MEB Genelgesi 2018/5 Bakanlığımız Tasarrufundaki Taşınmazlarda Mülkiyete ve Kullanım Türüne Konu İşlemler Hakkında Genelge

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı

Sayı : 14424368-10.06.01-E.2867623

09.02.2018

Konu : Bakanlığımız Tasarrufundaki Taşınmazlarda Mülkiyete ve Kullanım Türüne Konu İşlemler Hakkında Genelge

GENELGE

2018/5

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk

Amaç

MADDE 1- (1) Bu genelge, Bakanlık tasarrufundaki taşınmazlarda mülkiyete ve kullanım türüne konu işlemler hakkında uygulamada birlik sağlanması ile izlenmesi gereken yol ve yöntemleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bakanlığa tahsisli veya tahsisli olması gereken taşınmazlar ile Bakanlığın tasarrufunda bulunan ya da bulunulması talep edilen taşınmazları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45 ve 47 nci maddesi, 14/6/1973 tarihli 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 51 inci maddesi, 5/1/1961 tarihli 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 65 inci maddesi, 81 inci maddesi, geçici 1 inci ve 7 nci maddeleri, 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi, 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik, 14/6/2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği, 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıflar Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu genelgede yer alan;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Kullanım Türü: Eğitim Yapısında hizmet veren kurumun bağlı olduğu Genel Müdürlüklerin faaliyet gösterdikleri eğitim-öğretim birimini,

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın