altinoz.com.tr

MEB Genelgesi 2019/5 İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 24301423-10.06.01-E.7527412

12.04.2019

Konu : İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri

GENELGE

2019/5

İlgi : a) 4857 Sayılı İş Kanunu.

b) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

c) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği.

ç) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği.

d) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği.

e) İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İş Yeri Tehlike Sınıfları Tebliği.

f) Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.

g) Bakanlığımız 2014/16 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Genelgesi.

ğ) İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ.

h) Bakanlığımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yapılan 14.08.2018 tarihli İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimlerine İlişkin İşbirliği Protokolü.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile okul ve kuruluşlarında, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ilgi (a) ve (b) Kanun, ilgi (c) Yönetmelik ve ilgi (g) Genelge hükümleri doğrultusunda Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

İş ekipmanlarının insan sağlığına, can ve mal güvenliğine zarar vermeden kullanılabilmesi için ilgi (b) Kanun ve ilgi (d) Yönetmeliğe uygun olarak kontrol edilmesi, etiketlenmesi, uygunluğunun raporlanması, kontrollerinin zamanında ve doğru olarak yetkili kişi/kişilere, işveren/işveren vekilleri tarafından yaptırılması gerekmektedir.

Bakanlığımız Merkez İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde oluşturulan “İş Ekipmanları Periyodik Kontrol Laboratuvarı” TS EN ISO/IEC 17020 “Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler” standardına göre çalışmalarını yürütmektedir.

Periyodik kontroller, ekonomik bir biçimde, Bakanlığımız insan kaynakları ile ek mali kaynağa ihtiyaç duyulmadan, ilgi (ğ) Tebliğ ve ilgi (h) Protokol doğrultusunda, İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimi Programını tamamlayarak başarılı olan, mühendis, teknik öğretmen, yüksek tekniker ve teknikerlerin Periyodik Kontrol Uzmanı (PKU) olarak görevlendirilmesi ile gerçekleştirilmektedir.

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda ilgi (a) ve (b) Kanun, ilgi (d) Yönetmelik ve ilgi (g) Genelge doğrultusunda periyodik kontrol hizmetlerini sağlamak üzere yapılacak iş ve işlemler aşağıda belirtilmektedir.

1 – Bakanlığımız İş Ekipmanları Periyodik Kontrol Laboratuvarı tarafından yürütülecek iş ve işlemler;

a) Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatındaki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yapılması için eğitim, izleme, değerlendirme ve rehberlik çalışmalarında bulunacaktır.

b) Bakanlık adına periyodik kontrol yapacak uzmanların eğitimi ve yetkilendirilmesini ilgili Bakanlıklar ile koordineli bir biçimde sağlayacaktır.

c) PKU’ların kalite, verimlilik ve yetkinliklerinin ilgi’lerde belirtilen mevzuat ve düzenlemelere göre Bakan adına denetlenmesini sağlayacaktır.

ç) İş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin ilgi (d) Yönetmelikte belirtilen standartlara göre yapılmasını sağlayacaktır.

d) Periyodik kontrol faaliyetlerinde kullanılacak standart form, rapor ve diğer dokümanların oluşturulmasını ve güncellenmesini sağlayacaktır.

e) PKU’larınca kontrolü gerçekleştirilen iş ekipmanları için hazırlanan raporların Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri İşyeri Sağlık ve Güvenlik Modülü (MEBBİS+İSGB)’nde yer alan “Kurum Periyodik Kontrol İşlemleri” ekranına girişlerinin yapılmasını sağlayacaktır.

f) Periyodik kontroller ile ilgili duyuruları http://merkezisgb.meb.gov.tr internet adresinden yayınlayarak ekipman@meb.gov.tr elektronik posta adresi üzerinden Bakanlık birimleri ile iletişimi sağlayacaktır.

2 – İl Milli Eğitim Müdürlükleri (işveren/işveren vekili) tarafından yürütülecek iş ve işlemler;

a) PKU görevini yerine getirebilecek tecrübe ve bilgi birikimine sahip elektrik, makine, metal ve inşaat/yapı alanlarından mühendis, teknik öğretmen, yüksek tekniker ve teknikerleri Bakanlığımızca belirlenmiş il kontenjanını aşmamak üzere tespit edecektir.

b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, mali kaynakların israf edilmemesi ve kamu zararı oluşturulmaması bakımından PKU olarak yetkilendirme eğitimlerine teklif edilecek mühendis, teknik öğretmen, yüksek tekniker ve teknikerlerden oluşan teknik uzmanları sürekliliği sağlayabilecek olanlardan seçecektir.

c) Belirlenen teknik uzmanların Bakanlığımızca düzenlenen İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimlerine katılımını sağlayacaktır.

ç) Bakanlığımızca düzenlenen İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimlerine katılıp başarı ile tamamlayanların ivedilikle görevlendirilmesini sağlayacaktır.

d) Periyodik kontrol işlemlerinin amacına uygun yapılabilmesi için gerekli olan her türlü çalışma ortamı, raporlama şartları, ölçüm ve kontrol cihaz ve ekipmanlarının temini ve uygun şartlarda muhafaza edilmesini, ölçüm ve kontrol alanına ulaşımda gerekli kolaylıkları sağlayacaktır.

e) PKU’ların okul ve kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı oluşmadığı için, “Periyodik Kontrol Yapılamamıştır” ifadesine yer vererek tutanak/rapor oluşturmaları durumunda, ilgili okul/kurum uyarılarak en kısa süre içerisinde uygun olmayan durum düzeltilerek periyodik kontrollerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

f) PKU’ların yolluk ve yevmiye gerektirmeyecek şekilde, İl Milli Eğitim Müdürlüklerince araç tahsis edilerek çalışmalarının planlanması; yolluk, yevmiye ve konaklama ihtiyaçlarının gerekmesi halinde ise 6245 sayılı Harcırah Kanunu doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin ilgili harcama kaleminden karşılanmasını sağlayacaktır.

g) Periyodik kontrollerin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan her türlü malzeme, araç, ölçü aletleri, gerekli diğer takım ve avadanlıkların Bakanlıkça tahsis edilen 06.1. harcama kaleminden mahallinde karşılanmasını sağlayacaktır.

ğ) PKU’ların İl İSGB’lere görevlendirmelerinin, İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Valilik Makam Onayı ile yapılması, öğretmen kadrolarında görev yapanların görevlendirilmesinin ilgi (f) kararın 16’ncı maddesi çerçevesinde, asli görevini yapmış sayılan haller içinde değerlendirilerek yapılmasını sağlayacaktır.

h) PKU’ların hazırlayacağı raporlarda yer alan bakım, tamirat ve düzenleme gerektiren haller için gerekli ödenek mahalli imkânlarla temin edilecek veya Bakanlığımız MEBBİS+İSGB Risk Tabanlı Ödenek Sistemi üzerinden talep edilecektir.

3 – İl İSGB’ler (İSGB Koordinatörü) tarafından yürütülecek iş ve işlemler;

a) PKU’ların İl İSGB bünyesinde görevlendirilmesi hakkında teklifte bulunacaktır.

b) Bakanlığımız MEBBİS+İSGB Modülü, İl MEM işlemleri menüsü üzerinden PKU’ların kayıt ve yetkilendirme, veri ve bilgilerinin sisteme girilmesini sağlayacaktır.

c) Okul ve kurumlardan gelen periyodik kontrol taleplerini risk ve tehlike ile can ve mal güvenliği bakımından değerlendirerek, PKU’ların aylık çalışma planlarını düzenleyerek işveren/işveren vekili onayına sunacaktır.

ç) PKU’ların yaptıkları çalışmaların izlenerek, aksayan hususların giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacı ile işveren/işveren vekiline rapor ve/veya bilgi sunacaktır.

d) MEBBİS+İSGB modülünde PKU’lar tarafından sisteme kaydedilerek onaylanan raporların, Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden paraflanarak, işveren vekili ve/veya işveren onayı ile okul ve kurum müdürlüğüne iletilmesini sağlayacaktır.

e) İlçe İSG büro yöneticileri ile PKU’ları arasında, gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlayacaktır.

f) PKU’ların ciddi ve yakın bir tehlike ortamı ile kabul edilebilir sınırların dışında maruziyetlerle karşılaşması durumunda, periyodik kontrol işlemlerinin durdurulması, iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı oluşmadığından “Periyodik Kontrol Yapılamamıştır” ifadesine yer verilen tutanak/raporların il/ilçe işveren/işveren vekiline iletilmesini sağlayacaktır.

g) PKU’ların yolluk ve yevmiyelerinin ödenmesine ilişkin iş ve işlemlerin takibini yapacaktır.

4 – Periyodik Kontrol Uzmanları tarafından yürütülecek iş ve işlemler;

a) MEBBİS+İSGB modülünde yer alan “Kurum Periyodik Kontrol İşlemleri” menüsünde belirlenen dokümanlara uygun olarak periyodik kontrolleri gerçekleştirecektir.

b) İl İSGB’nin belirleyeceği çalışma planı doğrultusunda periyodik kontrolleri yapacaktır.

c) Periyodik kontrol iş ve işlemlerini mutlaka ilgili iş ekipmanının kullanıcısı/sorumlusu nezaretinde yapacaktır.

ç) İş ekipmanlarının bakım ve onarımlarını yapmaksızın, sadece periyodik kontrollerini yapacaktır.

d) Periyodik kontrolü yapılan iş ekipmanının üzerine periyodik kontrol yapıldığına dair etiketleme yapacaktır.

e) İhtiyaç halinde risk değerlendirme çalışmalarında, iş güvenliği uzmanına teknik bilirkişi olarak yardımcı olacaktır.

f) Ciddi ve yakın bir tehlike ortamı ile kabul edilebilir sınırların dışında maruziyetlerle karşılaşılması durumunda, periyodik kontrol işlemlerinin durdurulması, iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı oluşmadığından “Periyodik Kontrol Yapılamamıştır” ifadesine yer verilen okul/kurum işveren/işveren vekilince de imzalanmış tutanakların, bir nüshasını okul/kuruma diğerini ise İl ISGB’ye sunacaktır.

g) Acil bilgi verilmesi gereken durumlar veya tereddüt edilen hususlar da öncelikle İl İSGB’ye bildirilecek ve aynı zamanda ekipman@meb.gov.tr adresine iletilecektir.

ğ) İl işveren/işveren vekili ve İl İSGB koordinatörünün vereceği yetki alanı ile ilgili görevleri yapacaktır.

5 – Okul ve Kurum Müdürlüğü tarafından yürütülecek iş ve işlemler;

a) Periyodik kontrole tabi iş ekipmanlarının İl İSGB’ye bildirimini yaparak, periyodik kontrol talebinde bulunacaktır.

b) Okul ve kurumda yapılacak periyodik kontrollerde okul yönetimince nezaret edilerek teknik uzmanlara çalışma kolaylığı sağlanacaktır.

c) Sağlıklı verilerin elde edilmesi için gerekli olan her türlü altyapı hazırlanacak, iş ekipmanlarına ait bilgi belgeler hazır bulundurulacak ve ekipmanı kullanan personel/sorumlunun nezaret etmesi için ilgiliyi (rehber personeli) görevlendirecektir.

ç) Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden, İSGB koordinatörü ve işveren vekili ve/veya işveren onayı ile okul ve kurum müdürlüğüne iletilen raporları işleme alacaktır.

d) Periyodik kontrol sonuçlarını gündeme alacak, değerlendirecek ve düzeltici faaliyetleri başlatacaktır.

e) Raporlarda belirlenen uygunsuzluklara ait tehlike ve risklerin MEBBİS+İSGB sisteminde “Kurum Risk Değerlendirme İşlemleri” menüsünden ilgili alana girilmesini sağlayacaktır.

Buna göre tüm yetkililerce öğrencilerin ve çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla yukarıda belirtilen iş ve işlemler ile süreçlerin ilgi’lerde belirtilen mevzuata uygun olarak herhangi bir aksamaya meydan verilmeden yürütülmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Ziya SELÇUK

Bakan