Nafakanın Günümüz Ekonomik Koşullarına Göre Artırılması ÜFE Oranı Üzerinden Yapılır

T.C.
YARGITAY
Üçüncü Hukuk Dairesi

Esas No : 2016/19335
Karar No : 2017/7033
Tarih : 16.05.2017
KAVRAM:
  • NAFAKANIN GÜNÜMÜZ EKONOMİK KOŞULLARINA GÖRE ARTIRILMASI İSTEMİ
  • YOKSULLUK NAFAKASININ ARTTIRILMASI İSTEMİ
  • TÜİK’İN YAYINLADIĞI ÜFE ORANINDA NAFAKANIN ARTIRILMASI SURETİYLE DENGENİN YENİDEN SAĞLANACAĞI

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasındaki yoksulluk nafakasının artırımı davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR :

Davacı, taraflar arasındaki boşanma davası sonucunda Mayıs 1999 tarihli karar ile hüküm altına alınan … TL yoksulluk nafakasının yetersiz kaldığını ileri sürerek, nafakanın günümüz ekonomik koşullarına göre artırılmasını istemiştir.

Davalı, boşanma kararında müşterek çocukların velayetinin kendisine verildiğini, boşanma kararından itibaren … yıl geçtiğini, boşandıklarında müşterek çocukların küçük olmasından dolayı yeniden evlendiğini, yeni evliliğinden de iki çocuğu olduğunu, yeni eşinin ilk evliliğinden olma bir çocuğu ile birlikte toplam … çocuklu bir aile olduklarını, davacının boşanma sonrasında müşterek çocuklara maddi-manevi bir katkısı olmadığını, davacının mesleği olmasına rağmen çalışmayarak nafakanın artırılması talebinde bulunmasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu belirterek, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüyle yoksulluk nafakasının dava tarihi itibariyle 300 TL’ye artırılmasına karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz ediliştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalının diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

TMK.’nun 175. maddesinde; “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir” hükmü getirilmiştir.

TMK.nun 176. maddesine göre; tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın arttırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.

Yukarıda sözü edilen yasal düzenlemeye göre iradın arttırılması veya azaltılması için ya tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin bunu zorunlu kılması gerekmektedir. Bu doğrultuda yerleşen dairemiz uygulamasına göre; nafaka alacaklısı davacının ihtiyaçları ile nafaka yükümlüsü davalının gelir durumunda, nafakanın takdir edildiği tarihe göre olağanüstü bir değişiklik olmadığı takdirde; yoksulluk nafakası TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranında artırılmalı ve böylece taraflar arasında önceki nafaka takdirinde sağlanan denge korunmalıdır.

Somut olayda; taraflar Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Haziran 1999 tarihinde kesinleşen 1999/44-254 E.K. sayılı ilamı ile anlaşmalı olarak boşanmışlar ve davacı kadın lehine … TL yoksulluk nafakasına hükmedilmiştir. Eldeki dava ise 08.09.2015 tarihinde açılmıştır.

Tarafların ekonomik ve sosyal durumlarında boşanma davasından sonra olağanüstü bir değişiklik olduğu ileri sürülmemiştir,

Hal böyle iken, mahkemece; tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları,yoksulluk nafakasının niteliği ve takdir edildiği tarih gözetilerek, nafakanın TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranında artırılması suretiyle dengenin yeniden sağlanması gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde TEFE-TÜFE oranda nafaka artırımına karar verilmesi doğru görülmemiş, bu husus hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

SONUÇ :

Yukarıda birinci bentte açıklanan sebeple davalının diğer temyiz itirazlarının REDDİNE, ikinci bentte açıklanan sebeplerle hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 6100 Sayılı HMK’nun geçici madde 3. atfıyla 1086 Sayılı HUMK’nun 440. maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 16.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın