İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/1)

07 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30000

Ekonomi Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/5/2016 tarihli ve 29710 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/17)” ile Amerika Birleşik Devletleri menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00 ve 4804.11.90.10.00  gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar”ın ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılındığının tespiti gerekçesi ile yeniden açılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

(2) “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”ne ilişkin 30/12/2016 tarihli ve 29934 sayılı (2. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/9645 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 4804.11.90.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu  4804.11.90.10.11, 4804.11.90.10.12 ve 4804.11.90.10.13 gümrük tarife istatistik pozisyonu olarak değişmiştir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

  1. a) Genel Müdürlük: T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,
  2. b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
  3. c) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

  1. d) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, dampinge karşı mevcut önlemin ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılındığı ve ayrıca dampinge karşı önlemin metrekare ağırlığı 175 gramın altındaki beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlara uygulanması gerektiği tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Tebliğin hukuken bir parçası olan “Bilgilendirme Raporu”na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon-Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul’un kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile 14/7/2015 tarihli ve 29416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/28) uyarınca yürürlüğe konmuş olan dampinge karşı önlem oranının ve önlem kapsamının aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.

GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Firma  

Dampinge Karşı Önlem

(CIF Bedelin %)

4804.11.11.10.00 Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları Amerika

Birleşik

Devletleri

International PaperCompany 12,24
4804.11.15.10.00 Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları Rock-Tenn CP, LLP 15,06
4804.11.90.10.11 m2 ağırlığı 150 gr. dan az olanlar Diğerleri 19,96
4804.11.90.10.12 m2 ağırlığı 150 gr. veya daha fazla, fakat 175 gr. dan az olanlar

Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, bu Tebliğin 4 üncü maddesinde GTİP, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın