında bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin yerinde muayene gideri ücretleri, istekte bulunanlar tarafından karşılanır.

(2) Yerinde muayene gideri ücretleri her yıl Bakanlıkça belirlenir.

(3) Bakanlıkça belirlenen ücretler tüm il müdürlüklerine bildirilir. Ayrıca Bakanlık internet sitesinde yayınlanır.

(4) Yerinde muayene gideri ücreti; ilk, periyodik ve stok muayeneleri için alınır.

(5) Aynı adreste birden çok ölçü ve ölçü aletinin yerinde muayenesinin talep edilmesi durumunda ölçü aletlerinin sayısına bakılmaksızın tek bir yerinde muayene gideri ücreti alınır.

Ücret alınmayacak haller

MADDE 6 – (1) Ani ve şikâyet üzerine yapılacak muayenelerde, yerinde muayene gideri ücreti alınmaz.

(2) Bakanlık tarafından yetkilendirilen belediyelerin Grup Merkezi Ölçü ve Ayar Memurlukları tarafından yapılan muayeneler için yerinde muayene gideri ücreti alınmaz.

(3) İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen yetki belgeleri, iş yeri uygunluk belgeleri, sicil ve muayene kartları için yerinde muayene gideri ücreti alınmaz.

Ücretlerin tahsili ve kullanılması

MADDE 7 – (1) İl müdürlüklerine ilk, periyodik ve stok muayene başvurusunda bulunulması durumunda, muayene müracaatında bulunan ilgililer 5 inci maddenin birinci fıkrasına istinaden aynı maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen ücretleri ilgili muhasebe birimlerine yatırır. İlgililerin ücretlerin yatırıldığına dair makbuzu müracaatları esnasında il müdürlüklerine ibraz etmeleri gerekir. Söz konusu makbuzların ilgililerin kimlik numarası, işletme adı ve/veya ticaret unvanı bilgileri ile yerinde muayene gideri ücreti için yatırıldığına dair açıklamayı içermesi gerekmektedir.

(2) Söz konusu ücretler ilgili muhasebe birimince 333-Emanetler hesabının altında açılan bir yardımcı hesapta izlenir.

(3) Emanet hesabından, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre tahakkuk ettirilecek yolluklar ile yerinde muayene için katlanılan taşıma ücretleri ödenir.

(4) Emanet hesaptan yapılacak harcamalarda muhasebeleştirme belgesine 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen kanıtlayıcı belgeler bağlanır.

(5) Emanet hesabında toplanan ücretlerden harcanmayarak ilgilisine iade edilemeyen tutarlar, takip eden yılın yerinde muayene giderlerini aksatmamak için henüz muayenesi yapılmamışlara ait tutarlar hariç olmak üzere her yılın sonunda bütçeye gelir kaydedilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın