Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

22 Ağustos 2023 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 32287

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADDE 1- 25/5/2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkra kapsamındaki başvurular defaten veya ayrı ayrı yapılabilir. Ancak ilgili şirketin terkin kapsamındaki tüm tüketicileri için yapacağı başvurular, hasar durumuna karşı itiraz edilmiş ve/veya yargı yoluna gidilmiş olanlar hariç olmak üzere, 1/11/2023 tarihine kadar tamamlanır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın