Kasko Sigortasında Rizikonun Teminat Dışı Olduğunu Kanıtlama Yükümlüğü Sigorta Şirketine Aittir

T.C.
YARGITAY
Onyedinci Hukuk Dairesi

Esas No : 2009/5025
Karar No : 2010/2321
Tarih : 16.03.2010
KAVRAM:
  • KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT
  • RİZİKONUN TEMİNAT DIŞINDA KALMASI
  • SİGORTACININ İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR :

Davacı vekili, müvekkiline ait aracın davalı tarafından kasko sigorta poliçesi ile sigortalandığını, araç hasarının davalı tarafından ödenmediğini ileri sürerek, 11.262,92 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, zararın teminat kapsamı dışında olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, aracın sigortalının yanında çalışan kişi tarafından kaçırılması sonrasında oluşan hasarın Genel Şartların A.5.5.6. maddesi uyarınca teminat dışı olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. TTK’nun 1282. maddesi uyarınca sigortacı, geçerli bir sigorta ilişkisi kurulduktan sonra oluşan rizikolardan sorumlu olduğu gibi, aynı Yasa’nın 1281. maddesi hükmüne göre, rizikonun teminat dışında kaldığına ilişkin savunmanın, sigortacı tarafından kanıtlanması gerekmektedir. Mahkemece, sigortalının aracının yanında çalışan kişi tarafından kaçırılması sonucunda uğradığı hasarın Kasko Sigortası Genel Şartları A.5.5.6. maddesi uyarınca teminat dışı olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Ancak, araç sürücüsü hakkında hırsızlık suçu nedeni ile yapılan ceza yargılaması sonunda, aracı sahibinin izni ile aldığının anlaşıldığı gerekçesi ile beraat kararı verildiği ve kararın kesinleştiği anlaşılmaktadır. Dosya kapsamında yer alan deliller de değerlendirildiğinde, davalı sigorta şirketi tarafından, aracın sigorta ettirenin yanında çalışan kişi tarafından kaçırıldığı ya da çalındığı, bu nedenle zararın teminat dışı olduğu kanıtlanamamıştır. Mahkemece, hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ :

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 16.03.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın