Hususi Ormanlar ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar Yönetmeliği

04 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29702

Orman Genel Müdürlüğünden:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hususi ormanlar ile hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, hususi ormanlar ile hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların idare ve muhafazasını, bu ormanlarda yapılacak iş ve işlemler ile verilecek izinleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 6 ncı ve 45 ila 56 ncı maddeleri ile 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) 2/B Uygulaması: Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan yerleri,

b) Ağaç: Biyolojik olarak en az sekiz metre ve daha yukarı boy yapabilen kökü, gövdesi, tepesi olan, yaşı ve çapı ne olursa olsun odunsu bitkileri,

c) Ağaççık: Biyolojik olarak boyu sekiz metreyi bulmayan, çapı ne olursa olsun uzun ömürlü odunsu bitkileri,

ç) Ağaç röleve planı: Kanun kapsamında bulunan alanlarda, izne konu olan sahalardaki mevcut ağaçların, coğrafi koordinatlarıyla belirlendiği uygun ölçekli planı,

d) Amenajman planı: Ormanın sürdürülebilirliği esas alınarak belirlenen amaçlara göre ormanın idaresi ve denetimi ile ilgili yapılan planı,

e) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

f) Bölge Müdürlüğü: Orman bölge müdürlüğünü,

g) Bölge Müdürlüğü heyeti: Kadastro ve mülkiyet şube müdürü başkanlığında ilgili işletme müdürü, ilgili işletme şefi, varsa kadastro ve mülkiyet şefi ile harita mühendisi ve harita teknisyeni/teknikerinden oluşan heyeti,

ğ) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) belgesi: 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre verilecek “ÇED olumlu” veya “ÇED gerekli değildir” kararını veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışında olduğuna dair belgeyi,

h) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

ı) Hâlihazır harita: Yürürlükteki harita yapım standartlarına uygun biçimde orijinal ölçme ve veri toplama çalışmalarına göre üretilen, mekânsal veri ve bilgileri, fiziksel yapıyı, her çeşit donatıyı ve mevcut kullanım şekillerini gösteren, ekleriyle bir bütün olan sayısal haritaları,

i) İşletme heyeti: Orman işletme müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili orman işletme şefi ve varsa kadastro ve mülkiyet şefi, yoksa mücavir işletme şefi ile harita mühendisi ve harita teknisyeni/teknikerinden oluşan heyeti,

j) İşletme müdürlüğü: Orman işletme müdürlüğünü,

k) Kesin izin: Hususi ormanlarda ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda Kanun kapsamında Bakanlıkça verilecek izni,

l) Kanun: 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununu,

m) Mesul müdür: Hususi ormanlara ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlara ilişkin koruma, geliştirme ile diğer iş ve işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen ve orman idaresine karşı sorumlu kişiyi,

n) Uygulama imar planı: Tasdikli hâlihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren, ancak düzenleme ortaklık payı (DOP) ve kamu hizmetleri ortaklık payı (KOP) ve benzeri ayırması olmayan planı,

o) Orman idaresi: Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,

ö) Ön izin: Kesin izinde istenen belgelerin hazırlanması için Bakanlıkça verilen izni,

p) Özellik Oluru: Tapu ile sahipli olup 3 hektardan büyük bir orman sahasının hususi orman veya hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait orman statüsüne alınmasına ilişkin Bakanlık Olurunu,

r) Vaziyet planı: Yapıların konumları, ortak nitelikteki yerler ve tesisler, bunların kullanılış amaç ve şekilleri, onaylı imar planı hükümlerine ve parselasyon planlarına uygun olarak hazırlanmış, projenin büyüklüğüne ve elde edilen bilgi paftalarının ölçeğine göre 1/2000, 1/1000 ve 1/500 ölçekli çizilmiş yerleşim planını,

s) Yatay alan: Bina ve tesislerin taban alanları toplamı esas alınarak hesaplanan alanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Hususi ormanların ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların tesisi, kadastrosu ve 2/B madde uygulaması

MADDE 5 – (1) Hususi ormanlar ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar üç şekilde tesis edilir.

a) Bakanlık Oluru ile: İşletme heyetince düzenlenen ve bölge müdürlüğünce onaylanan inceleme ve değerlendirme raporu doğrultusunda Bakanlık Makamından alınacak Özellik Oluru ile tesis edilir. Tesis edilen bu ormanlar Kanun hükümlerine tabidir.

b) Mahkeme kararı ile: Hususi ormanların ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların tesisine dayanak alınacak mahkeme kararının, dava konusu ormanlık alanın vasıf, sahiplilik ve tâbi olması gereken statüsü konuları bakımından irdelenmiş ve Yargıtayca onaylanmış olması, davaya orman idaresinin taraf olması gerekmektedir.

c) Orman kadastro komisyonlarının çalışması ile:

1) 9/7/1945 tarihli ve 4785 sayılı Orman Kanununa Bazı Hükümler Eklenmesine ve bu Kanunun Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinde sayılan ve Devletleştirme dışında bırakılan ormanlar,

2) 4785 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesi uyarınca iade edilmiş ormanlar,

3) Kesinleşmiş mahkeme ilamı ve Bakanlık Oluru ile tesis edilmiş hususi ormanlar ya da hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar,

4) 4785 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 13/7/1945 tarihinden sonra Orman İdaresi hasım gösterilerek açılan dava sonucunda alınan tapuların kapsadığı saha içerisinde kalan ormanlar,

5) Tapu ile sahipli arazi içerisinde bulunan ve 4785 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra tabii olarak ve ekim-dikim yoluyla yetiştirilmiş ormanlar,

üç hektardan büyük bulunmak ve tapuda gerçek ve tüzel kişiler adına kayıtlı olmak şartıyla hususi orman ya da hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait orman olarak sınırlandırılırlar.

(2) Sınırlandırmada birinci fıkranın (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yazılı ormanlarda devletleştirme tarihindeki sınırlar, (3) numaralı alt bendinde yazılı ormanlarda Olur veya mahkeme ilamındaki sınırlar, (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde yazılı ormanlarda ise fiilen orman olan sınırlar esas alınır.

(3) Birinci fıkranın (b) ve ( c) bentlerinde belirtilen mahkeme kararı ve orman kadastro çalışmaları, Bakanlık Makamından alınacak Özellik Oluruna dayanak teşkil eder.

(4) Hususi ormanların ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların kadastrosu Kanunun 7 nci maddesi hükümlerine göre yapılır. Komisyonların masrafları orman idaresine, kadastro işlerine ait diğer masraflar ilgili orman sahiplerine aittir.

(5) Hususi ormanlar ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar, sahipleri veya bu işlemleri yapma konusunda yetkilendirilmiş mesul müdür tarafından istendiği ve her türlü giderleri ile gündelikleri peşin olarak Genel Müdürlük Özel Bütçe hesabına yatırıldığı takdirde komisyonlarca 2/B uygulaması yönünden incelemeye tabi tutulur. Orman sınırları dışına çıkarılan yerler sahiplerine intikal eder.

(6) 20/11/2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki yerler hariç olmak üzere, Kanuna göre bir defa 1 inci madde veya 2/B madde uygulaması yapılan hususi ormanda ve hükmi şahsiyeti haiz amme müessesesine ait ormanda bu maksatla yeniden çalışılamaz.

Tapu siciline belirtme konulması

MADDE 6 – (1) İşletme müdürlüklerince, ada ve parsel listesi tapu müdürlüğüne gönderilerek tapu sicilindeki beyanlar hanesine;

a) Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanda veya hususi ormanda kaldığı,

b) Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda Kanunun 47 nci maddesi uyarınca, ormanların parçalanarak şahıslara veya müesseselere toprağı ile birlikte devir ve temlik edilemeyeceği,

c) Hususi ormanlarda Kanunun 52 nci maddesi uyarınca, ekim ve dikim suretiyle meydana getirilen hususi ormanlar hariç olmak üzere hususi ormanların 500 hektardan küçük parçalar teşkil edecek şekilde parçalanıp, başkalarına temlik ve mirasçılar arasında ifrazen taksim edilemeyeceği ve üzerinde aynı madde hükmü dışında inşaat yapılamayacağı,

belirtmesi konulması istenir.

Mesul müdür tayini

MADDE 7 – (1) Hususi orman sahipleri birden fazla ise orman sahipleri, içlerinden birini veya bir başkasını orman idaresine karşı mesul müdürü noter onaylı olarak tayin etmek zorundadırlar. Hususi orman sahiplerince mesul müdür tayini, Özellik Olurunun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde yerine getirilmediği takdirde, orman idaresince sulh hukuk mahkemesinde hasımsız dava açılarak mesul müdür tayin edilmesi istenir. Mahkeme kararı ile atanacak mesul müdürün, hususi orman sahipleri veya mahalli resmi kişiler olan köy veya mahalle muhtarı, belde belediye başkanı arasından seçilmesine özen gösterilir. Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda ise, müessesenin en üst amiri veya üst amir tarafından yetkilendirilmiş kişi mesul müdür olarak belirlenir.

(2) Hususi ormanlarda, atanmış olan mesul müdür bu görevini vekâleten bir başkasına devredemez. Hususi orman sahipleri veya atamaya yetkili merci tarafından mesul müdürün azledilmesi, ölüm, hapis ve benzeri durumlarda yerine bir mesul müdür tayin edilir ve tayin edilen mesul müdür orman idaresine bildirilir. Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda ise en üst amirin veya mesul müdürün emeklilik, istifa, tayin ve benzeri durumlarında yeni atanan üst amir veya yeni atanan üst amir tarafından yetkilendirilmiş kişi mesul müdür olarak belirlenir.

(3) Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda belirlenen mesul müdür ile hususi orman sahiplerinin tamamını temsil eden mesul müdür, amenajman planlarına göre bu ormanların işletilmesi ve muhafazası ile ilgili tüm iş ve işlemlerde orman idaresine karşı sorumludur.

(4) Mahkeme kararı ile atanmış olan mesul müdür, orman idaresi ile yapılacak idari ve teknik konularla ilgili iş ve işlemleri yürütür. Ancak, kesim, nakil, yapılaşma ve benzeri gibi doğrudan faydalanmaya yönelik işleri ise, hususi orman sahiplerinden vekâlet veya onay aldığı bölümlerde yürütebilir.

Amenajman planı

MADDE 8 – (1) Devlet ormanlarında amenajman planı yapılmasına ilişkin usul ve esaslara göre yapılacak olan harita ve amenajman planı;

a) Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda, ormanın tesis edilmesini müteakip ilk iş mevsiminde işe başlamak suretiyle en kısa zamanda orman idaresi tarafından parasız olarak yapılır.

b) Hususi ormanlarda, sahipleri tarafından en kısa sürede yaptırılarak mülkiyet ve amenajman tekniği yönünden bölge müdürlüğünce incelenmesini müteakip uygunluğu halinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

c) Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı ile Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından planın uygulanmasında sakınca olmadığı belirtilerek imza ile tasdik olunur.

(2) Hususi ormanlarda amenajman planlarının sahipleri tarafından yaptırılmaması halinde amenajman planı, orman idaresi tarafından yapılarak masrafı iki yıl içinde dört eşit taksit halinde orman sahiplerinden alınır.

(3) Amenajman planının uygulanmasının takibi ve kontrolü, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı ve ilgili orman idaresi tarafından müştereken yürütülür.

Yol şebeke planı

MADDE 9 – (1) Ormanın devamlılığı ve işletmesine yönelik olarak Devlet ormanlarındaki usul ve esaslara göre yapılması gereken yol şebeke planı; hususi ormanların veya hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların sahipleri tarafından yaptırılarak mülkiyet ve inşaat tekniği yönünden bölge müdürlüğünce incelenerek uygunluğu halinde Genel Müdürlüğe gönderilir. Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı ile İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından planın uygulanmasında sakınca olmadığı belirtilerek imza ile tasdik olunur.

(2) Yol şebeke planlarının sahipleri tarafından yaptırılmaması halinde plan orman idaresi tarafından yapılarak veya yaptırılarak masrafı defaten sahiplerinden alınır.

(3) Yol şebeke planlarının uygulanmasının takibi ve kontrolü ise, İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı ve ilgili orman idaresi tarafından müştereken yürütülür.

İşletme, idare ve muhafaza

MADDE 10 – (1) Hususi ormanlar ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar; orman idaresinin kontrol ve murakabesi altında amenajman planlarına göre işletilir ve idare olunur. Bu ormanları, sahipleri işletir veya sorumlulukları altında işletmeyi başkasına devredebilirler.

(2) Kanunun Devlet ormanlarına ilişkin 14 üncü, 17 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 41 inci ve 42 nci madde hükümleri, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar hakkında da uygulanır. Hususi ormanlarda ise; avlanma, otlatma ve odun dışı orman ürünlerinin toplanması sahiplerinin iznine bağlı olup Kanunun Devlet ormanlarına ilişkin 14 üncü, 15 inci, 17 nci ve 19 uncu maddeleri ile “Orman emvalinin bedeli ödenmeden veya karşılığı banka mektubu, Devlet ve Ziraat Bankası tahvilleriyle temin edilmeden” kaydı müstesna olmak üzere 41 inci ve 42 nci maddeleri hükümleri uygulanır. Tohum ve fidandan yetiştirilecek hususi orman sahipleri Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bentlerinde yazılı hükümlerden müstesnadır. Bu maddelerin Devlet ormanlarında uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, hususi ormanlarda ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda da uygulanır.

(3) Hususi ormanların ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların idaresi ile muhafazası ve korunması, Devletin kontrol ve murakabesi altında sahiplerine aittir. Orman sahibi; ormanın muhafazası ve yangın dâhil korunması, bakımla vasıflarının yükseltilmesi, yangın görmüş ve seyrekleşmiş kısımların ağaçlandırılarak sürekliliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri alarak ormana karşı işlenen suçların takibini yapar ve durumu orman idaresine bildirir. Ayrıca, bu ormanlarda orman mühendisleri tarafından verilen raporlarla tespit edilen hastalık ve haşeratın tedavi, imhası ve temizlenmesi sahipleri tarafından yapılır. Bu işlemler tespit edilen süre içinde ormanın sahipleri tarafından yapılmaz ise orman idaresince yapılır veya yaptırılır ve masrafı sahiplerinden defaten alınır.

(4) Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar parçalanarak, şahıslara veya müesseselere toprağı ile birlikte devir ve temlik edilemez. Hususi ormanlar ise; ekim ve dikim suretiyle meydana getirilen hususi ormanlar hariç, 500 hektardan küçük parçalar teşkil edecek şekilde parçalanıp başkalarına temlik ve mirasçılar arasında ifrazen taksim edilemez.

(5) Hususi ormanlarda amenajman planlarına göre yapılacak olan damga ve üretim sonucunda oluşan emvalin nakline ilişkin nakliye tezkeresi düzenleme işi orman idaresince yapılır. Plan, damga, istihsal ve murakabe işlerinde çalışan orman memurlarının kanuni harcırah ve masrafları hususi orman sahipleri tarafından ödenir. Bu harcırah ve masrafların karşılığı, daha sonra mahsubu yapılmak üzere ve avans olarak orman idaresinin veznesine peşin olarak yatırılır. Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda ise harita ve amenajman planı yapılması hariç diğer işlemler aynı usul ve esaslara göre yürütülür.

Kayıt tutulması

MADDE 11 – (1) Genel Müdürlük merkezinde, bölge müdürlüklerinde ve işletme müdürlüklerinde; hususi ormanlar ile hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait her orman için müstakil olarak kayıt tutulur. Bu kayıtlarda; Özellik Oluru, mesul müdür ataması veya görevlendirilmesi, amenajman planı, yol şebeke planı, tapu belgesi, tesis şekli, Kanunun 47 nci veya 52 nci madde şerhi, izin durumu ve benzeri bilgileri ihtiva eden belgelere yer verilir.

Denetim

MADDE 12 – (1) Hususi ormanlarda ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında yapılacak iş ve işlemler ilgili bölge müdürlüğünce yılda en az bir defa denetlenerek tutanak düzenlenir. Yapılması gereken iş ve işlemlerde eksiklik görülmesi halinde orman idaresi tarafından gerekli inceleme yapılarak ilgililer uyarılır, tespit edilen sürede telafi edilmez ise sahipleri hakkında kanuni takibata geçilerek Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İzinler

Genel esaslar

MADDE 13 – (1) Hususi ormanlarda ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda Kanunun 17 nci ve 52 nci maddeleri ile Ek 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre Bakanlıkça izin verilebilir.

(2) Hususi ormanlarda ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda verilecek izinlerde; ormanın tabii vasfının korunmasına özen gösterilmek kaydıyla ormanın kapalılık durumu ve arazinin topografik yapısı göz önünde bulundurulmak ve orman içi açıklıklar ile bozuk orman alanlarından azami faydalanılmak kriterleri esas alınmak suretiyle uygun yerler tespit edilir.

(3) İzin verilirken Kanuna göre konusu itibarıyla özel kanun konumunda olan; 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümleri dikkate alınır.

(4) Kanunun 52 nci maddesi kapsamında şehir, kasaba, köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerlerdeki hususi orman alanlarında; Kanunun 17 nci maddesine göre izin alınmak ve yatay alanın yüzde altısını (% 6) geçmemek şartıyla onaylı imar planlarına uygun inşaat yapılabilir. İnşaatların yapılmasında orman alanlarının doğal özelliklerinin korunmasına özen gösterilmek kaydıyla ormanın kapalılık durumu ve arazinin topografik yapısı göz önünde bulundurulmak ve orman içi açıklıklardan ve bozuk orman alanlarından azami faydalanılmak suretiyle uygun yerlerde izin verilir. Enerji nakil hattı, haberleşme, su isale hattı, doğalgaz hattı, kanalizasyon, yol şebeke planındaki yollar ile Kanunun 17 nci maddesine göre genel kamu hizmetlerine yönelik izinler yüzde altılık (% 6) alana dâhil değildir.

(5) Hususi ormanlarda ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda Kanunun Ek 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre yükseköğretim kurumlarının eğitim ve araştırma maksatlı tesislerine ve izin verilen bu alan içinde izin sahibi yükseköğretim kurumuna veya Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yurt yapılması maksadıyla izin verilebilir. İzin verilen alanda yapılacak yol ve açık olarak düzenlenen; otopark, garaj, havuz, spor alanları ve benzeri tesisler ile enerji nakil hattı, su isale hattı, haberleşme, doğalgaz hattı, kanalizasyon gibi her türlü altyapı tesisleri ve yine Kanunun 17 nci maddesine göre genel kamu hizmetlerine yönelik verilen izinler hariç olmak üzere, binaların taban alanları toplamı, izne konu orman sayılan alanın yüzde on beş (% 15)’ini geçemez.

(6) Bina ve tesislerin ulaşımında öncelikle yol şebeke planı dâhilinde yapılan yollar kullanılır. Bu yollar ile ilave yapılması zorunlu olan yollar ve yapılacak alt yapı tesisleri genel ormancılık faaliyetlerinin yerine getirilmesi için de kullanılır.

(7) Bu Yönetmelik kapsamında orman sahiplerinin muvafakatiyle Bakanlıkça verilecek izinlerde Genel Müdürlükçe belirlenen yükümlülüklerden orman sahibi ile izin sahibinin müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarına ilişkin noter onaylı taahhütname alınır.

(8) Yer altında inşa edilecek tesislerin yüzeye isabet eden izdüşümleri için izin alınır. Dört metrenin altında inşa edilecek tesisler yüzde altılık (% 6) alana dâhil değildir.

(9) Hususi orman alanlarında yapılaşma izninin Orman Kanununun 52 nci maddesi ve Ek 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında birlikte kullanılmasının istenilmesi halinde binaların taban alanları toplamı, izne konu orman sayılan alanın yüzde on beş (% 15)’ini geçemez.

Müracaat

MADDE 14 – (1) Hususi ormanlarda ve hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda sahipleri, talep yazılarına;

a) Ormanın tapusunu,

b) Özellik Olurunu,

c) İzin istenilen sahaları koordinatlı olarak gösteren harita, koordine özet çizelgesi ve alanlar cetvelini,

ç) Vaziyet planını,

iki takım olacak şekilde ekleyerek ön izin için bölge müdürlüğüne müracaatta bulunur.

İnceleme ve ön izin raporu

MADDE 15 – (1) Ön izin müracaatı; bölge müdürlüğü heyetince izin istenilen saha incelenerek rapora bağlanır. Bu raporda;

a) Özellik Oluru,

b) Tapu belgesi,

c) Tapuya konulmuş şerhler,

ç) Arazi ve orman kadastrosu ile ilişkisi,

d) Mesul müdür atanmasına ait belge,

e) Amenajman planı,

f) Varsa imar planı kararlarını etkileyecek özel konularla ilişkisi (sit ve benzeri),

hakkında bilgi verilir.

(2) Hazırlanan rapor ve eklerine müracaat belgelerinin bir takımı da eklenerek Genel Müdürlüğe gönderilir.

Ön izin, ön izin süresi içinde yapılacak işler ve ön iznin sona ermesi

MADDE 16 – (1) Ön izin raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça 24 ay süreli ön izin verilebilir. Bakanlık Makamından alınan ön izin Oluru gereği ve ilgiliye tebligat yapılmak üzere bölge müdürlüğüne gönderilir. Bölge müdürlüğünce izin sahibinden;

a) Vaziyet planı ile uyumlu ve onaylı; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı,

b) Bölge müdürlüğünce onaylanmış ağaç röleve planı,

c) Mimari proje,

ç) Çevresel etki değerlendirme belgesi,

d) SİT ve tabiat varlıkları ile özel çevre koruma bölgesi sınırları içerisinde kalması halinde ilgili kurum ve kuruluşların görüş ya da kararı,

istenir.

(2) Ön izin sürecinde yapı ruhsatı verilemez ve arazide zemin etüdü ile ormancılık faaliyeti haricinde hiçbir çalışma yapılamaz. Yapı ruhsatları kesin izni müteakip saha teslimi yapıldıktan sonra ilgili idarelerce verilir.

(3) İzin sahibinin elinde olmayan mücbir sebepler ile kendi kusuru dışındaki sebepler nedeniyle istenen belgelerin tamamlanamadığının bildirilmesi halinde ön izin bir defaya mahsus 24 ay uzatılabilir. İzin süresi son günü mesai bitimine kadar, gerekli belgelerle birlikte bölge müdürlüğüne izin uzatılması talebinde bulunulmaması halinde bildirime gerek kalmaksızın ön izin sona erer.

Kesin izin

MADDE 17 – (1) Ön izin süresi içinde istenilen bilgi ve belgeler bölge müdürlüğüne verilir. Bölge müdürlüğü heyeti marifeti ile arazide incelenerek kontrol edilir. Uygunluğu halinde düzenlenen rapor bölge müdürlüğünce onaylanarak ekleriyle birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Kesin izin raporu ve eki belgeler Genel Müdürlükçe değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde Bakanlıkça kesin izin verilir.

(3) Kesin izin verildikten sonra imar planı ve uygulaması ile ilgili görev ve sorumluluk imar mevzuatı çerçevesinde ilgili mercilere aittir.

Taahhütname alınması ve izin sahasının teslimi

MADDE 18 – (1) Bakanlık Makamından alınan kesin izin Oluru, gereği ve ilgiliye tebligat yapılmak üzere bölge müdürlüğüne gönderilir.

(2) Tebligat tarihinden itibaren en geç bir ay içinde izin sahibinden; izin konusundaki yükümlülüklerini belirtir noter onaylı kesin izin taahhüt senedi alındıktan sonra işletme müdürlüğünce saha teslimi yapılır. Aksi takdirde izin sahası teslimi yapılmaz.

(3) İşletme müdürlüğünce bir tutanakla izin sahasının teslimi yapılır. İzin sahası teslim tutanağı iki nüsha olarak işlem dosyasında bulundurulmak üzere bölge müdürlüğüne gönderilir. İzin sahası teslim tutanağının bir nüshası, ilgili birimlerce verilecek yapı ruhsatına esas olmak üzere müracaat sahibine verilir.

(4) Noter onaylı taahhüt senedi ile izin saha teslim tutanağının bir örneği merkez işlem dosyasında bulundurulmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

İnşaat süresi ve inşaatların kontrol işleri

MADDE 19 – (1) 3194 Sayılı İmar Kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen süreler içinde inşaatlara başlanılması ve tamamlanması esastır. Belirtilen sürelerde tamamlanamaması durumunda 29 uncu maddede belirtilen şekil ve şartlara uyulur.

(2) Saha tesliminden sonra arazideki yapılaşmalar ve inşaatın devamı sırasında ilgili İşletme Müdürlüğünce izin sahasında izin koşullarına uyulup uyulmadığı takip edilir. Verilen izin sahası dışında herhangi bir taşma olduğunda kanuni takibata geçilir. Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

İnceleme giderlerinin karşılanması

MADDE 20 – (1) Hususi ormanlar ile hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların ilk tesisinde Özellik Oluru hazırlanmasında görevlendirilen heyetin giderleri orman idaresi tarafından karşılanır. Ancak;

a) İzin için yapılacak müracaatlar sonucu ilk incelemeyi yapan heyet, ön izin süresi içinde düzenlenen plan ve projelerin kontrolü için giden heyet ile kesin izinden sonra saha teslimi için giden elemanların gündelikleri ve zorunlu olarak kullanılması gerekiyorsa Devlete ait resmi araçların akaryakıt giderleri; hususi ormanlarda orman sahipleri, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda ilgili amme idaresi tarafından karşılanır.

b) Hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların sahibinin ya da hususi orman sahibinin veya mesul müdürünün müracaatı üzerine 2/B madde uygulaması yapılan ormanlarda orman kadastro komisyonlarının her türlü giderleri ve gündelikleri de orman sahipleri tarafından karşılanır.

(2) Birinci fıkrada açıklanan incelemelere katılan elemanlara orman sahiplerince ödenecek gündeliklerin hesabında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 25/4/2002 tarihli ve 24736 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Ormanlarda ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın